Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen akkerbouwbedrijven gaat verder omlaag
12/17/2020

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje lag de laatste jaren tussen de 40.000 en 45.000 euro. In het droge jaar 2018 lag het inkomen duidelijk boven dit niveau. De raming van het inkomen voor oogstjaar 2020 bedraagt ongeveer 41.000 euro. Dit is het resultaat van achterblijvende opbrengsten bij een licht gedaald kostenniveau.  

De spreiding in inkomen is er elk jaar. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte). Bedrijven die in 2020 vooral afhankelijk zijn van de opbrengsten van consumptieaardappelen op de vrije markt kennen naar verwachting een beduidend minder jaar dan bedrijven die kunnen profiteren van bijvoorbeeld de hoge uienprijzen. De spreiding in inkomen tussen bedrijven is altijd groot. Verschillen worden veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze (contract of vrije markt) en teeltomstandigheden (droogte). Geraamd is dat meer dan 20% van de bedrijven een negatief inkomen van minder dan -13.000 euro zal realiseren. Anderzijds is er ook een groep van meer dan 20% met een inkomen boven de circa 70.000 euro per onbetaalde aje.

Regionale inkomensverschillen in 2019 kleiner dan in 2018
Het verschil in inkomensniveau tussen de regio&39;s was in 2019 aanzienlijk kleiner dan in 2018. Destijds waren vooral de prijzen van consumptie- en pootaardappelen en uien hoog. Bedrijven die voldoende beregeningscapaciteit hadden, konden profiteren van het hoge prijsniveau. In 2019 scoorden de bedrijven in het Noordelijk en Centraal kleigebied bovengemiddeld met ruim 65.000 euro per onbetaalde aje. Voor de andere gebieden lag het inkomensniveau tussen de 20 en 35 duizend euro. In het Noordelijk en Centraal kleigebied worden relatief veel pootaardappelen geteeld. Met dit gewas werd in 2019 een goed resultaat gehaald. In het kleigebied lag dit saldo nog hoger dan landelijk. Ook werd er met zaaiuien een hoger saldo gerealiseerd dan gemiddeld op de akkerbouwbedrijven.
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Lichte stijging inkomen geraamd
12/17/2020

Doordat de opbrengsten voor oogstjaar 2020 op de zetmeelbedrijven licht hoger dan een jaar eerder worden geraamd en de kosten gelijk blijven, neemt het inkomen licht toe. Het inkomen wordt geraamd op ongeveer 30.000 euro per onbetaalde aje. Een jaar eerder was dit enkele duizenden euros minder.

Tot 2006 was het inkomen op zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. De marktordening voor deze gewassen zorgde tot dat jaar voor redelijk constante prijzen. Sinds de hervorming van het Europese landbouwbeleid in 2006 (invoering van toeslagrechten) en 2013 (ontkoppeling zetmeelsteun) naar een meer marktgerichte landbouw fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen op bedrijven met een groot aandeel marktordeningsgewassen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode vóór 2012, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft. Zetmeelaardappelverwerker AVEBE richt zich in toenemende mate op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten, waaronder eiwitten voor humane toepassing. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page