Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Overige veehouderij
     
Overige veehouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
  
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Gelijk inkomen op witvleeskalverbedrijven
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverbedrijven (witvleeskalveren op contract) blijft in 2016 volgens raming vrijwel gelijk aan dat van 2015: ongeveer 45.500 euro per onbetaalde aje. De kosten nemen in dezelfde mate toe als de opbrengsten. De contractvergoeding is in 2016 hoger dan in 2015, maar de ontvangen betaalrechten namen met 20% af. De overstap van bedrijfstoeslagen naar uniforme hectaretoeslagen in 2019 heeft grote gevolgen voor de ontvangen EU-gelden voor de vleeskalverbedrijven.

Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten per kalverplaats, omdat vooral veel witvleeskalveren in integratieverband worden gehouden. De gemiddelde contractvergoeding zal in 2016 met enkele procenten toenemen. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Onderhandelingen over vergoedingen voor leegstand hebben hier een sterke invloed op. De contractvergoeding is gemiddeld 202 euro per kalverplaats exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag maar de spreiding is groot. Er zijn bedrijven met een vergoeding die hier tientallen euro’s van kan afwijken. De kalverenhouders hebben met integraties vaak contracten afgesloten voor meerdere ronden.

Resultaat
De bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverenbedrijven gelden alleen voor bedrijven met witvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje op de vleeskalverbedrijven blijft ongeveer gelijk aan dat van 2015: 45.500 euro per onbetaalde aje. Er bestaan grote verschillen in inkomen uit bedrijf tussen bedrijven Dat komt onder andere door verschillen in bedrijfsgrootte, vergoeding per dierplaats, betaalde kosten en arbeidsefficiëntie tussen bedrijven.Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Inkomen uit bedrijf - Geitenhouderij

Lager inkomen uit bedrijf op geitenbedrijven door lagere melkprijs
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2016 volgens raming uitkomen op gemiddeld 117.000 euro per onbetaalde aje. Dat is een daling van ongeveer 11.000 euro ten opzichte van 2015. Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere melkprijs en hogere kosten voor gebouwen en machines.

Prijzen
De garantieprijs is de afgelopen jaren door goede afzetmogelijkheden vrij fors gestegen. In 2016 is er een lichte kentering. De melkprijs zal naar verwachting 3% lager uitkomen op 70 euro per 100 kg (exclusief btw). Deze prijs wordt voor een deel door biologische melk bepaald. Een groot deel van de geitenmelk gaat naar kaas. Ook in het buitenland is er een toenemende interesse in Nederlandse geitenkaas en veel hoogwaardig poeder gaat naar Azië.

De prijs van krachtvoer is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. De voerkosten maken 42% uit van de totale kosten, dus een prijsverandering kan flink aantikken in het resultaat. Het aandeel krachtvoerkosten binnen het aangekochte voer is 78% en neemt de laatste jaren af door de lagere prijs.

Diversiteit
De diversiteit binnen de sector is groot. Er zijn bedrijven zonder grond die alle ruwvoer moeten aankopen. Ook zijn er geitenbedrijven die hun geiten voor langere tijd doormelken zonder ze te laten aflammeren (duurmelkers). Bij de bedrijven zonder grond kunnen de voerkosten oplopen tot 400 euro of meer per geit. Bij bedrijven met grond zijn de voerkosten vaak lager dan 250 euro per geit. Daar staan dan wel andere kosten tegenover, zoals kunstmest, brandstoffen en rente.

Er zijn relatief veel verwerkers van geitenmelk, zowel coöperatief als particulier, zodat er verschillen zijn in de te ontvangen voorschotmelkprijs. Die verschillen lopen in 2016 op tot ongeveer 7%. Na verrekening met de nabetalingen zijn die verschillen een paar procentpunten kleiner. Ook zijn er binnen de sector relatief veel biologische bedrijven (13% in 2016). Deze bedrijven zijn kleinschaliger in omvang en halen een deel van hun inkomen uit verbredingsactiviteiten. De steekproefpopulatie omvat een evenredig deel biologische bedrijven.

Resultaat
Door de lagere melkprijs (-3%) en hogere kosten voor gebouwen en machines daalt het inkomen uit bedrijf naar gemiddeld 117.000 euro per onbetaalde aje. De opbrengstendaling wordt geraamd op 9.000 euro per bedrijf, grotendeels veroorzaakt door een lagere melkprijs. De betaalde kosten lopen met 9.000 euro op, met name door hogere kosten van gebouwen, werktuigen en betaalde arbeid.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven