Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Gemiddeld inkomen gelijk, grote regionale verschillen tussen bedrijven
12/18/2018

Voor het oogstjaar 2018 wordt een gemiddeld inkomen geraamd van bijna 40.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. De regionale verschillen en de verschillen tussen bedrijven zijn echter groot. In het Zuidwestelijk kleigebied kon er veelal niet beregend worden en zal er naar verwachting gemiddeld nauwelijks een positief inkomen worden gerealiseerd. In het Noordelijk en Centraal kleigebied zal het gemiddelde inkomen naar verwachting verbeteren ten opzichte van vorig jaar.
De spreiding in bedrijfsresultaten tussen de akkerbouwbedrijven is erg groot (zie ook indicatoren productieomstandigheden en prijzen). Meer dan 20% van de akkerbouwbedrijven zal naar verwachting in 2018 een inkomen realiseren dat minder is dan 15.000 euro negatief. Akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk Kleigebied kampten met zeer lage producties van de belangrijkste akkerbouwgewassen. Het geraamde inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje voor de bedrijven in deze regio bedraagt ongeveer 3.000 euro. Dit resultaat volgt op een eveneens mager resultaat in 2017 (11.000 euro) vooral als gevolg van de lage opbrengt voor consumptieaardappelen. In het Centraal en Noordelijk kleigebied kon er op een deel van de bedrijven en gewassen (bijvoorbeeld niet op pootaardappelen, want dat is verboden in verband met bruinrotrisico’s) wel beregend worden en was het productieverlies kleiner dan in het zuidwesten. Het inkomen voor deze regio wordt geraamd op bijna 80.000 euro, een sterke verbetering ten opzichte van 2017 met bijna 25.000 euro. Ook in de zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland konden met een flinke inzet van beregeningsinstallaties de oogstverliezen relatief beperkt worden gehouden. Desondanks is het geraamde inkomen van ruim 20.000 euro voor 2018 ongeveer 16.000 euro lager dan het inkomen uit 2017.
In de Veenkoloniën en het Noordelijk Zandgebied zijn voornamelijk zetmeelaardappelbedrijven gevestigd. Op deze bedrijven zal het inkomen sterk achteruit gaan. Zowel de zetmeelaardappelen als de suikerbieten brengen aanzienlijk minder op dan in 2017. Het geraamde inkomen bedraagt ruim 20.000 euro per onbetaalde aje, ongeveer een derde van 2017.
 


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen zetmeelaardappelbedrijven fors omlaag
12/18/2018

Als gevolg van de droogte en de daarmee gepaard gaande lage productie van zetmeelaardappelen en suikerbieten per ha in combinatie met een lage suikerprijs daalt het inkomen op de zetmeelaardappelbedrijven fors. Voor 2018 wordt een inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje geraamd van ruim 20.000 euro. Dit is een derde van het inkomen dat in 2017 nog werd gerealiseerd. 


Tot 2006 was het inkomen op zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Voor deze gewassen gold een marktordening, waardoor de prijzen redelijk constant waren. Nu het landbouwbeleid hervormd is, fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode daarvoor, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft.

Zetmeelaardappelverwerker AVEBE is zich de laatste jaren in toenemende mate gaan richten op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.
 ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page