Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Actuele ontwikkeling
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Lagere melkprijs veroorzaakt lager inkomen op melkveebedrijven maar inkomen blijft bovengemiddeld
18-12-2023
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2023 wordt geraamd op 78.000 euro per onbetaalde aje. Dit is 44.000 euro minder dan in 2022 maar nog wel 21.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2018-2022. De melkprijs ligt in 2023 bijna 5 euro per 100 kg (+11%) boven het gemiddelde over de periode 2018-2022 maar 18% lager dan in het buitengewoon goede jaar 2022.
De totale opbrengsten nemen in 2023 in vergelijking met het voorgaande jaar af met 53.000 euro door met name de lagere melkprijs. De totale kosten nemen met 20.000 euro toe, door hogere kosten van gebouwen, machines en werktuigen. Ook de kosten van rente, betaalde pacht, mestafzet en veevoer zijn toegenomen. De kosten van energie (inclusief brandstoffen) zijn met 20% afgenomen. Het effect van blauwtong is moeilijk te kwantificeren maar de nadelige effecten zijn een stuk minder dan in de schapenhouderij. Er wordt gerekend met een half procent lagere opbrengst uit de verkoop van koeien en kalveren en 2% hogere diergezondheidskosten.
 De melkproductie per bedrijf neemt in 2023 toe met 41.000 kg ten opzichte van 2022 (+4%) tot gemiddeld ruim 1 miljoen kg. Dit is het gevolg van een stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf (+1,5%) en van de melkproductie per koe met 2,5%. De totale kosten van het aangekochte veevoer stijgen met 3% door de schaalvergroting en door duurder ruwvoer. De brandstofkosten zullen na de forse stijging in 2022 naar verwachting afnemen met 11% en de kosten van elektriciteit en gas met ruim 30%. De totale energiekosten nemen hierdoor in 2023 af met 5.500 euro maar liggen 11% boven het gemiddelde van 2018-2022. Door de lagere energietarieven zijn ook de kosten van kunstmest, die sterk worden beïnvloed door de gasprijs, gedaald met ruim 4.000 euro. De totale kosten van meststoffen liggen in 2023 ondanks de prijsdaling bijna de helft hoger dan gemiddeld over de periode 2018-2022.

Resultaten per 100 kilogram melk
Het inkomen uit bedrijf per 100 kg melk zal naar verwachting afnemen van 20 euro in 2022 naar 12,5 euro in 2023. De toegerekende kosten nemen iets af, maar de niet-toegerekende kosten nemen toe. Door de lagere melkprijs nemen de opbrengsten per 100 kg melk met bijna 8 euro af naar ruim 59,5 euro.

Spreiding in inkomens
De spreiding in inkomens is doorgaans groot in jaren met een hoog gemiddeld inkomen. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20%- en 80%-waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. In 2022 had deze groep een inkomen binnen een marge van maar liefst 121.000 euro. In 2023 is dit met 85.000 euro afgenomen maar nog wel relatief hoog. Verschillen in melk-, voer- ,mestafzet- en energieprijzen maar ook schaalgrootte-effecten zullen hieraan ten grondslag liggen.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven