Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Akkerbouw

Stikstofbedrijfsoverschot lager dan vijfjarig gemiddelde
21-12-2023
Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is voor 2022 een gemiddeld bedrijfsoverschot berekend van 92 kg stikstof per ha. Dat is circa 19 kg stikstof per ha minder dan het gemiddelde van vijf voorgaande jaren. Vergeleken met het gemiddelde over de vijf voorgaande jaren (2017-2021) vielen de gemiddelde overschotten in de Lössregio in 2022 lager uit (-22%). In de Kleiregio ligt het gemiddelde in 2022 circa 17% lager dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. In de Zandregio ligt het stikstofbedrijfsoverschot in 2022 zo’n 19% onder het gemiddelde van de periode 2017-2021.

In de Zandregio komt de gemiddelde stikstofafvoer in 2022 uit op 137 kg per ha; dit is circa 19 kg per ha meer dan de gemiddelde afvoer in de periode 2017-2021. De aanvoer per ha voor akkerbouwbedrijven in de Zandregio in 2022 was 206 kg stikstof. Het gemiddelde bedrijfsoverschot voor akkerbouwbedrijven in de Zandregio bedraagt 69 kg stikstof in 2022. In de Zandregio realiseerde 25% van de akkerbouwers in 2021 een stikstofbedrijfsoverschot kleiner dan 25 kg per ha terwijl 75% van de akkerbouwbedrijven op een stikstofbedrijfsoverschot boven de 97 kg per ha uitkwam.




Meer aanvoer van stikstof
Gemiddeld ligt de hoeveelheid stikstof die per ha in 2022 is aangevoerd (223 kg), 6 kg onder het gemiddelde in de vijf voorgaande jaren, en circa 9 kg onder de aanvoer in het voorgaande jaar. Tussen de grondsoortregio’s is wel een verschil zichtbaar. In de Löss- en Kleiregio’s is de gemiddelde aanvoer in 2022 in beide gevallen circa 5% lager dan de gemiddelde aanvoer in de periode 2017-2021. Op de akkerbouwbedrijven in de Zandregio is in 2022 een vergelijkbare hoeveelheid stikstof per ha (circa 1% meer) aangevoerd in vergelijking met de periode 2017-2021. In 2022 is de stikstofaanvoer via dierlijke mest, ten opzichte van het voorgaande jaar, toegenomen tot 111 kg stikstof per ha. De aanvoer van stikstof via kunstmest is in 2022 toegenomen (-19 kg stikstof per ha) in de Kleiregio ten opzichte van het voorgaande jaar.

In de Kleiregio was de aanvoer in 2021 met gemiddeld 233 kg stikstof per ha het hoogste. De gemiddelde aanvoer op de akkerbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio’s lag lager met respectievelijk 206 en 189 kg stikstof per ha. 



Ontwikkelingen in de stikstofafvoer
Op akkerbouwbedrijven wordt de afvoer van nutriënten hoofdzakelijk bepaald door fluctuaties in gewasopbrengsten en veranderingen in het bouwplan. Het jaar 2014 was een jaar met zeer goede oogsten ofwel hoge afvoeren en in alle grondsoortregio’s lage stikstofoverschotten. De benutting van stikstof, die de afvoer van het bedrijf als percentage van de aanvoer op het bedrijf in een bepaald jaar weergeeft, was in 2014 relatief hoog. In 2020 zijn in de Löss- en Kleiregio’s vanwege de droogte, net als in 2018, tegenvallende gewasopbrengsten te zien. In 2022 is weinig herstel zichtbaar.




Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven