Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Derogatiemeetnet preview
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Meetmelk - Derogatiebedrijven

Geen stijging van melkproductie per koe en per hectare voedergewas in 2021
7-9-2023
In 2021 nam de gemiddelde melkproductie per bedrijf verder toe op melkveebedrijven (dus exclusief de overige graslandbedrijven) in het derogatiemeetnet. Sinds 2019 ligt de gemiddelde melkproductie per bedrijf boven de 1 mln. kg meetmelk. De melkproductie per koe laat jarenlang een stijgende trend zien, maar stabiliseerde na 2018. De melkproductie per hectare voedergewas stabiliseerde zich na 2016 rond de 17.800 kg FPCM.

Stijgende trend bij melkproductie per bedrijf 
Op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet vertoont de hoeveelheid geproduceerde melk (uitgedrukt in meetmelk/FPCM, fat and protein corrected milk) een stijgende trend over de periode 2006-2021. De melkproductie per bedrijf nam in deze periode toe van gemiddeld ruim 600.000 naar bijna 1,1 mln. kg. In 2021 nam de melkproductie per bedrijf beperkt toe met bijna 15.500 kg ten opzichte van het voorgaande jaar. In de jaren ervoor was de gemiddelde groei ten opzichte van het voorgaande jaar groter met respectievelijk 29.900 en 43.500 kg in 2020 en 2019. In 2021 waren de bedrijven in de Veenregio het grootst met gemiddelde ruim 1,2 mln. kg melkproductie. Deze omvang week echter niet veel af van de regio’s Klei en Zand 250 (zandregio waarin de gebruiksnorm dierlijke mest 250 kg N/ha is) met respectievelijk 1,11 en 1,16 mln. kg melkproductie. Bedrijven in de Lössregio waren met ruim 883.000 kg melkproductie het kleinst in 2021. Bij de start van het derogatiemeetnet in 2006 waren de bedrijven in de Lössregio gemiddeld ook al het kleinst met een melkproductie van 526.000 kg.

Geen intensivering meer vanaf 2017
De (meet)melkproductie per hectare voedergewas vertoont een stijgende trend over de periode 2006-2016 op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet. In 2006 werd gemiddeld 13.800 kg melk per hectare geproduceerd en in 2016 was dit toegenomen tot 17.700 kg/ha. Na 2016 stabiliseerde de melkproductie per hectare zich op een niveau rond de 17.800 kg/ha. Tussen de regio’s zijn er verschillen. In de regio Zand 230 is de melkproductie per hectare in de gehele periode 2006 tot en met 2021 het hoogst van alle regio’s. Wel vindt er na 2017 een daling plaats. In 2017 lag de melkproductie per ha nog boven de 20.000 kg/ha in de regio Zand 230, in 2021 is deze gedaald naar 19.000 kg/ha. In de regio’s Klei en Zand 250 stabiliseerde de melkproductie per hectare zich vanaf 2017 rond respectievelijk 17.000 en 16.600 kg. In de Lössregio steeg de melkproductie per hectare in zowel 2020 als 2021 en lag in 2021 op bijna 18.200 kg/ha. Nog niet eerder sinds 2006 werd de grens van gemiddeld 18.000 kg melkproductie per hectare gepasseerd in de Lössregio. In de Veenregio vertoont de melkproductie per hectare voedergewas na 2017 een stijgende trend en nam ook toe tot boven de 18.000 kg per ha in 2021.Melkproductie per koe stabiliseert na 2018 
Sinds 2012 neemt de gemiddelde (meet)melkproductie per koe op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet jaarlijks toe. Hierbij vallen de forse stijgingen in de jaren 2017 (bijna 350 kg) en in mindere mate ook 2018 (ruim 200 kg) op. Dit kan verklaard worden door het fosfaatreductieplan in 2017 en de introductie van fosfaatrechten in 2018 waardoor veel melkveehouders werden gedwongen om extra koeien af te voeren. Doordat melkveehouders de minst presterende dieren afvoerden, is de gemiddelde melkproductie per koe toen extra gestegen. Na 2018 stabiliseerde de melkproductie per koe rond de 9.500 kg. De hoogste melkproductie werd in 2021 gerealiseerd in de regio Zand 230 met ruim 9.700 kg per koe, gevolgd door de regio’s Löss en Zand 250 met beide 9.500 kg en de Veenregio met 9.400 kg per koe. Met bijna 9.200 kg per koe was de melkproductie het laagst in de Kleiregio.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven