Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  9-10-2017Antibioticagebruik in de veehouderij blijft dalen
In 2016 is het veterinair antibioticagebruik met 15% gedaald in vergelijking met 2015. De daling ten opzichte van het referentiejaar 2009 is ruim 64%. Vooral in de vleeskuikenhouderij werd in 2016 een... lees meer


  3-10-2017Consument besteedt kwart meer aan duurzaam voedsel
Consumenten besteedden in 2016 voor 3,8 miljard euro aan duurzaam voedsel, een stijging van 26% ten opzichte een jaar eerder. Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen is daarme... lees meer


  14-9-2017Consumentenprijzen voedsel gestegen, behalve die van verse groenten
De consument is in de periode mei tot en met juli geconfronteerd met stijgende voedselprijzen. Alleen voor verse groenten werd een lagere prijs gevraagd (-4%). Sterkste stijger is de eierprijs met 5%,... lees meer


  5-9-2017Melkveehouderij realiseert in 2015 iets lagere bemesting maar een hoger stikstofbodemoverschot
De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2015 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gron... lees meer


  5-9-2017Iets hogere overschotten in 2015 op akkerbouwbedrijven
De uitspoeling van nitraat bij akkerbouwbedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2015 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gr... lees meer


  31-8-2017Sierteeltexport groeit in eerste zeven maanden 6%
De export van sierteeltproducten is in de eerste zeven maanden van 2017 uitgekomen op een waarde van bijna 3,8 miljard euro. De exportgroei van 6% is mede te danken aan de gunstige spreiding van feest... lees meer


  31-8-2017Herstel van saldo melkveehouderij zet door
Het saldo van het melkveebedrijf is in juli 2017 uitgekomen op 17.900 euro per bedrijf. De stijging ten opzichte van de maanden ervoor is vooral te danken aan hogere melkopbrengsten. Vorig jaar juli l... lees meer


  31-8-2017Aandeel duurzame investeringen in de land- en tuinbouw gestegen
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2015 met 7% gedaald tot 3,4 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd me... lees meer


  1-8-2017Agrarische grondprijs stabiliseert
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk gebleven aan die in het eerste kwartaal: 57.800 euro per ha. Achter het stabiele gemiddelde gaan echter wel v... lees meer


  27-7-2017Agrarisch vertrouwen behoudt hoog peil; opmerkelijk veel ondernemers kijken positief om
De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven op een gemiddeld vrij hoog niveau. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het agrarisch bedrijf weergeeft, n... lees meer


  26-7-2017Rekening-courantpositie melkveebedrijven stabiel
De liquiditeitsmonitor melkveehouderij brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Wageningen Economic Rese... lees meer


  17-7-2017Consumentenprijs van aardappelen stijgt, maar die van verse groente daalt
De consumentenprijs (cpi) van aardappelen steeg in mei ten opzichte van april met zes punten. Ook nam de consumentenprijsindex van andere producten toe, pluimveevlees en verse groente uitgezonderd. De... lees meer


  28-6-2017Saldi veehouderij positief, behalve vleeskuikens
Het saldo melkvee is in mei 2017 uitgekomen op 18.200 euro per bedrijf. Dit is 2.200 euro hoger dan het langjarig gemiddelde van de maand mei. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de gestegen mel... lees meer


  28-6-2017Sierteeltexport in eerste vijf maanden naar record
De exportwaarde van sierteeltproducten over de eerste vijf maanden van 2017 is uitgekomen op bijna 3 miljard euro, een record voor deze periode. De groei van 7,5% is mede te danken aan de gunstige spr... lees meer


  22-6-2017Inseminatiemonitor: Aanbod slachtvarkens in oktober 2% hoger
In de varkenssector is behoefte aan een prognose van het aanbod van biggen en slachtvarkens. Een eventuele toe- of afname van het aantal biggen en slachtvarkens voelen slachterijen en veevoerbedrijven... lees meer


  21-6-2017Consumentenprijs aardappelen aanhoudend hoog
De consumentenprijs van aardappelen lag, ondanks de prijsdaling van ruim 2 punten in april, met 115 punten nog fors hoger dan de 107 punten vorig jaar april (2010 =100). Het niveauverschil houdt ... lees meer


  31-5-2017Nieuw: Liquiditeitsmonitor melkveehouderij
Wageningen Economic Research heeft in samenwerking met ABN AMRO en het ministerie van Economische Zaken een liquiditeitsmonitor ontwikkeld.De Liquiditeitsmonitor brengt op maandbasis de ontwikkeling v... lees meer


  18-5-20172016 historisch goed jaar voor Nederlandse kottervisserij; hoogste resultaat in 50 jaar
Voor de Nederlandse zeevisserij is 2016 financieel een positief jaar. In tegenstelling tot deze goede resultaten, was het voor de mosselsector een slecht jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij... lees meer


  16-5-2017Vertrouwen ondernemers agrarische sector blijft toenemen
Met een toename van drie procentpunten komt de Agro Vertrouwensindex in het eerste kwartaal van 2017 uit op bijna 19 punten. De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is sinds het twee... lees meer


  8-5-2017Ketenprijzen aardappelen dichter bij elkaar
De consumentenprijsindex van aardappelen is in maart bijna 5 punten hoger uitgekomen dan in februari, terwijl de telersprijs met ruim 6 punten daalde. Hierdoor is het verschil in prijsniveau sterk afg... lees meer


  5-5-2017Kostennadeel van Nederlandse varkensproductie noopt tot verdere samenwerking
De kosten van varkensproductie in Nederland laten een oplopende achterstand zien ten opzichte van buurlanden, door een voerkostennadeel, een iets achterblijvende zeugproductiviteit, toenemende mestafz... lees meer


  2-5-2017Prijs bouwland in eerste kwartaal 7% lager
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 uitgekomen op 57.800 euro per ha. Die prijs is nagenoeg gelijk aan de prijs over 2016 (57.900 euro per ha), maar 3% ... lees meer


  21-4-2017Veilingomzet tuinplanten in eerste kwartaal 22% hoger
De tuinplantenomzet op de veiling is in het eerste kwartaal 22% hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal van 2016. In februari was de toename beperkt (+3%) maar in maart steeg de omzet met ruim 28%... lees meer


  21-4-2017Saldo melkveehouderij net boven langjarig gemiddelde
Het saldo melkvee is in maart uitgekomen op 15.400 euro per bedrijf, wat 800 euro hoger is dan het langjarig gemiddelde van deze maand. Het saldo is wel iets lager dan in december 2016, maar beduidend... lees meer
Contactpersoon
Yvonne Fernhout
070-3358338
 
naar boven