Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
  
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Daling inkomen leghennenbedrijven door lagere eierprijzen
19-12-2016

In 2016 is het inkomen bijna gehalveerd vergeleken met voorgaand jaar. Dat is vooral veroorzaakt door de gedaalde prijzen van eieren. Ook de opbrengstprijzen van verkochte oude leghennen zijn fors gedaald. Daardoor zal het inkomen uit bedrijf op het gemiddelde leghennenbedrijf met 30.000 euro dalen naar 37.000 euro per onbetaalde aje.


In 2016 is het inkomen op leghennenbedrijven bijna gehalveerd vergeleken met voorgaand jaar. Dat is vooral veroorzaakt door de gedaalde prijzen van eieren. Daarnaast zijn de opbrengstprijzen van verkochte oude leghennen fors gedaald. Daardoor zal het inkomen uit bedrijf op het gemiddelde leghennenbedrijf met 30.000 euro dalen naar 37.000 euro per onbetaalde aje.Voor 2016 zijn de inkomens van leghennenbedrijven lager geraamd door lagere opbrengsten en iets hogere kosten. Het inkomen uit bedrijf zal in 2016 met 30.000 euro dalen naar 37.000 euro per onbetaalde aje. Dat is een duidelijke verslechtering van het gunstige inkomensniveau in 2015. De lagere opbrengsten zijn vooral het gevolg van de lagere eierprijzen in 2016. Vooral in de zomermaanden lagen de eierprijzen onder het niveau van 2015. Het aanbod is toegenomen en de afzet is moeilijker geworden. De EU-uitvoer naar de VS zorgde in 2015 nog voor de gunstige eierprijzen omdat daar de productie met circa 10% daalde door uitbraken van vogelgriep. Dit jaar is de productie in de VS weer bijna op het oude niveau gekomen waardoor minder import nodig is. Dat heeft de eierprijzen in de EU onder druk gezet, mede door de hogere productie.
De afgelopen jaren kende de legsector een zeer grillig verloop van de inkomens met hoogte- en dieptepunten, vooral door grote schommelingen van de eierprijzen. De onevenwichtigheden in de markt zijn deels veroorzaakt door wetgeving waardoor veel leghennenhouders omschakelden van traditionele kooihuisvesting naar alternatieve huisvesting door het verbod op traditionele kooien vanaf 1 januari 2012. Die omschakeling en gelijktijdige schaalvergroting heeft de eierproductie in de EU gestimuleerd. Door de financiƫle verplichtingen kunnen leghennenhouders niet vrijwillig kiezen voor leegstand waardoor de eierproductie in de EU zich minder snel aanpast aan de vraag.

Grote inkomensverschillen
Tussen leghennenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% en de slechtste 20% bedrijven ruim 150.000 euro per bedrijf. In 2015 was het gemiddelde inkomen bovengemiddeld (67.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen behaalde van minder dan 2.000 euro negatief per onbetaalde aje. Aan de andere kant behaalde 20% van de bedrijven een positief inkomen van meer dan 163.000 euro per onbetaalde aje. Voor 2016 worden grotere inkomensverschillen verwacht omdat bedrijven die eieren voor de vrije markt produceren hard geraakt worden door de prijsdaling. Terwijl de bedrijven met contractprijzen zelfs een inkomensverbetering tegemoet kunnen zien dankzij de afgesloten contracten vorig jaar.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gedaald door lagere opbrengsten
19-12-2016

In 2016 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen doordat de opbrengsten sterker omlaaggaan dan de kosten. De kosten zijn vooral gedaald door goedkoper voer. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf zal in 2016 met 15.000 euro dalen naar 94.000 euro per onbetaalde aje.

Voor 2016 is het inkomen 19.000 euro per bedrijf lager geraamd. Dat komt doordat de opbrengsten iets meer dalen dan de kosten. De opbrengsten dalen door ruim 3% lagere prijzen en de kleinere bedrijfsomvang van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf. Een aantal bedrijven is overgestapt naar conceptkuikens die langzamer groeien en meer ruimte nodig hebben. De voerprijzen zijn 5% lager dan voorgaand jaar waardoor de voerkosten met 45.000 euro zijn gedaald. De kosten voor energie en vreemd vermogen zijn opnieuw gedaald. De overige bedrijfskosten zijn weinig veranderd. De prijs van mestafzet is in 2016 is op hetzelfde niveau geraamd als vorig jaar. Begin van het jaar waren de mestafzetprijzen nog wel hoger, maar dankzij de goedlopende export (helft van de productie) zijn de prijzen daarna licht gedaald. Daarnaast wordt circa 40% van de pluimveemest voor vaste prijzen verwerkt door de BMC in Moerdijk. Doordat de opbrengsten iets sterker dalen dan de kosten, zal het inkomen uit bedrijf in 2016 dalen naar 94.000 euro per onbetaalde aje. Dat is ruim het dubbele van het gemiddelde over 2001-2015, maar wel iets lager dan de voorlaatste piek in 2014. In de periode 2011-2013 hebben vooral de hoge voerprijzen een drukkend effect gehad op de inkomens. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten.

Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2015 is het gemiddelde inkomen relatief hoog (109.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 28.000 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 174.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is bijna net zo groot als in 2014. In andere jaren waren de verschillen duidelijk kleiner. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.


Inkomensverschillen nemen toe 
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2015 is het gemiddelde inkomen relatief hoog (109.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 28.000 euro per onbetaalde aje. Daarnaast realiseerde 20% van de bedrijven een inkomen van meer dan 174.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is bijna net zo groot als in 2014. In andere jaren waren de verschillen duidelijk kleiner. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven