Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Visserij

Totale omvang van de visserijvloot stabiel; daling van aanvoer van vis
9/11/2020
Het aantal actieve visserijvaartuigen is tussen 2012 en 2019 met 3% gedaald tot 606 vaartuigen. In de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen aanzienlijk afgenomen over dezelfde jaren van 14 naar 7 (gemiddeld over 2019) doordat een trawler onder Poolse vlag is gaan varen. In 2019 is nog een trawler omgevlagd waardoor het totaal op 6 schepen zal uitkomen.

Vaartuigen
Het aantal schepen onder de kleinschalige zeevisserij daalt al jaren. Met name het aantal staandwantschepen nam af tot slechts 12 schepen in 2018. Tegenwoordig wordt er in de grafiek daarom ook geen expliciet onderscheid meer  gemaakt tussen staandwant- of andere overige kleine zeevisserij. In de kottervisserij waren in de vijf jaren voor 2017 gemiddeld tussen de 275 en 280 kotters actief (peildatum vloot 31 december). Eind 2019 lag dit aantal op 291 kotters. De mosselvloot had vijf schepen minder, uitkomend op een totaal van 48 schepen in 2019, terwijl de oestersector op een aantal van 26 schepen uitkwam. Hierbij moet opgemerkt worden dat meerdere mosselkotters ook voor oestervisserij worden ingezet en vice versa. De toename van 19 naar 26 oesterschepen kan onder meer verklaard worden door het feit dat de (kleinere) vaartuigen die voor de off-bottomkweek gebruikt worden, nu ook meegeteld worden.Aanvoer vis
Van de totale aanvoer door de Nederlandse visserij werd in 2019 76% gevangen door de grote zeevisserij en 20% door de kottervisserij. Het overige deel bestond uit aanvoer vanuit de schelpdiervisserij (mossels en oesters) en overige kleine zeevisserij. De totale visserijaanvoer kwam in 2019 uit op 316.396 ton (316 mln. kg). Dat is 22% lager dan het jaar ervoor toen de totale visserijaanvoer 406 mln. kg bedroeg (bron: VIRIS, levend aanvoergewicht). Voor bijna alle visserijtypen was er een afname. Voor de pelagische/grote zee daalde de aanvoer met 24% en voor de kotters met 20% ten opzichte van 2018.


De aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij was in 2018 nog 316.705 ton (317 mln. kg). Door lagere beschikbare vangstquota daalde de aanvoer in 2019 naar 239.417 ton (239 mln. kg). De belangrijkste pelagische vissoorten die in 2019 aangevoerd zijn betreffen: haring, blauwe wijting, makreel en horsmakreel. Voor de kottervisserij waren het vooral lagere vangstvolumes die ervoor zorgden dat de totale aanvoer in 2019 lager was dan in 2018. De aanvoer door kotters was respectievelijk 80.602 ton (81 mln. kg) en 64.120 ton (64 mln. kg). Deze afname werd veroorzaakt door lagere vangsten van diverse platvissoorten, maar nog meer door lagere vangsten van garnalen. Deze daalden van 27 mln. kg naar 15 mln. kg. De voornaamste demersale vissoorten die in 2019 aangevoerd werden zijn schol, tong, tarbot, griet, garnalen, rode poon, mul, schar, wijting, inktvis en langoustines.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven