Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Bodemoverschotten stikstof en fosfaat dalen

9/30/2021

In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemelde’ bedrijven. Het derogatiemeetnet is een uitvloeisel van de derogatie op de Nitraatrichtlijn die Nederland sinds 2006 heeft. Met deze derogatie mogen bedrijven met minimaal 80% gras in het bouwplan onder voorwaarden meer stikstof uit graasdiermest gebruiken dan de 170 kg stikstof per hectare die de Europese Nitraatrichtlijn als maximum voorschrijft. Op 5 juli 2021 is het rapport ‘Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2019’ door demissionair minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer aangeboden waarmee de resultaten openbaar beschikbaar zijn. De resultaten laten zien dat door verbeteringen in de bedrijfsvoering dierlijke mest efficiënter gebruikt wordt om gewassen te laten groeien. Het stikstofbodemoverschot laat daardoor een dalende trend zien over de periode 2006 tot en met 2019. Na een stijging in 2018 door de droogte, was het stikstofbodemoverschot in 2019 het laagste van alle onderzochte jaren. Ook het fosfaatbodemoverschot daalde in 2019 weer, na een toename als gevolg van droogte in 2018.

Op Agrimatie zijn deze nieuwe resultaten van de landbouwpraktijk van bedrijven in het derogatiemeetnet verwerkt in de volgende 7 artikelen:

1. Melkproductie (per bedrijf, per hectare voedergewas en per koe)
2. Stikstofbemesting
3. Fosfaatbemesting
4. Gewasopbrengsten (voor zowel grasland als snijmais)
5. Stikstofbedrijfsoverschot
6. Stikstofbodemoverschot
7. Fosfaatbodemoverschot

Samenstelling en regio’s
Het derogatiemeetnet bestaat uit 300 bedrijven, waarvan ongeveer 87% melkveebedrijven en ongeveer 13% ‘overige graslandbedrijven’. De resultaten worden gepresenteerd voor de groep bedrijven als geheel, maar ook per regio. Er worden 5 regio’s onderscheiden: Zand 230, Zand 250, Klei, Veen en Löss. In de wetgeving is geregeld dat op zand- en lössgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg maximaal 230 kg stikstof uit graasdiermest per hectare mag worden gebruikt. Op andere grondsoorten en op grond gelegen buiten deze 5 provincies mag maximaal 250 kg stikstof per hectare gebruikt worden. In LMM bevat de Zandregio 230 bedrijven gelegen in de Zandregio in de eerdergenoemde vijf provincies. De Zandregio 250 betreft de bedrijven in het overige deel van de Zandregio, waar ook op zand tot maximaal 250 kg stikstof per hectare uit graasdiermest gebruikt mag worden.

De totstandkoming
Resultaten uit het derogatiemeetnet over de landbouwpraktijk zijn beschikbaar voor de periode 2006 tot en met 2019. De data over 2019 zijn in het jaar 2020 verkregen door alle bedrijfseconomische en (milieu)technische gegevens over het jaar 2019 te verzamelen. Dit was per september 2020 gereed. Vervolgens zijn per bedrijf alle data verwerkt, gecontroleerd en goedgekeurd voor onderzoek. Op basis van de goedgekeurde data zijn in de eerste helft van 2021 de indicatoren berekend, analyses uitgevoerd en de resultaten beschreven.

Weging van landbouwpraktijkdata
De landbouwpraktijkdata is voor het eerst gewogen weergegeven op basis van zogenaamde stratificatie. In eerdere rapportages werd geen weging toegepast en telde elk van de bijna 300 bedrijven uit het derogatiemeetnet even zwaar mee in de berekening van de gemiddelde resultaten. De oppervlakten van bedrijven uit het derogatiemeetnet bleken gemiddeld echter stelselmatig hoger te zijn dan de oppervlakten van alle bedrijven met derogatie. Door stratificatie toe te passen kunnen op basis van dezelfde bijna 300 bedrijven in het derogatiemeetnet betrouwbaardere resultaten worden gepresenteerd voor de gehele populatie bedrijven met derogatie in Nederland (in statistische termen: de standaardfout wordt kleiner). De individuele bedrijven uit het derogatiemeetnet krijgen daarbij een gewicht (wegingsfactor) en tellen in het gemiddelde niet allemaal even zwaar meer mee.

Het toepassen van deze wegingsmethodiek is niet alleen voor 2019, maar ook voor alle jaren in het verleden (2006 tot en met 2018) toegepast, zodat jaren onderling goed vergelijkbaar zijn.
Aanvullende informatie bij dit bericht

Fosfaatbemesting per ha
•      
Derogatiebedrijven: Daling fosfaatbemesting

Stikstofbedrijfsoverschot per ha
•      

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbodemoverschot per ha
•      

Stikstofbodemoverschot per ha
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
5/5/2022:
5/5/2022:
4/26/2022:
4/21/2022:
4/7/2022:
3/30/2022:
3/30/2022:
3/17/2022:
3/2/2022:
3/1/2022:

Meer nieuws