Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Melkveehouderij

Liquiditeitspositie melkveebedrijven tweede kwartaal verslechterd
7/25/2019

De liquiditeit van melkveebedrijven heeft zich in het tweede kwartaal van 2019 verslechterd. De stand op de rekening-courant nam gemiddeld met ruim 7.000 euro af ten opzichte van eind van het eerste kwartaal. De melkprijs nam weliswaar iets af in het tweede kwartaal maar de belangrijkste oorzaken van de lagere rekening-courantpositie zijn de toegenomen kosten van loonwerk, brandstoffen en andere toegerekende kosten vanwege reguliere zaai- en oogstwerkzaamheden. In vergelijking met het vorige kwartaal werd er gemiddeld meer geïnvesteerd en werden minder bedrijfstoeslagen ontvangen. De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van het tweede kwartaal in 2019 uit op bijna -2.000 euro. Dit is een daling van ruim 7.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. Ten opzichte van een jaar eerder is de stand op de rekening courant 7.700 euro lager.

Onderstaande figuren geven de totale bij- en afschrijvingen per maand op de rekening-courant weer vanaf 2018. In de meeste maanden van het tweede kwartaal in 2019 zijn zowel de bij- als afschrijvingen lager in vergelijking met dezelfde kwartaal van 2018. Het totaal van bij- en afschrijvingen op de rekening-courant is ten opzichte van het tweede kwartaal 2018 met 3.500 euro minder gedaald. 
Aantal bedrijven met een positief rekening-courantsaldo neemt af
De verschillen tussen bedrijven zijn groot, zo staat eind juni 2019 bijna 16% van de bedrijven meer dan 50.000 euro in het rood en heeft 22% van de bedrijven meer dan 25.000 euro op de lopende rekening staan.


Vergeleken met het 1e kwartaal 2019 is de rekening-courantpositie verslechterd. De bedrijven schuiven door naar een negatieve of naar een minder positieve groep. In het eerste kwartaal had 58% van de melkveebedrijven een positieve rekening-courant. In het tweede kwartaal is dit gedaald naar 52%.
De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe melkveebedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 zijn er verschuivingen naar klassen met een lager saldo op de lopende rekening. De meest positieve klasse neemt 4% af en de meest negatieve klasse neemt 5% toe.


Melkprijs 2019
Aan het begin van 2019 lieten de melkpoederprijzen aanvankelijk een licht stijgende tendens zien. Echter, eind april zette een daling in. Per saldo liggen de melkpoederprijzen begin juli nog maar net boven het gemiddelde van 2018. Begin 2019 stegen de boterprijzen iets maar begin juli liggen deze 12% onder het niveau van eind 2018. De gemiddelde boterprijs in 2019 is 19% lager dan in 2018.
In Nederland nam de melkaanvoer in 2018 met 3% af. Over de eerste zes maanden van 2019 zet deze dalende tendens zich voort. De melkproductie nam in 2018 toe in Europa (EU28:+1%) en andere belangrijke zuivelproducerende landen waaronder Argentinië (+15,5%), Nieuw-Zeeland (+8%) en Canada (+3%). In Australië en Rusland daalde de melkproductie in 2018. Over de eerste vier maanden van 2019 produceert Rusland wel iets meer melk maar Argentinië, Nieuw-Zeeland, Australië en Canada iets minder dan over dezelfde periode van 2018. In de EU-28 is de melkproductie over de eerste vier maanden van 2019 1% lager dan in 2018.

Vooruitzichten 2019
Ondanks de droogte in met name de zandgebieden heeft dit (nog) geen meetbare invloed op de rekening-courantpositie van de melkveebedrijven. Extra ruw- en krachtvoeraankopen hebben zich bij de meeste bedrijven niet voorgedaan omdat het voorjaar vroeg van start ging met de bijbehorende grasproductie. Voor de rest van het jaar (met name de winter) is dit nog onzeker. Omdat de melkveehouders niet kunnen teren op een ruime voorraad ruwvoer van voorgaande jaren zijn voeraankopen onvermijdelijk indien de droogte verder doorzet. Vanaf eind mei 2019 is de Global Dairy Trade prijsindex aan het dalen maar ligt nog wel bijna 10% boven het niveau van het begin van het jaar. Door de betere marktomstandigheden zijn er geen interventievoorraden melkpoeder meer.
Ondanks de droogte in met name de zandgebieden heeft dit (nog) geen meetbare invloed op de rekening-courantpositie van de melkveebedrijven. Extra ruw- en krachtvoeraankopen hebben zich bij de meeste bedrijven niet voorgedaan omdat het voorjaar vroeg van start ging met de bijbehorende grasproductie. Voor de rest van het jaar (met name de winter) is dit nog onzeker. Omdat de melkveehouders niet kunnen teren op een ruime voorraad ruwvoer van voorgaande jaren zijn voeraankopen onvermijdelijk indien de droogte verder doorzet.
Daarnaast is de indruk dat de schuldenpositie van akkerbouwers bij leveranciers oploopt.
Daarnaast is de indruk dat de schuldenpositie van melkveehouders bij leveranciers oploopt. Vanaf eind mei 2019 is de Global Dairy Trade prijsindex aan het dalen maar ligt nog wel bijna 10% boven het niveau van het begin van het jaar. Door de betere marktomstandigheden zijn er geen interventievoorraden melkpoeder meer.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de melkveehouderij ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen, saldi en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt, de saldi uit de Barometer Agrarische Sectoren tweemaandelijks en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Research en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op melkveebedrijven groter dan 100.000 euro SO.
 • De inkomenspositie van melkveebedrijven is terug te vinden op BINternet
 • De Barometer Agrarische Sectoren geeft een beeld van actuele ontwikkelingen van het saldo van veehouderijbedrijven
 • Actuele prijsontwikkeling per maand van melk
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page