Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Specialisatiegraad - Akkerbouw

Specialisatiegraad
18-4-2024


Voor de definitie van gespecialiseerde bedrijven en specialisatiegraad; zie bij Meer informatie - Toelichting indicator.

In 2022 was er sprake van een trendbreuk in de bedrijfstypering doordat het aantal paarden en ponys niet meer werd uitgevraagd in de Gecombineerde Opgave. Tot 2022 werden bedrijven met paarden en ponys bij overige graasdierbedrijven ingedeeld. In 2022 was van deze bedrijven alleen het areaal grasland bekend, waardoor deze bedrijven als akkerbouwbedrijf werden getypeerd. Dit zorgde in 2022 voor een toename van het aantal akkerbouwbedrijven en een afname van het areaal cultuurgrond per akkerbouwbedrijf. In 2023 is die trendbreuk hersteld: de uitvraag naar paarden en ponys is wel weer opgenomen in de Gecombineerde Opgave en een deel van die bedrijven met paarden of ponys valt weer onder de ‘paard- en ponybedrijven’, net zoals tot 2021 het geval was. Hierdoor nam het aantal akkerbouwbedrijven in 2023 af en nam de gemiddelde bedrijfsomvang van de akkerbouwbedrijven weer toe, tot het niveau van 2021.


Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven