Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Productiewaarde primaire sector - Land- en tuinbouw

Productiewaarde 6,5% hoger
12/20/2021

De productiewaarde van de agrarische sector is in 2021 uitgekomen op 30 miljard euro, zo’n 6,5% hoger dan in 2020. Dit is het resultaat van een nagenoeg gelijk gebleven productievolume en een fors hogere gemiddelde prijs. De ontwikkeling verschilt per sector. Zo steeg de productiewaarde van de rundveehouderij, de tuinbouw en de akkerbouw met respectievelijk 6%, 11% en bijna 12%, maar daalde die van de intensieve veehouderij (-5,5%).


Productiewaarde akkerbouw boven 3 miljard euro
De productiewaarde van de akkerbouw is in 2021, na de forse daling in 2020, gestegen met zo’n 12% tot circa 3,1 miljard euro. Het volume steeg met gemiddeld zo’n 1,5% maar vooral de gemiddelde prijs is, na twee achtereenvolgende jaren van daling, nu sterk gestegen (+ 10%). Het productievolume van een aantal belangrijke akkerbouwproducten zoals aardappelen (-2%) en suikerbieten (-2,5%) daalde, maar deze afname werd meer dan gecompenseerd door een sterke toename van het productievolume van voedergewassen (+6,5%) en uien (+10%). Er zijn in 2021, voor het tweede achtereenvolgende jaar, fors lagere prijzen gerealiseerd voor uien (-10%) maar de prijzen van aardappelen (+18%) deden het dit jaar goed. Met name de frietaardappelen realiseren fors hogere prijzen door de krimp van het areaal en de grotere vraag. Vorig jaar kwam een relatief groot deel van de frietaardappelen, als gevolg van de Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande sluiting van restaurants en horeca, in het voer terecht. Voor zowel aardappelen en uien is gerekend met een gemiddelde prijs over het kalenderjaar. Bij granen was er een kleine toename van het volume (+1%) en fors hogere prijzen (+26%). De suikerbieten realiseerden net als vorig jaar een hogere prijs (+8%), maar de productie daalde, net als in 2020, dit jaar met zo’n 2,5%.


Sterke prijsstijgingen in tuinbouw
De productiewaarde van de tuinbouw is in 2021 gestegen tot ongeveer 12,4 miljard euro. Bij de sierteeltsector (bloemen en plantmateriaal) ging de toename van de productie (+5%) samen met een forse toename van de prijs (+17%). De toename van het volume is een correctie op de lagere productie van vorig jaar. Door corona kon toen nauwelijks geëxporteerd worden. De forse prijsstijging is het gevolg van een sterk gestegen marktvraag voor bloemen. Vergeleken met het eerste corona-jaar is de aanvoer van importrozen wel weer gestegen ondanks problemen met voldoende vrachtcapaciteit en daardoor hogere kosten. Ook bij bloembollen, planten en boomkwekerijproducten zien we een toename van de productie en hogere prijzen. Bij verse groenten nam de totale productiewaarde met 6% toe. Er is een nagenoeg gelijk aanbod geraamd. De gemiddelde prijs, die vorig jaar nog licht daalde, komt dit jaar ruim 5,5% hoger uit. Met name voor tomaat (+25%) is dit jaar een hogere prijs geraamd terwijl komkommer en paprika juist een prijsdaling lieten zien. De productiewaarden van fruit, met name appelen en peren, laten net als vorig jaar een daling (-7%) zien. Dit is de uitkomst van een lagere productie (-5%) en een lagere prijs (-2%).

Hogere prijzen voor melk
De productiewaarde van de totale veehouderij is in 2021, ten opzichte van 2020, nagenoeg gelijk gebleven op bijna 11 miljard euro. Ongeveer de helft hiervan komt voor rekening van de rundveehouderij (inclusief melk) en de andere helft voor de intensieve veehouderij. In 2021 wordt een lagere productie van melk en vlees geraamd. Alleen de productie van eieren laat nog een plus van 3% zien. Met uitzondering van varkens worden in de veehouderij over de hele linie hogere prijzen geraamd. In de rundvee-, kalveren- en pluimveehouderij werden respectievelijk 21,5%, 11,5% en 5% hogere prijzen betaald. Het aanbod van melk daalde in 2021 met 2,5%, maar dit werd meer dan gecompenseerd door een stijging van de melkprijs met bijna 10%. De varkenshouderij kampte echter met een gemiddelde prijsdaling van 8,5%. Dit is het gevolg van een afgenomen Chinese importvraag naar varkensvlees als gevolg van een zich snel herstellende varkensproductie. Daarbij komt dat Duitsland nog steeds niet naar China mag exporteren door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen die ondertussen ook bij enkele Duitse varkensbedrijven is aangetroffen. Een deel van de Duitse productie komt daardoor op de EU-markt, wat leidt tot lagere prijzen. De productiewaarde van de vleespluimveehouderij kwam, onder druk van sterk dalende volumes en hogere prijzen, net als vorig jaar zo’n 6% lager uit. De eierenproductie herstelde zich in 2021 van de daling van vorig jaar en wordt 3% hoger geraamd. Ook de eierprijs neemt met 3% toe.

Sterke prijsstijging voor energie productie
Voor de overige agrarische opbrengsten, waarvan de agrarische dienstverlening het belangrijkste onderdeel is, zijn voor 2021 iets hogere volumes (+1%) en gemiddeld hogere prijzen (+7%) geraamd. Met name de verkoopprijs van opgewekte elektriciteit heeft aan deze prijsstijging bijgedragen.
Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page