Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Gewasopbrengsten - Akkerbouw

Gemiddeld hogere gewasopbrengsten in 2022 ten opzichte van 2021
21-12-2023
Met een landelijk gemiddelde van 729 millimeter aan neerslag (normaal: 795 millimeter) was 2022 droog, vooral in het oosten van Nederland. De weeromstandigheden lijken geen negatieve invloed te hebben gehad op de opbrengst van pootaardappelen, granen en suikerbieten, waarvoor hogere opbrengsten worden gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande jaar en het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. De opbrengst van consumptieaardappelen en uien is daarentegen licht afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar in de Kleiregio, terwijl de consumptieaardappelenopbrengst in de Zandregio hoger lag in vergelijking met het voorgaande jaar en de uienopbrengst vergelijkbaar was met het voorgaande jaar.  

Pootaardappeloogst in 2022 hoger dan in 2021 in de Kleiregio
In de Kleiregio kwamen in 2022 de gemiddelde kg-opbrengsten van pootaardappelen met gemiddeld ruim 39 ton per ha bijna 4 ton per ha boven het vijfjaarlijks gemiddelde terecht. Voor de Zandregio geldt een vergelijkbaar beeld wat betreft de kg-opbrengsten van pootaardappelen. In de Lössregio zijn geen opbrengsten van pootaardappelen beschikbaar omdat pootaardappelen vrijwel niet op lössgrond worden geteeld.
In de Kleiregio is per ha gemiddeld bijna 49 ton consumptieaardappelen in 2022 geproduceerd. Dit is iets lager dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Ten opzichte van 2021 is het 0,5 ton meer. In de Zandregio was de oogst van consumptieaardappelen in 2022 gemiddeld ruim 55 ton per ha. Dat niveau is ruim 6 ton per ha meer dan in 2021, en circa 4,5 ton meer dan het vijfjaarlijks gemiddelde. De spreiding in de opbrengsten is groot. 
Bij de teelt van zetmeelaardappelen, die vooral op de Noordelijke zandgronden plaatsvindt, zijn in 2022 vergelijkbare opbrengsten gerealiseerd in vergelijking met het voorgaande jaar. De gemiddelde opbrengst per ha bedraagt bijna 42 ton, circa 4% boven het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren, maar circa 4% minder in vergelijking met de periode 2013-2017 (zonder extreme weersomstandigheden).

Hogere graanoogsten in 2022
De belangrijkste graansoorten, wintertarwe en zomergerst, behaalden in 2022 over het algemeen fysieke opbrengsten die hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde liggen. Op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio werd in 2022 ruim 10 ton wintertarwe per ha geoogst. Dat was bijna 2 ton per ha meer dan in 2021 en ruim 10% meer dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Op akkerbouwbedrijven in de Zandregio werd ruim 9 ton per ha geoogst, wat voor zandgrond bijna 2 ton per ha meer is in vergelijking met het voorgaande jaar en ongeveer 16% minder is dan het gemiddelde in de vijf voorgaande jaren. Op lössgrond was de opbrengst voor wintertarwe ruim 11 ton per ha, dat is 3 ton per ha hoger dan in het voorgaande jaar en ruim 26% hoger dan het gemiddelde in de vijf voorgaande jaren.Voor zomergerst was het beeld vergelijkbaar met wintertarwe. Op kleigrond bracht dit gewas in 2022 met ruim 6 ton per ha, circa 0,3 ton per ha meer op dan in 2021. De opbrengst in 2022 ligt ruim 8% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. De gemiddelde opbrengst op de zandgrond was bijna 8 ton per ha. Dat is circa 33% hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde van de periode 2017-2021. Op lössgrond was het aantal waarnemingen dermate laag dat er geen betrouwbare opbrengst kon worden gepubliceerd voor zomergerst.

Meer suikerbieten van de klei
De gemiddelde suikerbietenopbrengst in de Kleiregio was in 2022 93,5 ton per ha. Dat is circa 6% meer dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Op akkerbouwbedrijven in de Zandregio was er in 2022 een lichte daling (-0,6 ton per ha) van de suikerbietoogst ten opzichte van het voorgaande jaar. Op lössgrond lag de suikerbietenopbrengst in 2022 bijna 6 ton per ha lager ten opzichte van het voorgaande jaar.

Afname in de uienopbrengst van de klei
De oogst van uien op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio was in 2022 gemiddeld 43,5 ton per ha. Dit was bijna 9 ton per ha lager dan in 2021. Op akkerbouwbedrijven in de Zandregio is de uienopbrengst bijna 51 ton per ha. Dit is vergelijkbaar met de opbrengst in 2021. Op lössgrond was het aantal waarnemingen dermate laag dat er geen betrouwbare opbrengst kon worden gepubliceerd voor uien.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven