Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie varkensbedrijven verbeterd; melkvee- en akkerbouwbedrijven verslechterd

7/29/2019

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 ruim 27.000 euro verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal, en kwam eind juni uit op 14.400 euro. Het saldo van bij- en afschrijvingen was het tweede kwartaal hoger door gestegen opbrengstprijzen. Doordat in China op grote schaal Afrikaanse varkenspest is uitgebroken, is de productie daar fors gedaald. Daardoor wordt door China meer varkensvlees uit het buitenland gehaald met hogere opbrengstprijzen tot gevolg. Biggenprijzen zijn duidelijk gestegen, wat voor zeugenbedrijven een opbrengstverbetering gaf, en tegelijkertijd een kostenstijging betekende voor vleesvarkensbedrijven. Ook de opbrengstprijs voor vleesvarkens steeg in het tweede kwartaal, wat voor vleesvarkensbedrijven resulteert in een licht netto voordeel. De verwachting is een verder marktherstel in de tweede helft van 2019, vanwege een stijgende export naar China als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest daar. Aangezien de VS door de handelsperikelen met China niet favoriet is als leverancier, maken Europese exporteurs een goede kans om te kunnen exporteren.

De liquiditeitspositie van melkveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 verslechterd. De stand op de rekening-courant nam gemiddeld met ruim 7.000 euro af ten opzichte van het eind van het eerste kwartaal tot -1.900 euro. Dit is te danken aan de licht gedaalde melkprijs en de toegenomen kosten van loonwerk, brandstoffen en andere toegerekende kosten vanwege reguliere zaai- en oogstwerkzaamheden. Ondanks de droogte in met name de zandgebieden heeft dit (nog) geen meetbare invloed op de rekening-courantpositie van de melkveebedrijven. De komende periode is bepalend voor de kwaliteit van de zetmeelproductie van maispercelen en van het grasaanbod. Dan wordt duidelijk of een goede ruwvoervoorraad kan worden opgebouwd. De zuivelmarkt lijkt redelijk in balans.

De gemiddelde rekening-courantpositie van akkerbouwbedrijven bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 ruim 36.000 euro. Dit is meer dan een jaar eerder, maar ruim 20.000 euro lager dan aan het eind van het eerste kwartaal. Vooral in april bleven de bijschrijvingen uit verkoop van producten flink achter op vorig jaar door een lagere uitbetaling voor suikerbieten. Over het gehele kwartaal gezien is de daling van inkomsten uit producten ten opzichte van vorig jaar beperkt. Investeringen zorgden met name voor de nettodaling van de stand op de lopende rekening ten opzichte van het eerste kwartaal. De komende maanden zijn voor de oogst spannend, omdat het groeiseizoen opnieuw droog dreigt te worden, met name in Oost-Nederland. De verwachting voor het komende kwartaal is een vergelijkbaar beeld van het normale seizoenspatroon, dus een dalende kaspositie door doorlopende kosten en beperkte inkomsten.

De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om meer inzicht te bieden in de factoren die van invloed zijn op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf en ondernemers daarmee te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Akkerbouw en Varkenshouderij.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
7/29/2020:
7/27/2020:
7/6/2020:
7/6/2020:
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:

Meer nieuws