Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Update van resultaten akkerbouwbedrijven in het LMM – augustus 2021

8/6/2021

In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet de bedrijfsresultaten over 2019 waren gebruikt. Voor deze update van juli 2021 zijn de resultaten over 2019 opnieuw bepaald, op basis van een complete set van bedrijfsgegevens. Gebleken is dat de definitieve cijfers voor het jaar 2019 vrijwel niet afwijken van de voorlopige, zoals in februari 2021 gepubliceerd.
Een aantal artikelen zijn niet gebaseerd op het Bedrijveninformatienet maar op Landbouwtellingsgegevens. Deze artikelen zijn bij deze update uitgebreid met de resultaten voor het jaar 2020.

Gewassen
Bijna 3% van de akkerbouwbedrijven waar het LMM op is gericht, produceert in 2020 biologisch. Dit is een lichte toename ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bouwplan van de akkerbouwbedrijven waarop het LMM is gericht, is stabiel. De gewasopbrengsten lagen in 2019 hoger ten opzichte van het droge jaar 2018.

Mestgebruik
Op nationaal niveau is op de akkerbouwbedrijven binnen het domein van het LMM in 2019 het stikstofgebruik licht afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook het fosfaatgebruik lag onder dat in 2018.

Overschotten
Ten opzichte van het extreem droge jaar 2018 is het gemiddelde fosfaatoverschot op akkerbouwbedrijven (21 kg per ha) binnen het domein van het LMM in 2019 bijna gehalveerd tot 11 kg per ha. Op 2017 na, is dit het laagste overschot in de periode 1991-2019. Een vergelijkbare ontwikkeling is terug te zien voor het stikstofbedrijfsoverschot en het stikstofbodemoverschot. Voor 2019 is een gemiddeld bedrijfsoverschot berekend van 91 kg stikstof per ha. Dit is 17% minder dan in 2018. Het bodemoverschot komt voor de akkerbouwbedrijven in de drie regio’s in 2019 gemiddeld uit op 102 kg stikstof per ha. Dit is 19 kg (ofwel 16%) lager dan in het extreem droge jaar 2018.

In november 2020 is de vierjaarlijkse nitraatrapportage “Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019)" gepubliceerd.
Daarin werd geconstateerd dat over de periode 2014-2018 ten opzichte van de voorafgaande 4 jaren het stikstofbodemoverschot op de akkerbouwbedrijven is ten opzichte van de vorige periode licht toegenomen in de Klei- en de Lössregio, en nagenoeg gelijk gebleven in de Zandregio. De cijfers van 2019 wijzen uit dat het stikstofbodemoverschot in de alle regio's is gedaald ten opzichte van de periode 2014-2018.

Volgende update
Bij de eerstvolgende update, naar verwachting in december 2021, zullen de voorlopige resultaten uit het Bedrijveninformatienet over het jaar 2020 worden gepubliceerd.

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriëntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl.


Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Stikstofbedrijfsoverschot per ha
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbodemoverschot per ha
•      

Stikstofbodemoverschot per ha
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
8/4/2022:
8/4/2022:
8/4/2022:
7/20/2022:
7/19/2022:
7/13/2022:
7/13/2022:
6/29/2022:
6/29/2022:
6/27/2022:

Meer nieuws