Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Resultaat primaire sector - Land- en tuinbouw

Bruto toegevoegde waarde ruim 8% omhoog
19-12-2022

De bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector is in 2022 met zo’n 8% gestegen tot ongeveer 11,8 miljard euro. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, terwijl de ruilvoet verslechterde: de gemiddelde prijs van de intermediaire kosten steeg harder dan de gemiddelde prijs van de totale agrarische productie.

Het resterend inkomen van de land- en tuinbouw in 2022 is becijferd op iets meer dan 3,1 miljard euro, bijna 5% hoger dan in 2021. Het resterend inkomen wordt bepaald door de bruto toegevoegde waarde te verminderen met de afschrijvingen, de betaalde factorkosten (loon, rente, pacht) en het saldo van de niet-productgebonden subsidies en heffingen.

De afschrijvingen in de agrarische sector zijn in 2022 sterk gestegen, door zowel hogere prijzen als een hoger volume.

In 2022 is een betalingsrecht gewaardeerd op € 238,73. Dit is bijna 8% lager dan vorig jaar. De vergroeningsbetaling is in 2022 gedaald tot € 103,78 per hectare. Dit jaar wordt extra budget overgeheveld van pijler I (rechtstreekse betalingen) naar pijler II (onder andere POP3-subsidies en Agrarisch natuurbeheer). Door deze overheveling blijft minder budget over voor de uitbetaling van de betalingsrechten. De overige niet-productgebonden subsidies zijn met zo’n 60% gedaald ten opzichte van 2021. Dit is vooral het gevolg van fors lagere Covid-19-betalingen aan de sector voor NOW, TOGS en TVL. De niet-productgebonden heffingen komen in 2022 opnieuw hoger uit, vooral door inflatie en stijgende waterschapslasten.
 

De betaalde factorkosten worden in 2022 gekenmerkt door hogere kosten voor lonen en lagere uitgaven voor pacht en rente. Het volume betaalde arbeidskrachten in de agrarische sector is in 2022 met bijna 1% gestegen. Daarnaast namen onder invloed van de gestegen uurlonen als de gestegen werkgeverslasten en sociale premies ook de totale loonkosten per eenheid met zo’n 2,9% toe. Door een fors lager bedrag (-26,5%) aan leningen in de land- en tuinbouw en een verdere daling van het rentepercentage (-2,5%) daalde het bedrag aan betaalde rente met bijna 30%. Ook de ontvangen rente daalde in 2022 opnieuw.

Het totaal areaal pacht – inclusief erfpacht en informele (‘grijze/zwarte’) pacht – is tussen 2008 en 2021 met gemiddeld met 0,6% per jaar afgenomen, tegen 0,5% voor het totale areaal cultuurgrond. Voor 2022 wordt uitgegaan van een daling van het pachtareaal van 0,4%, evenveel als de afname van het totaal areaal cultuurgrond. Voor alle pachtvormen samen wordt in 2022 uitgegaan van een stijging van de prijs met 0,6%. Dit is de gewogen verandering (op basis van het areaal) van de voorgestelde prijsdaling van de pacht met prijsregulatie (-0,3%) en een stijging van de pachtprijs zonder prijsregulatie (1,0%).
Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven