Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie 2020: akkerbouwbedrijven stabiel, melkvee- en varkensbedrijven zijn verslechterd

1/28/2021

In het jaar dat in het teken stond van corona is de liquiditeitspositie op akkerbouw op peil gebleven door lagere uitgaven. Op melkveebedrijven heeft corona geleid tot een daling van de kaspositie. Naast corona zorgden exportbelemmeringen in de varkenshouderij voor een afname van de liquiditeit.

Melkopbrengsten stabiel in 2020; kaspositie in vierde kwartaal fors onderuit
De gemiddelde stand op de rekening-courant kwam aan het einde van 2020 uit op 12.000 euro negatief; ruim 11.000 euro lager dan de stand een jaar eerder. Met name in het vierde kwartaal van 2020 is de liquiditeit fors onderuitgegaan.
De stand op de rekening-courant verslechterde gemiddeld met 10.500 euro ten opzichte van het eind van het derde kwartaal. De grootste veroorzaker van deze daling is een toename van de investeringen onder andere in (aankoop of huur van) fosfaatrechten. In 2020 waren de melkopbrengsten per maand vrij stabiel. De grootste verschillen in de kasstroom (ten opzichte van 2019) werden vooral veroorzaakt door minder aflossingen en belastingbetalingen, hogere investeringen en lagere inkomsten uit verkoop van kalveren en slachtkoeien. De impact van corona op de zuivelmarkt is aanwezig, maar maakt vooral ook de verwachting voor de (nabije) toekomst onzeker. Voor de langere termijn schetst de EU Outlook nog een vrij positief beeld vanwege de verwachte stijging van de internationale zuivelvraag.

Lagere uitgaven houden liquiditeitspositie akkerbouwbedrijven op peil
De liquiditeitspositie van de akkerbouwbedrijven (stand rekening-courant) was eind december 2020 vrijwel gelijk aan de stand eind 2019 en bedroeg 30.000 euro. Over het gehele kalenderjaar bezien werd er minder geld ontvangen voor de verkochte producten. Door de coronacrisis zakte de vraag naar frites in, waardoor er een overaanbod van fritesaardappelen ontstond met lage prijzen tot gevolg. Maar er werd ook minder belasting betaald, minder afgelost en minder geïnvesteerd. Hierdoor kon de liquiditeit op peil blijven. Echter, zowel in het geval van belastingen als de aflossingen zal het deels gaan om uitstel van betalingen. Deze betalingen zullen op een later moment alsnog moeten plaatsvinden. Investeringen kunnen vaak wel uitgesteld worden, maar vervangingsinvesteringen blijven op termijn wel noodzakelijk. De ontwikkeling van de kaspositie van de akkerbouwbedrijven is daarnaast afhankelijk van de marktomstandigheden die door de coronacrisis nog onvoorspelbaarder zijn dan anders. Meestal verbetert de kaspositie in het eerste kwartaal door betalingen voor de geleverde akkerbouwproducten.

Liquiditeitspositie van varkensbedrijven minder na topniveau in het voorjaar
Voor de varkenshouderij was 2020 een turbulent jaar met extremen. De rekening-courant kwam in december 2020 uit op 81.000 euro; 29.000 euro lager dan december 2019. Maar het verloop van de liquiditeitspositie was in 2020 ongekend grillig. De rekening-courant bereikte in maart een top van 170.000 euro. Het hoge prijsniveau brokkelde in het voorjaar snel af door de coronacrisis.
De wereldwijde uitbraak en snelle verspreiding van Covid-19 heeft geleid tot forse prijsdalingen omdat er minder vraag was vanuit de horeca en foodservicebedrijven. In september kreeg Duitsland bovendien te maken met Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde zwijnen. De combinatie van AVP en Covid-19 heeft ertoe geleid dat de EU-varkensprijzen in het tweede halfjaar zwaar onder druk kwamen. We verwachten dat de marktprijzen in het eerste halfjaar van 2021 zullen stijgen, waarbij de biggenprijzen voorop zullen lopen. Die prijsstijging zal ook nodig zijn om stijgende voerprijzen te compenseren.
De komende paar jaren zal het enerzijds gaan om een afnemende vraag naar varkensvlees op de wereldmarkt. Anderzijds zullen we te maken krijgen met een krimpend aanbod van varkens door stoppende varkenshouders in Nederland en Duitsland. Zolang Afrikaanse varkenspest niet naar Nederland komt en we Covid-19 onder controle krijgen, zal dit naar onze verwachting gaan leiden tot een verbeterde liquiditeit.

Laatste barometer vanuit publiek-private samenwerking
De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld. Deze wordt elk kwartaal gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om meer inzicht te bieden in de factoren die van invloed zijn op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf om ondernemers daarmee te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.
De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Akkerbouw en Varkenshouderij. Dit is de laatste barometer vanuit de publiek-private samenwerking omdat deze vierjarige samenwerking is afgelopen.Aanvullende informatie bij dit bericht

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
7/9/2021:
7/7/2021:
6/30/2021:
6/30/2021:
6/25/2021:
5/21/2021:
5/19/2021:
5/6/2021:
5/6/2021:
5/6/2021:

Meer nieuws