Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Bezittingen en schulden - Glastuinbouw

Balanswaarde glastuinbouwbedrijven stijgt in 2022
2-5-2024
Het gemiddelde balanstotaal van glastuinbouwbedrijven bedroeg in 2022 bijna 4,5 mln. euro per bedrijf. Bijna een kwart van deze waarde is vastgelegd in grond. Gebouwen en glastopstanden vertegenwoordigen een waarde van ruim 700.000 euro. De langlopende schulden stabiliseerden op een niveau van gemiddeld 1,2 mln. euro. Door de waardestijging van de activa en de goede economische resultaten (zie verloop van het vermogen) nam het eigen vermogen verder toe naar gemiddeld bijna 2,9 mln. euro. De solvabiliteit steeg daardoor tot gemiddeld 66%. Ten tijde van de economische crisis in 2013 bedroeg de solvabiliteit 33%.

De balanswaarde van de glasgroentebedrijven en de pot- en perkplanten bedrijven is hoger dan van de snijbloemenbedrijven. Bij de groentebedrijven is grond de voornaamste balanspost (bijna 25% van het totaal). Bij pot- en perkplanten maakt de waarde van de planten ongeveer 15% uit van de totale waarde van het bedrijf. De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met die van de grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw laag, maar de laatste jaren wel flink gestegen. De drie subsectoren tezamen kennen een solvabiliteit van 66%. Rond dit gemiddelde is er een zeer grote spreiding tussen bedrijven: 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 47%. Aan de andere kant heeft ook 20% van de bedrijven een solvabiliteit van meer dan 99%. Dit betekent dat deze bedrijven (vrijwel) zonder vreemd vermogen zijn gefinancierd.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven