Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Varkenshouderij

Liquiditeitspositie varkensbedrijven verbeterd, vooruitzicht blijft positief
7/29/2019

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 ruim 27.000 euro verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal, en kwam eind juni uit op 14.400 euro. Hoewel de richting positief is geworden, is dit nog steeds beduidend lager dan de stand van eind maart 2018 van 42.000 euro. Het saldo van bij- en afschrijvingen was het tweede kwartaal hoger dan in het eerste kwartaal en in 2018 door gestegen opbrengstprijzen, vooral in mei en juni. Biggenprijzen zijn duidelijk gestegen, wat voor zeugenbedrijven een opbrengstverbetering gaf, en tegelijkertijd een kostenstijging betekende voor vleesvarkensbedrijven. Ook de opbrengstprijs voor vleesvarkens steeg in het tweede kwartaal, wat voor vleesvarkensbedrijven resulteert in een lichte toename van de liquiditeitspositie. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.


De rekening-courantpositie van zeugenbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 met ruim 40.000 euro verbeterd, maar staat eind juni nog altijd negatief op -43.000 euro. Aantrekkende biggenprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van deze verbetering, en deze prijsstijging is ongeveer twee keer zo sterk als gebruikelijk in het voorjaar. De voerprijzen in het tweede kwartaal lagen circa 5% lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar maar de toegerekende kosten namen toe. Met het tweede halfjaar voor de boeg, met normaal gesproken lagere opbrengstprijzen voor biggen, ligt het voor de hand dat de toename van de rekening-courantpositie verder dit jaar wat zal afvlakken.

De rekening-courantpositie van vleesvarkenshouders is ook gestegen, maar in veel mindere mate dan op zeugenbedrijven. Hogere verkoopprijzen voor vleesvarkens gaan hand in hand met gestegen aankoopprijzen voor de biggen, resulterend in een netto verbetering van circa 3.000 euro eind juni ten opzichte van eind 1e kwartaal. Vergeleken met juni vorig jaar is de rekening-courantpositie van vleesvarkensbedrijven met 26.000 euro nog altijd bijna 4.000 euro lager.

Fluctuaties in de varkenssector zijn vooral duidelijk zichtbaar in de zeugenhouderij omdat vleesvarkensbedrijven de schommelingen vaak kunnen opvangen via aanpassing van de biggenprijzen. Het gemiddelde rekening-courantsaldo op zeugenbedrijven ligt ook lager dan voor de hele groep varkensbedrijven en vleesvarkensbedrijven (zie liquiditeit varkenshouderij: figuren onderaan het artikel).

Bijschrijvingen op rekening-courant gestegen
Onderstaande figuren geven de totale bij- en afschrijvingen per maand op de rekening-courant weer vanaf 2018. Vanaf mei is een duidelijke verbetering te zien in de cumulatieve bijschrijvingen. Ook de afschrijvingen liggen vanaf mei dit jaar op een hoger niveau, wat verklaard wordt door de hogere uitgaven voor biggen op vleesvarkensbedrijven.Bedrijven in het rood staan iets minder negatief
Het totaal aandeel bedrijven met een negatief rekening-courantsaldo is met 40% ongeveer gelijk gebleven. Er is echter een verschuiving te zien naar een minder negatieve stand: 23% van de bedrijven hebben een stand van de rekening van lager dan 25.000 euro negatief, tegen 32% van de bedrijven tegen het eind van het eerste kwartaal.
Bedrijven die een positieve stand van de rekening hebben, zijn verder gestegen, zodat het aandeel bedrijven met meer dan 25.000 positief saldo gestegen is van 32% in het eerste kwartaal, tot 42% tegen het eind van het tweede kwartaal. Een laag saldo betekent niet automatisch dat het bedrijf betalingsproblemen heeft. Het saldo kan ook laag zijn omdat er bijvoorbeeld leningen zijn afbetaald of investeringen zijn gedaan. Bedrijven met een liquiditeitstekort moeten wel maatregelen nemen om acute betalingsproblemen te voorkomen. Al met al is er dus een duidelijke verbetering van de rekening-courantpositie in het tweede kwartaal.


De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur (zichtbaar op agrimatie.nl) toont hoe varkensbedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse.
De grootste verschuivingen in het saldo op de rekening courant tussen het 2e kwartaal en het eerste kwartaal van 2019 zitten in de klasse van - 25.000 tot 0 euro. Hiervan blijft 49% van de bedrijven in dezelfde klasse, verschuift 44% naar een klasse met een positief saldo en komt 8% in de klasse met een saldo onder -50.000 euro.


Vooruitzichten tweede helft 2019 blijven positief
We verwachten een verder marktherstel in de tweede helft van 2019. De hoog gespannen marktverwachting voor het tweede kwartaal is niet uitgekomen. De dalende productie in China en andere Oost-Aziatische landen heeft nog niet direct geleid tot fors toenemende handel richting die landen. Er is wel meer geëxporteerd, maar er zijn ook veel zeugen geslacht in China (officiële daling in aantal zeugen lag in april op 22,3%), door boeren die willen voorkomen dat ze hun veestapel kwijtraken in het geval van een besmetting met Afrikaanse varkenspest op hun bedrijf. Als zeugen geslacht worden, is het zeker dat er over een aantal maanden ook geen nakomelingen van deze zeugen meer geslacht zullen worden. Het lijkt erop dat de Chinese overheid de ziekte nog lang niet onder controle heeft, ondanks officiële verklaringen die anders zeggen; een verdere daling van de varkensstapel is daarom te verwachten. Handelshuizen hebben de afgelopen maanden vooral veel vlees in opslag genomen, om te kunnen verkopen zodra de feitelijke krapte openbaar wordt. De markt is tot nu toe nog redelijk rustig gebleven, doordat er wel zeugen geslacht zijn, maar ook door een dalende consumptie. Hoewel Afrikaanse varkenspest voor consumenten ongevaarlijk is, hebben consumenten toch de neiging het product links te laten liggen, ondanks dat varkensvlees voor Aziaten een cultureel ingebed onderdeel is van hun consumptiepatroon. Dus een dalende vraag en tot nu toe beperkte daling van het aanbod geven nog geen aanleiding tot een prijsexplosie. We verwachten echter dat de krapte op de markt de komende maanden zichtbaar zal gaan worden. Aangezien de VS door de handelsperikelen met China niet favoriet is als leverancier, maken Europese exporteurs een goede kans om te kunnen exporteren. Het is niet te voorspellen hoe ver de varkensprijzen zullen gaan stijgen; wel lijkt het erop dat er een psychologische barrière ligt bij een niveau van 2 euro per kg slachtgewicht. We verwachten al met al een positieve marktbeweging voor de tweede helft van 2019.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
•Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach, ABN AMRO en Agrifirm. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op varkensbedrijven groter dan 100.000 euro SO.
•De inkomenspositie van varkensbedrijven is terug te vinden op BINternet.
•Actuele prijsontwikkeling per maand van varkens.
•De Barometer Agrarische Sector geeft een beeld van actuele ontwikkelingen van het saldo van vleesvarkens en zeugenbedrijven.
•Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page