Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Noord-Holland
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu & Ruimte

 
   
Inkomen uit bedrijf - Land- en tuinbouw (Noord-Holland)

Gemiddeld inkomen uit bedrijf in Noord-Holland hoger dan in rest van Nederland
30-6-2022
Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) bedroeg in 2020 ongeveer 68.000 euro; een daling van 8.000 euro ten opzichte van 2019. Sinds 2009 2010 ligt het gemiddelde inkomen in Noord-Holland boven het niveau in de rest van Nederland. In 2020 was het verschil van 23.000 euro bovengemiddeld groot. Landelijk was de daling van het inkomen ten opzichte van 2019 sterker dan in Noord-Holland. Dit was onder andere het gevolg van lage inkomens in de varkenshouderij; een sector met een beperkte omvang in Noord-Holland en betere prestaties van melkveebedrijven in Noord-Holland in vergelijking met de collega’s in de rest van Nederland. Tussen de jaren kunnen er flinke schommelingen in het inkomen zijn, zowel binnen een bedrijfstype als tussen verschillende bedrijfstypen.


De ontwikkeling van het gemiddelde inkomen uit bedrijf in Noord-Holland heeft voor een belangrijk deel te maken met de inkomensontwikkeling binnen de sectoren waarvan het aandeel in de provincie bovengemiddeld is, zoals de bloembollenteelt, de glastuinbouw en de melkveehouderij. De glastuinbouwbedrijven realiseerden een hoger inkomen dan in 2019, bij de bloembollentelers bleef het inkomen achter op 2019. Ook in de melkveehouderij daalde het inkomen, al was de daling in Noord-Holland lager dan landelijk. Door de lagere inkomens in 2020 van melkveehouders, akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en bloembollentelers is het gemiddelde inkomen in Noord-Holland in dit jaar gedaald. Landelijk daalde het gemiddelde inkomen echter nog sterker door onder andere een negatief inkomen in de varkenshouderij.

De inkomensspreiding in de land- en tuinbouw is elk jaar groot. In 2020 lag het mediane inkomen in Noord-Holland op circa 38.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit betekent dat er evenveel bedrijven zijn met een inkomen hoger of lager dan deze mediaan. In hetzelfde jaar realiseerde 20% van de bedrijven een inkomen van meer dan 83.000 euro en een even grote groep bedrijven een inkomen van minder dan 12.000 euro. Een dergelijke grote spreiding tussen de resultaten doet zich in vrijwel alle jaren voor. Hierbij valt het fors lagere inkomen in 2009 op door lage inkomens in de glastuinbouw en melkveehouderij in dat jaar, sectoren met een relatief groot aandeel in Noord-Holland.Kies een indicator
Deze informatie voor

Kies een regio

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven