Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Update van resultaten akkerbouwbedrijven op agrimatie – juli 2019

8/21/2019

In december 2018 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2017. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten omdat op dat moment nog niet van alle akkerbouwbedrijven in het Informatienet de bedrijfsresultaten over 2017 beschikbaar waren. Voor deze update van juli 2019 zijn de resultaten over 2017 opnieuw bepaald, op basis van een complete set van bedrijfsgegevens. Gebleken is dat de definitieve cijfers voor het jaar 2017 vrijwel niet afwijken van de voorlopige, zoals in december 2018 gepubliceerd.

De gewijzigde artikelen hebben betrekking op:
- Bemesting (stikstof en fosfaat)
- Overschotten (stikstofbedrijfsoverschot, stikstofbodemoverschot, fosfaatbedrijfsoverschot)
- Waterkwaliteit (nitraatconcentratie in het uitspoelingswater)

Stikstofoverschotten lager in 2017, vooral in de Zand- en Lössregio
De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, hebben in 2017 relatief lage stikstofoverschotten weten te realiseren. Het bedrijfsoverschot kwam, gemiddeld over de regio’s, uit op 88 kg stikstof per ha, het bodemoverschot op 100 kg stikstof per ha. In alle regio’s herstelde de afvoer via gewassen zich, na de tegenvallende gewasopbrengsten en de daarmee lage onttrekking van nutriënten aan de bodem in 2016. Hierbij komt dat de aanvoer en het gebruik van stikstof en fosfaat via meststoffen in 2017 ook afnamen. In de Zandregio en Lössregio zijn de in 2017 gerealiseerde stikstofoverschotten, zowel op bedrijf als op de bodem, per hectare zo’n 20% lager dan het gemiddelde over de vijf voorgaande jaren. In de Kleiregio zijn de stikstofoverschotten in 2017 vergelijkbaar met het gemiddelde in de vijf jaren ervoor.

Fosfaatoverschot laagste in LMM-historie
Het gebruik van fosfaat via meststoffen in 2017 komt, gemiddeld over alle bedrijven en regio’s, uit op 62 kg fosfaat per ha, een laagte record. Vanwege de differentiatie in gebruiksnormen, is het bemestingsniveau in de Zandregio en Lössregio lager dan in de Kleiregio. De akkerbouwers in de Zand- en Lössregio gebruikten in 2017 gemiddeld 56 kg fosfaat per ha. Daarvan is maar 5% (2-4 kg per ha) in de vorm van kunstmestfosfaat gegeven. Bijna 85% van het gebruikte fosfaat is afkomstig uit dierlijke mest (44-47 kg per ha), de overige 10% uit organische meststoffen zoals compost. De akkerbouwers in de Kleiregio gebruikten in 2017 gemiddeld 64 kg fosfaat per ha. Hiervan is ongeveer een vijfde (12 kg per ha) afkomstig uit kunstmest en twee derde (41 kg per ha) uit dierlijke mest. Sinds de start van het LMM is het fosfaatgebruik via meststoffen op de akkerbouwbedrijven met ruim 40% afgenomen, het gebruik van fosfaatkunstmest is in 2017 ruim 80% lager dan in het begin van de jaren negentig nog gebruikelijk was.
Per saldo komt het fosfaatoverschot, gemiddeld over de 3 regio’s, in 2017 uit op 10 kg per ha. Dit is de laagste waarde in de historie van het meetnet (sinds 1991). Op regionaal niveau varieert het fosfaatschot met het hoogste gemiddelde in de Kleiregio (13 kg fosfaat per ha), vergelijkbaar met 2015. De Zandregio realiseerde een zeer laag fosfaatoverschot van gemiddeld 6 kg per ha. In de Lössregio is in 2017, gemiddeld genomen, zelfs een netto-onttrekking geweest van fosfaat aan de bodem (per hectare is er gemiddeld 3 kg per ha meer afgevoerd dan er via de bemesting werd aangevoerd).

Hogere efficiëntie bij gebruik van nutriënten
De uitspoeling van nitraat bij akkerbouwbedrijven in het basismeetnet van het LMM is in de periode 1991-2016 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste grondwater schoner wordt. De daling van de uitspoeling is echter minder sterk dan bij melkveehouderijbedrijven, omdat op akkerbouwbedrijven onder andere de stikstofoverschotten (aanvoer minus afvoer) minder sterk zijn gedaald. Sinds 1991 is de stikstofbemesting in de akkerbouw in de Zand- en Lössregio in beperkte mate gedaald, terwijl de gewasopbrengsten wel stegen. Dit resulteerde per saldo in een daling in overschotten en een hogere efficiëntie bij het gebruik van nutriënten.

Volgende update
Bij de eerstvolgende update, naar verwachting in december 2019, zullen de voorlopige resultaten over het jaar 2018 worden gepubliceerd

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriëntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl. 


Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Stikstofbedrijfsoverschot per ha
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbodemoverschot per ha
•      

Stikstofbodemoverschot per ha
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
7/6/2020:
7/6/2020:
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:
4/30/2020:
4/29/2020:

Meer nieuws