Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Melkveehouderij

Liquiditeitspositie melkveebedrijven derde kwartaal verder verslechterd
10/28/2019

De liquiditeit van melkveebedrijven heeft zich in het derde kwartaal van 2019 verder verslechterd. De stand op de rekening-courant nam gemiddeld met 13.000 euro af ten opzichte van het einde van het tweede kwartaal. De melkprijs daalde in het derde kwartaal van 2019. Een jaar eerder steeg de melkprijs en lag gemiddeld ook op een hoger niveau. De daling van de melkopbrengsten ten opzichte van het tweede kwartaal wordt versterkt doordat in het tweede kwartaal de nabetaling werd ontvangen. Daar staat wel een interim uitkering in september tegenover voor leden van Royal FrieslandCampina. De lagere opbrengsten worden deels gecompenseerd door lagere kosten. Dit geldt voor zowel de directe als overige kosten, waaronder de belastingen. In vergelijking met het vorige kwartaal werd er gemiddeld meer geïnvesteerd maar ook meer geleend (of minder afgelost). De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.


De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het einde van het derde kwartaal in 2019 uit op ruim -15.000 euro. Dit is een daling van 13.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het tweede kwartaal van 2019. Het derde kwartaal liet ook vorig jaar een daling van de liquiditeitspositie zien. Ten opzichte van een jaar eerder is de huidige stand op de rekening-courant ruim 12.000 euro lager.

Onderstaande figuren geven de totale bij- en afschrijvingen per maand op de rekening-courant weer vanaf 2018. In de laatste 2 maanden van het derde kwartaal in 2019 zijn de ontvangsten lager in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2018. De betalingen zijn in alle maanden van het derde kwartaal hoger maar vooral in september. Het totaal van bij- en afschrijvingen op de rekening-courant is ten opzichte van het derde kwartaal in 2018 met 4.200 euro gedaald. De bijna 10% lagere zuivelopbrengsten in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal is duidelijk uit de figuur af te lezen.
Aantal bedrijven met een positief rekening-courantsaldo neemt verder af
De verschillen tussen bedrijven zijn groot. Zo staat eind september 2019 18% van de bedrijven meer dan 50.000 euro in het rood. Daar tegenover heeft ook 18% van de bedrijven meer dan 25.000 euro op de lopende rekening staan.


Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is de rekening-courantpositie verder verslechterd. De bedrijven schuiven door naar een negatieve of naar een minder positieve groep. Had aan het einde van het eerste kwartaal 58% van de melkveebedrijven een positieve rekening-courant, aan het einde van het derde kwartaal is dit gedaald naar 46%.

De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe melkveebedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse. Tussen het tweede en derde kwartaal van 2019 zijn er verschuivingen naar klassen met een lager saldo op de lopende rekening. De meest positieve klasse neemt 3,5% af en de meest negatieve klasse neemt 2,5% toe.Melkprijs 2019
Aan het begin van 2019 lieten de melkpoederprijzen aanvankelijk een licht stijgende tendens zien. Vanaf eind april zijn de prijzen gedaald, om vanaf half juli iets te gaan stijgen. Per saldo liggen de melkpoederprijzen begin oktober ruim 9% boven het gemiddelde van 2018. Begin 2019 stegen de boterprijzen iets, maar begin oktober liggen deze 16% onder het niveau van eind 2018. De gemiddelde boterprijs in 2019 is 22% lager dan in 2018. Per saldo is de melkprijs in het derde kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal met bijna 4% gedaald.
In Nederland nam de melkaanvoer in 2018 met 3% af. Over de eerste acht maanden van 2019 zet deze dalende tendens zich voort (-2,3%), maar het verschil vlakt wel af in de loop van het jaar (in augustus 2019 is de melkaanvoer zelfs hoger dan in augustus 2018). De melkproductie in Europa (EU28:+1%) en andere belangrijke zuivel producerende landen waaronder Argentinië (+15,5%), Nieuw-Zeeland (+8%) en Canada (+3%) nam in 2018 toe. In 2019 blijft de EU-melkproductie over de eerste 7 maanden gelijk. In Argentinië (-5%) en in Australië (-8%) nam de melkproductie juist af.

Vooruitzichten 2019

Ondanks de droogte in vooral de zandgebieden heeft dit (nog) geen meetbare invloed op de rekening-courantpositie van de melkveebedrijven. Extra ruw- en krachtvoeraankopen hebben zich bij de meeste bedrijven niet voorgedaan omdat het voorjaar vroeg van start ging met een goede grasproductie. Voorlopige landbouwtellingcijfers wijzen uit dat het areaal snijmais in 2019 met ruim 18.000 ha is gedaald (-9%). Tegelijkertijd is ook het areaal grasland met ruim 3.000 ha gedaald (-0,4%). Het aantal melkkoeien is met ruim 2,5% gedaald. De maisprijs was tot en met augustus aan het stijgen maar vertoont daarna een licht dalende tendens maar ligt hoger dan gemiddeld.

Daarnaast is de indruk dat de schuldenpositie van melkveehouders bij leveranciers oploopt. Tot begin mei 2019 is de Global Dairy Trade met bijna 20% gestegen. Vanaf eind mei 2019 is de prijsindex aan het dalen maar ligt nog wel 11% boven het niveau van het begin van het jaar.

Ondanks de droogte in vooral de zandgebieden heeft dit (nog) geen meetbare invloed op de rekening-courantpositie van de melkveebedrijven. Extra ruw- en krachtvoeraankopen hebben zich bij de meeste bedrijven niet voorgedaan omdat het voorjaar vroeg van start ging met een goede grasproductie. Voorlopige landbouwtellingcijfers wijzen uit dat het areaal snijmais in 2019 met ruim 18.000 ha is gedaald (-9%). Tegelijkertijd is ook het areaal grasland met ruim 3.000 ha gedaald (-0,4%). Het aantal melkkoeien is met ruim 2,5% gedaald. De maisprijs was tot en met augustus aan het stijgen maar vertoont daarna een licht dalende tendens maar ligt hoger dan gemiddeld.
Daarnaast is de indruk dat de schuldenpositie van melkveehouders bij leveranciers oploopt. Tot begin mei 2019 is de Global Dairy Trade met bijna 20% gestegen. Vanaf eind mei 2019 is de prijsindex aan het dalen maar ligt nog wel 11% boven het niveau van het begin van het jaar.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de melkveehouderij ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen, saldi en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt, de saldi uit de Barometer Agrarische Sectoren tweemaandelijks en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Research en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op melkveebedrijven groter dan 100.000 euro SO.
 • De inkomenspositie van melkveebedrijven is terug te vinden op BINternet
 • De Barometer Agrarische Sectoren geeft een beeld van actuele ontwikkelingen van het saldo van veehouderijbedrijven
 • Actuele prijsontwikkeling per maand van melk
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page