Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  4/6/2021Alleen prijs van eieren en rundvlees licht gestegen
De consumentenprijzen van eieren en rundvlees zijn gestegen in de maanden december 2020 en januari 2021, met respectievelijk 1 en 2%. Door de coronacrisis is er extra vraag naar eieren in de supermark... lees meer


  2/24/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers december 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  2/24/2021Matig tot slecht begin van het jaar voor de saldi in de veehouderij
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in januari 2021 uit op 15.700 euro. Dit saldo ligt 12% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daarmee is het voortschrijdend saldo v... lees meer


  2/24/2021Lagere omzet in de sierteelt
De omzet op FloraHolland van de in Nederland geteelde bloemen is in 2020 5% lager uitgekomen dan in 2019. Ondanks een goed herstel in mei is dit te wijten aan de lockdownmaatregelen in diverse landen.... lees meer


  2/22/2021Droogte bepalend voor resultaten in 2018 van bedrijven in het derogatiemeetnet
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  2/18/2021In 2019 lagere overschotten op melkveebedrijven in het LMM
Omvang melkveestapel gelijk in 2019
De gemiddelde veestapel op melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht is in 2019 niet ... lees meer


  2/18/2021Lager bodemoverschot op akkerbouwbedrijven in 2019
Lagere stikstofoverschotten in 2019, vooral in de Zandregio en Lössregio
Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht... lees meer


  2/10/2021Vertrouwen boeren en tuinders nog niet groot
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben heeft zich in het vierde kwartaal van 2020 voorzichtig hersteld. De index voor de totale land- en tuinbouw steeg met 2 punten en kwam ui... lees meer


  2/4/2021Agrarische grondprijs veert op in vierde kwartaal van 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg in het vierde kwartaal van 2020 65.300 euro per ha. Dat is 7,6% hoger dan in het derde kwartaal. Over heel 2020 is de grondprijs uitgekomen op ... lees meer


  1/28/2021Liquiditeitspositie 2020: akkerbouwbedrijven stabiel, melkvee- en varkensbedrijven zijn verslechterd
In het jaar dat in het teken stond van corona is de liquiditeitspositie op akkerbouw op peil gebleven door lagere uitgaven. Op melkveebedrijven heeft corona geleid tot een daling van de kaspositie. Na... lees meer


  1/25/2021Winkelprijs varkensvlees en groente gestegen, aardappelen meest gedaald
De consumentenprijs van varkensvlees steeg in oktober en november 2020 met 2%. Ook groente steeg 2% in prijs. In de winkel daalde de prijs van rundvlees met 2%, van fruit met 3% en van aardappelen met... lees meer


  1/22/2021Landbouwexport blijft op de been
De waarde van de landbouwexport groeide in 2020, ondanks de coronacrisis, naar schatting met 1 procent in vergelijking met 2019. De totale goederenexport is in 2020 met circa 7 procent gedaald. Dat me... lees meer


  1/7/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers oktober 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  12/21/2020Minder goede prijzen in de sierteelt
Na een zomer met een goede prijsvorming, zorgde de tweede coronagolf dat de sierteeltmarkt op het oog weer in normale proporties kwam. De potplanten en tuinplanten leverden in september tot en met okt... lees meer


  12/21/2020Verdere daling van saldi in de veehouderij door dalende opbrengsten en hogere voerkosten
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in november 2020 uitgekomen op 12.500 euro. Dit saldo ligt 26% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde en 13% onder het niveau van november ... lees meer


  12/17/2020Inkomen land- en tuinbouw gedaald, wel grote verschillen tussen bedrijfstypen
In een jaar dat in het teken staat van corona is het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw geraamd op 54.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijn... lees meer


  12/17/2020Toename solvabiliteit land- en tuinbouwbedrijven in 2019
De gemiddelde solvabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven nam in 2019 licht toe ten opzichte van het jaar ervoor tot 74%. Bij een gelijkblijvende balanswaarde daalden de langlopende schulden licht... lees meer


  12/17/2020Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2019-2020 zeer divers door corona
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten verschilt sterk tussen 2019 en 2020. Dit hangt normaal gesproken samen met verschillen tussen jaren in productieomstandigheden ... lees meer


  12/17/2020Sectorresultaat land- en tuinbouw gedaald in 2020
In 2020 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 7,5% gedaald tot ongeveer 10,5 miljard euro. In 2020 is de ruilvoet van de agrarische sector achteruitgegaan: de gemiddelde op... lees meer


  12/14/2020Domein Dierlijk eiwit en Vis: de hotspots op het gebied van verduurzaming
De Monitor Voortgang Verduurzaming Voedselketens (MVVV) is gemaakt om inzicht te geven in de voortgang die de Nederlandse voedselsector in de laatste periode heeft gemaakt op de belangrijkste duurzaam... lees meer


  12/10/2020Prijzen af boerderij op laag niveau, consumentenprijzen minder hard gedaald
In september 2020 is de consumentenprijs van tafelaardappelen met 13% gedaald ten opzichte van twee maanden geleden. Ook de prijs van rundvlees daalde (met 2%). Alleen de prijs van vers fruit ste... lees meer


  11/25/2020Voedsel-Economisch Bericht: wie voedt Nederland?
In 2019 kochten Nederlandse consumenten voor circa 65 mld. euro aan eten en drinken in detailhandel (voornamelijk supermarkten) en foodservice (voornamelijk horeca). Dat is een stijging van circa 5% t... lees meer


  11/17/2020Monitor Duurzaam Voedsel 2019
We besteedden in 2019 18% meer aan duurzaam voedsel dan het jaar hiervoor. Consumenten zijn best bereid meer aan duurzaam voedsel uit te geven. Ook groeide het aanbod gestaag. Van de ruim 56 miljard ... lees meer


  11/12/2020Voedselprijzenmonitor: cijfers aug 2020
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  11/6/2020Voorzichtig herstel ondernemersvertrouwen in derde kwartaal
Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het derde kwartaal van 2020 enigszins hersteld. Vrijwel alle sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de pluimveehoud... lees meer


  11/3/2020Feiten en cijfers rondom pluimveevlees en eieren
In Nederland worden op 1800 bedrijven kippen gehouden. Deze pluimveebedrijven zijn een schakel in een keten met toeleverende en afnemende/verwerkende bedrijven voor pluimveevlees en eieren. De toegevo... lees meer


  11/2/2020Agrarische grondprijs verder omlaag in derde kwartaal van 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 3e kwartaal van 2020 opnieuw gedaald, met 2,1% tot € 60.700 per ha. De daling van de gemiddelde grondprijs komt vooral door de lagere prijs v... lees meer


  10/28/2020Liquiditeitspositie van melkveebedrijven licht verbeterd, van akkerbouw- en varkensbedrijven verslechterd
In het derde kwartaal hebben de coronasteunmaatregelen van de overheid en banken de verwachte neergang in de kasstroom gedempt. Dit leidde op de melkveebedrijven zelfs tot een lichte verbetering van d... lees meer


  10/28/2020Antibioticagebruik daalt weer in 2019
In 2019 is er 150 ton antibiotica (in tonnen werkzame stof) verkocht. Dit is een daling van 16% ten opzichte van 2018. De doelstelling van de overheid van een reductie van 70% ten opzichte van het ref... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page