Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  9/25/2018Consumentenprijzen voedsel gemiddeld stabiel
In juli zijn de consumentenprijzen nauwelijks veranderd ten opzichte van de maand juni. De consumentenprijsindex van brood, eieren, rund- en pluimveevlees nam met minder dan een 1 punt toe. De prijsin... lees meer


  9/24/2018Veehouderij boekt wisselende resultaten
In de eerste maanden van 2018 stond het saldo van de melkveehouderij onder druk door een dalende melkprijs. Maar vanaf juni is de melkprijs gestegen. In augustus is het saldo van het gestandaardiseerd... lees meer


  9/24/2018Sierteeltexport op niveau 2017
Het aantal verkochte snijbloemen van Nederlandse bodem die via Floraholland worden verhandeld, is in de zomermaanden gedaald. Ondanks de volumedaling is de omzet in twee van deze drie maanden gestegen... lees meer


  8/23/2018Het vertrouwen van de boer daalt sneller
In het tweede kwartaal van 2018 daalt het vertrouwen van ondernemers harder dan in de afgelopen drie metingen. De Agro Vertrouwensindex zakte dit kwartaal met 2,5 punt, maar blijft nog altijd positief... lees meer


  8/22/2018Aardappelprijzen lopen weer op
De consumentenprijs van aardappelen kende in maart 2018 een dieptepunt, maar is tot in juni met 17% gestegen. De af-boerderijprijs, die vorig jaar een recordhoogte bereikte, is vanaf juli 2017 bijna g... lees meer


  7/26/2018Liquiditeitspositie varkens- en melkveehouderij onder druk, akkerbouw stabiel
Uit de eerste liquiditeitsmonitor voor de varkenshouderij blijkt dat de rekening-courantpositie van varkensbedrijven in het tweede kwartaal van 2018 met 21.000 euro is verslechterd ten opzichte van he... lees meer


  7/25/2018Antibioticagebruik in 2017 verder gedaald
Het gebruik van antibiotica in de veehouderij, uitgedrukt in dagdoseringen per dierjaar, nam in 2017 verder af. De vleeskuikensector liet de grootste daling zien van 8% ten opzichte van 2016. In de ka... lees meer


  7/24/2018Nieuwe resultaten derogatiemeetnet weer beschikbaar op Agrimatie
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk op ‘voor derogatie aangemeld... lees meer


  7/24/2018Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil
De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2016 zichtbaar gedaald. Dit... lees meer


  7/24/2018Daling stikstofoverschotten op akkerbouwbedrijven stagneert
De uitspoeling van nitraat bij akkerbouwbedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2016 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gr... lees meer


  7/13/2018Consumentenprijs aardappelen 11% omhoog
In mei is de gemiddelde consumentenprijs voor aardappelen ruim 11% hoger uitgekomen dan in april. Toch blijft deze prijs nog 6% achter bij het niveau van vorig jaar mei. Voor andere voedselproducten w... lees meer


  7/12/2018Meer dan 40% van de agrarische huishoudens onder de lage-inkomensgrens
In 2016 moest 44% van de agrarische huishoudens rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens van 23.870 euro. Opvallend hierbij is dat dit hoge aandeel werd bereikt in het jaar waarin het gem... lees meer


  6/28/2018Saldo veehouderij onder druk
Het saldo van de melkveehouderij staat onder druk door een dalende melkprijs. In de eerste vijf maanden van 2018 is de melkprijs steeds gezakt: in mei is de prijs 9% lager dan in januari. Ook de varke... lees meer


  6/28/2018Export sierteelt op even hoog niveau als in 2017
De export van bloemen en planten uit Nederland is over de eerste vijf maanden van 2018 nagenoeg gelijk aan die in 2017. Dit meldt de VGB op basis van gegevens van Floridata. In april en mei is de omze... lees meer


  6/18/2018Consumentenprijs eieren opmerkelijk hoog
De consumentenprijs van eieren is de afgelopen maanden stabiel gebleven en ligt in april 18% boven het niveau van een jaar eerder. Het grote verschil is opmerkelijk, omdat de eierprijs af boerderij in... lees meer


  6/11/2018Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering
De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realise... lees meer


  6/6/2018Consumentenprijzen stabieler dan prijzen af boerderij
In maart is de gemiddelde broodprijs voor de consument iets gestegen ten opzichte van februari (+0,5%). De andere voedselproducten in de monitor waren echter lager geprijsd. Zo zijn de consumentenprij... lees meer


  5/22/2018Agrarische grondprijs in eerste kwartaal 2% lager
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2018 uitgekomen op 59.900 euro per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2017 (59.500 euro per ha),... lees meer


  5/17/2018Vertrouwen van boeren en tuinders daalt opnieuw licht
De Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2018 is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor de vierde keer op rij dat de index daalt. Opengrondstuinbouwers hebben met... lees meer


  5/1/2018Sierteeltsector maakt pas op de plaats
De Nederlandse export van bloemen en planten is in het eerste kwartaal van 2018 met 1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. In januari was de export nog fors hoger dan in 2017, maar... lees meer


  5/1/2018Saldo melkveehouderij bovengemiddeld maar dalend
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in maart 2018 uitgekomen op 15.600 euro. Dat is rond het niveau van maart 2017, maar door de dalende melkprijs lager dan in de voorafgaande maand... lees meer


  4/30/2018Liquiditeitspositie melkvee en akkerbouw 1e kwartaal 2018 verder verbeterd
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt aan het eind van het eerste kwartaal in 2018 uit op 14.500 euro. Dit is een stijging van bijna 6.000 euro ten opzichte van de stan... lees meer


  4/25/2018Biologische bedrijven hebben afwijkende bedrijfsopzet en stabielere melkprijs
Iets meer dan 2% van de koeien in Nederland wordt biologisch gehouden. Dit aandeel is de laatste jaren licht gestegen. Biologische melkveebedrijven zijn extensiever en hebben een lagere melkprodu... lees meer


  4/25/2018Regulier pachtareaal blijft afnemen
Het areaal regulier gepachte landbouwgrond is in 2017 met bijna 16.000 ha gedaald (-6%) tot 251.000 ha. Al jarenlang neemt het reguliere pachtareaal af; vanaf 2007 met in totaal meer dan 120.000 ha. I... lees meer


  4/20/2018Ook 2017 goed jaar voor de Nederlandse visserij
Voor de Nederlandse zeevisserij is 2017 financieel opnieuw een positief jaar. Ook de mosselsector sluit het jaar positief af, met een verwacht nettoresultaat van 5 mln. euro. Het nettoresultaat van de... lees meer
Contactpersoon
Yvonne Fernhout
070-3358338
 
Top of page