Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Update van resultaten staldierbedrijven

4-8-2022

Voor deze update zijn de resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2020 bepaald op basis van een complete set van bedrijfsgegevens. Eind vorig jaar waren voorlopige resultaten gepubliceerd. De artikelen gebaseerd op de Landbouwtellingsgegevens gaan over de jaren tot en met 2021.

Mestgebruik
De fosfaatbemesting per ha is in 2020 (75 kg/ha) afgenomen (-2 kg/ha) ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de staldierbedrijven waarop het LMM is gericht, is gemiddeld 96% van de gebruikte stikstof afkomstig uit dierlijke mest. Kunstmest en overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt.

De stikstofbemesting per ha is in 2020 (280 kg/ha) toegenomen (+45 kg/ha) ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de staldierbedrijven in het LMM is gemiddeld 25% van de gebruikte stikstof afkomstig uit kunstmest en 74% uit dierlijke mest. De bemesting van stikstof uit kunstmest per ha is hoger ten opzichte van andere jaren. Overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt.

Overige bedrijfskenmerken
Op staldierbedrijven in het LMM is de opslagcapaciteit voor mest in de periode 2006-2020 toegenomen tot gemiddeld ruim 11 maanden. Dat is 2 maanden meer dan in 2006.

Areaal cultuurgrond
Van de staldierbedrijven heeft 39% volgens de Landbouwtelling in 2021 10 ha of meer cultuurgrond per bedrijf. In 2021 hebben de staldierbedrijven waarop het LMM gericht is, gemiddeld 32 ha cultuurgrond in gebruik. Van de staldierbedrijven waarop het LMM is gericht, produceert in 2021 ruim 5% biologisch. Het aandeel biologische bedrijven is sinds 2001 flink gestegen.

Bouwplan
De staldierbedrijven in het LMM hebben in de afgelopen jaren een vrij stabiel bouwplan. Marktbare gewassen en gras zijn dominant met elk ongeveer een derde van het areaal cultuurgrond.

Veebezetting
Staldierbedrijven in het LMM zijn in de periode 2001-2021 gemiddeld in omvang verdubbeld, gemeten in aantal grootvee-eenheden (gve). In 2021 lag het totaal aantal fosfaat-gve per bedrijf op ruim 518; in 2001 was dit nog 245 fosfaat-gve per bedrijf. De veebezetting (uitgedrukt in fosfaat-gve per ha cultuurgrond) is in de periode 2001-2021 gestegen met ruim 45% tot meer dan 16 gve/ha.

Volgende update
Bij de eerstvolgende update, naar verwachting in december 2022, zullen de voorlopige resultaten over de bedrijfsvoering in het jaar 2021 worden bepaald.

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriëntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
29-11-2023:
23-11-2023:
23-10-2023:
16-10-2023:
11-10-2023:
11-10-2023:
21-9-2023:
21-9-2023:
15-9-2023:
13-9-2023:

Meer nieuws