Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Nieuwe LMM-artikelen over staldierbedrijven op agrimatie

6/4/2020

Vanaf dit jaar is in de serie artikelen over het LMM-Basismeetnet een aantal artikelen over staldierbedrijven opgenomen. Op staldierbedrijven is het houden van staldieren zoals varkens, pluimvee en (wit)vleeskalveren een belangrijke activiteit. Deze categorie van bedrijven wordt binnen het Basismeetnet alleen in de Zandregio gevolgd.

Gepresenteerde indicatoren
In de artikelen worden de ontwikkelingen in de periode 2001-2018 in diverse indicatoren beschreven, zoals:

- Bedrijfsomvang (veestapel en ha cultuurgrond)
- Veebezetting (in grootvee-eenheden per bedrijf)
- Bouwplan
- Aandeel biologische bedrijven
- Gebruik van stikstof en fosfaat (in kg per ha cultuurgrond, periode 2006-2018)
- Opslagcapaciteit voor dierlijke mest (periode 2006-2018).

De ontwikkelingen in de gebruiken van stikstof en fosfaat en de opslagcapaciteit zijn gebaseerd op gegevens van staldierbedrijven in het Informatienet van Wageningen Economic Research. De andere indicatoren zijn gebaseerd op Landbouwtellingsgegevens.

Focus op staldierbedrijven in de Zandregio
De reden dat er alleen in de Zandregio staldierbedrijven worden gevolgd, is dat het Basismeetnet bewust gericht is op de bedrijfstypen die een relevant aandeel in het grondgebruik hebben. In de andere grondsoortregio’s zijn staldierbedrijven veel minder bepalend voor het grondgebruik.
In 2018 telde de Zandregio ongeveer 4.700 staldierbedrijven die samen iets meer dan 62 duizend ha cultuurgrond in gebruik hadden (ruim 7% van alle cultuurgrond in de Zandregio). Alleen bedrijven met tenminste 10 hectare cultuurgrond en tenminste 25.000 euro Standaardopbrengst komen voor deelname aan het LMM in aanmerking. Dit geldt voor 37% van de staldierbedrijven. Deze bedrijven hebben elk gemiddeld 31 ha in gebruik, tezamen ruim 53 duizend ha cultuurgrond.

Belangrijke ontwikkelingen in de structuur en bemesting
Het aantal staldierbedrijven waarop het LMM is gericht, is in de periode 2001-2018 met 43% afgenomen (2,5% per jaar). Door schaalvergroting verdubbelde in genoemde periode de gemiddelde veestapel per bedrijf, gemeten in de grootvee-eenheden. Omdat het areaal cultuurgrond minder sterk toenam, is de veebezetting (het aantal grootvee-eenheden per ha) in 2001-2018 50% hoger geworden.

Het gemiddelde bouwplan van de staldierbedrijven binnen het LMM-domein bestaat vooral uit grasland en snijmais. Deze gewassen besloegen in 2018 elk ongeveer een derde van het areaal. Het aandeel snijmais nam in de periode 2001-2014 toe, maar daarna weer wat af. Het aandeel van de marktbare gewassen, zoals granen en aardappelen, is sinds 2001 sterk afgenomen.

Op de staldierbedrijven is het gebruik van fosfaat sinds 2006 sterk afgenomen, naar gemiddeld 68 kg per ha in 2018. Het gebruikte fosfaat was voor ruim 98% afkomstig uit dierlijke mest. Het gemiddelde gebruik van stikstof bedroeg in 2018 230 kg per ha. Daarvan was 78% afkomstig uit dierlijke mest en 20% uit kunstmest en 2% uit overige organische meststoffen zoals compost. Het stikstofgebruik uit kunstmest is tussen 2015 en 2018 met eenderde afgenomen.

Volgende update in december
Bij de eerstvolgende update, naar verwachting in december 2020, zullen de voorlopige resultaten over het jaar 2019 worden gepubliceerd. Bij die update zal de reeks jaren in de artikelen over staldierbedrijven verder worden uitgebreid.

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriëntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
11/25/2020:
11/17/2020:
11/12/2020:
11/6/2020:
11/3/2020:
11/2/2020:
10/28/2020:
10/28/2020:
10/1/2020:
10/1/2020:

Meer nieuws