Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeit melkvee- en akkerbouwbedrijven verbeterd, varkensbedrijven verslechterd maar vooruitzicht is positief

4/30/2019

De liquiditeit van melkveebedrijven heeft zich over de eerste 3 maanden van 2019 verder verbeterd. De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met 10.600 euro ten opzichte van eind 2018 tot 7.000 euro. Dit is te danken aan een hogere melkopbrengsten in januari door extra betalingen over het voorgaande jaar, zoals premies voor weidegang en minder uitgaven voor investeringen. In hoeverre deze positieve trend zal doorzetten, is moeilijk in te schatten. Zo is onduidelijk of de naweeën van de droogte van afgelopen zomer in het voorjaar van 2019 nog gaan leiden tot extra ruw- en krachtvoeraankopen. Ook de ontwikkelingen op de zuivelmarkt zijn onzeker.

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het eerste kwartaal van 2019 ruim 5.000 euro verslechterd ten opzichte van eind 2018, en kwam eind maart uit op -14.000 euro. Het saldo van bij- en afschrijvingen was het eerste kwartaal lager dan in 2018 door gestegen voerkosten. Door aantrekkende biggenprijzen in maart is een voorzichtig herstel van de rekening-courantpositie op zeugenbedrijven te zien. De verwachting is een verder marktherstel in de loop van 2019, vanwege een stijgende export naar China als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) daar. Eind maart stegen de varkensprijzen echter spectaculair door een aantrekkende vraag. De biggenprijzen profiteren ook van de betere marktstemming vanaf eind maart.

De gemiddelde rekening-courantpositie van akkerbouwbedrijven is aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 ruim 17.000 euro hoger dan eind 2018 en bedraagt bijna 55.000 euro. De waarde liep vooral op door inkomsten uit de verkoop van gewassen en de uitbetaling van de premies door RVO. Het nieuwe zaai- en pootseizoen is dit jaar vroeg begonnen, maar vanwege de droge omstandigheden wordt er al vroeg beregend. De daaruit voortvloeiende hogere dieselkosten en de lagere inkomsten van gewasverkoop uit oogst 2018, waarvan het merendeel al verkocht is, zullen de liquiditeit dit voorjaar, naar verwachting, drukken.

De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op Agrimatie.nl. Met ingang van 2019 wordt in de waarde van de rekening-courant overschrijvingen van en naar een spaarrekening buiten beschouwing gelaten. Zodoende wordt nog beter aangesloten bij de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf. De monitor heeft als doel om meer inzicht te bieden in de factoren die van invloed zijn op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf en ondernemers daarmee te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Varkenshouderij en Akkerbouw.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
7/29/2020:
7/27/2020:
7/6/2020:
7/6/2020:
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:

Meer nieuws