Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Update van resultaten staldierbedrijven

12/23/2021

Op de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in 2020 een hogere fosfaat- en stikstofbemesting per ha gerealiseerd. Daarnaast is de opslagcapaciteit voor mest met 2 maanden toegenomen in de periode 2006-2020.

Mestgebruik
Tussen jaren kunnen schommelingen in het mestgebruik voorkomen omdat gewasaandelen (aandeel van gewas in het totale bouwplan) en de samenstelling van de geproduceerde mest niet elk jaar hetzelfde zijn.
De fosfaatbemesting per ha is in 2020 licht toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (2020: 75 kg per ha). Het fosfaatgebruik in 2020 is echter 2% lager dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Op de staldierbedrijven waarop het LMM is gericht, is gemiddeld 96% van de gebruikte fosfaat afkomstig uit dierlijke mest.. Kunstmest en overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt.

De stikstofbemesting per ha is in 2020 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (2020: 280 kg per ha). Het stikstofgebruik in 2020 is ruim 6% meer dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Op de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is gemiddeld ruim 24% van de gebruikte stikstof afkomstig uit kunstmest en 74% uit dierlijke mest. De bemesting met stikstof uit kunstmest is hoger ten opzichte van andere jaren. Via overige organische meststoffen zoals compost wordt nauwelijks stikstof aangevoerd.

Overige bedrijfskenmerken

Op staldierbedrijven in het LMM is de opslagcapaciteit voor mest in de periode 2006-2020 toegenomen tot gemiddeld 11 maanden. Dat is 2 maanden meer dan in 2006.

Volgende update
Bij de eerstvolgende update, naar verwachting in de zomer van 2022, zullen de resultaten over de bedrijfsvoering in het jaar 2020 worden bepaald op basis van een complete set bedrijfsgegevens. Daarnaast worden de artikelen over de opzet en de structuur van de bedrijven geactualiseerd met het jaar 2021.

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriƫntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
6/27/2022:
5/20/2022:
5/5/2022:
5/5/2022:
4/26/2022:
4/21/2022:
4/7/2022:
3/30/2022:
3/30/2022:
3/17/2022:

Meer nieuws