Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Oestervisserij

Aanvoer Japanse oesters stabiliseert, aanvoer platte oesters neemt toe
4/5/2019
De totale aanvoer van Japanse en platte oesters door de Nederlandse oestervisserij kwam in 2017 uit op 28,2 mln. stuks, 10% minder dan in 2016. Van de aangevoerde oesters bestond 73% uit Japanse oesters (ook wel ‘Zeeuwse creuse’ genoemd) en 27% uit platte oesters.


De Nederlandse oestersector richt zich naast de Japanse oester ook op de inheemse platte oester. Deze twee soorten oesters worden semi-natuurlijk gekweekt. Dit wil zeggen dat het oesterbroed natuurlijk wordt ingevangen, onder natuurlijke omstandigheden opgroeit en dat de opgroeiende oesters regelmatig worden opgevist, gecheckt en geselecteerd door de kwekers. Deze oesters worden gekweekt op van de overheid gehuurde percelen en op de zogenaamde ‘vrije gronden’. In zijn totaliteit schommelt de jaarlijkse totale aanvoer van platte oesters en creuses tussen de 20 en 35 miljoen stuks. Daarbinnen is de jaarlijkse aanvoer van Japanse oesters sinds 2013 verminderd, terwijl die van platte oesters is toegenomen. De belangrijkste redenen voor de afname van Japanse oesters zijn de aanwezigheid van het oester herpesvirus en predatie door de Japanse oesterboorder, die samen tot een hogere sterfte hebben geleid.


Aanvoer
Japanse oester (Zeeuwse creuse)
De Japanse oester komt sinds 1964 voor in de Oosterschelde en is de belangrijkste commerciële oestersoort voor de Zeeuwse oestersector. In Nederland worden sinds 2001 jaarlijks tussen de 20 en 35 miljoen Japanse oesters aangevoerd. In 2010 betrof de aanvoer ruim 34 miljoen stuks. Sindsdien is door de gecombineerde impact van het herpesvirus en de Japanse oesterboorder de aanvoer vanuit de kweekpercelen gedaald tot circa 20,7 miljoen stuks in 2017 (Productschap Vis; CBS, 2019). Vanwege in 2017 waargenomen toegenomen sterfte door de Japanse oesterboorder zou de aanvoer in 2018 mogelijk lager kunnen uitvallen dan die van 2017 (Cornelisse, 2019, pers. med.). In hoeverre hiervan sprake is zal blijken zodra de definitieve aanvoercijfers over 2018 beschikbaar zijn. Off-bottom kweek is een mogelijk alternatief om predatie door de Japanse oesterboorder te voorkomen en hiermee wordt op de Oosterschelde op circa 10 hectare geëxperimenteerd. Deze innovatieve manier van kweek kan economisch rendabel zijn mits dit op grotere schaal mogelijk is dan momenteel is toegestaan onder de Natura 2000-wetgeving.

Platte oester
De platte oester is een oestersoort die van oudsher voorkomt in alle Zeeuwse wateren, maar tegenwoordig vrijwel uitsluitend geconcentreerd is in de Grevelingen. Sinds 2001 worden er jaarlijks ongeveer 1 miljoen platte oesters geproduceerd. Echter, sinds 2013 is er een jaarlijks toenemende aanvoer, tot 7,5 miljoen stuks in 2017 (CBS 2019). De productie van platte oesters wordt bepaald door de natuurlijke groei en aanwas, die te lijden heeft onder de bonamia parasiet. Sinds 2013 is er echter herstel opgetreden van het platte-oesterbestand in de Grevelingen door de toegenomen weerstand tegen bonamia en de afnemende hoeveelheid Japanse oesters (Smaal, 2017, pers. med).


Forfaitaire waarde
De prijs die kwekers ontvangen per oester varieert sterk en hangt af van de manier waarop de oesters aan de markt worden aangeboden (bijvoorbeeld in bulk of in een mandje) en wat de marktprijzen zijn. Voor het berekenen van de totale aanvoerwaarde wordt de zogenaamde forfaitaire waarde gehanteerd. Dit is de gemiddelde waarde per stuk om de hoogte van de pachtprijs van oesterpercelen te berekenen. Voorheen werd deze gemiddelde waarde door het Productschap Vis geschat. De aanvoerwaarde wordt bepaald door de forfaitaire prijs te vermenigvuldigen met het aanvoervolume. De forfaitaire waarde van de Japanse oester is vastgesteld op 10 eurocent, die van de platte oester op 32 cent.

Japanse oester (Zeeuwse creuse)
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 10 eurocent per Japanse oester bedroeg de omzet van Japanse Oesters in 2017 circa € 2,1 mln. Omdat Nederland een kleine speler is op de wereldmarkt zal het (door de Japanse oesterboorder en het Oesterherpesvirus) afgenomen aanbod niet direct leiden tot hogere marktprijzen (en daarmee hogere aanvoerwaarde) (Productschap Vis; CBS, 2019).

Platte oester
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 32 eurocent per platte oester bedroeg de geschatte aanvoerwaarde in 2012 ongeveer 0,7 mln. euro. In 2017 was deze gestegen naar € 2,4 mln. (CBS 2019).


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven