Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Bloembollenteelt
     
Bloembollenteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Bloembollenteelt

Topinkomen bloembollentelers door stabiele markt
12/16/2019

Het inkomen uit bedrijf wordt voor het jaar 2019 geraamd op ongeveer 140.000 euro per onbetaalde aje. Dat is een evenaring van de topinkomens in 2015 en 2016 en hoger dan de inkomens in de voorgaande twee jaren. Dit is vooral te danken aan de hogere kg-opbrengsten in combinatie met een prima prijsvorming van de bloembollen door de goede balans tussen vraag en aanbod. Dit echter met uitzondering van de lelies, die kampten met tegenvallende prijzen.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in boomkwekerij, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en bloembollenteelt
12/16/2019

Voor de boomkwekerijbedrijven wordt voor 2019 ten opzichte van 2018 gemiddeld een inkomensstijging geraamd van 9% per onbetaalde aje. In deze sector weet men een verdere toename van de opbrengsten te realiseren door marktgerichte productie met betere prijsvorming van boomkwekerijproducten tot gevolg en door schaalvergroting van de bedrijven. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een stijging van gemiddeld 4% verwacht als gevolg van licht gedaalde kosten bij even hoge opbrengsten als in 2018, zij het door een combinatie van hogere kg-opbrengsten per ha en lagere prijzen. In de fruitteelt zijn de kg-opbrengsten voor appel gemiddeld hoger en voor peer lager dan in 2018 met daarnaast hogere verwachte afzetprijzen voor appel (+5%) en peer (+10%) als gevolg van een kleiner aanbod in Europa. Daarom wordt in die sector een inkomensstijging van 9.000 euro per onbetaalde aje (ruim 30%) verwacht. In de bloembollenteelt stijgen de inkomens gemiddeld met 36.000 euro per onbetaalde aje als gevolg van hogere kg-opbrengsten en hogere opbrengstprijzen bij tulp; bij lelie is de prijsvorming daarentegen matig.
In de boomkwekerij wordt voor 2018 ten opzichte van 2017 een inkomensstijging verwacht van 80.000 euro naar 87.000 per oaje. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensstijging verwacht van 75.000 euro naar 78.000 euro, op de fruitteeltbedrijven van 27.000 euro naar 36.000 euro en op de bloembollenbedrijven van 108.000 euro naar 140.000 euro per oaje. Het inkomen uit bedrijf op vollegrondsgroentebedrijven komt gemiddeld ruim boven het langjarige gemiddelde over de periode 2001-2018 uit. Op de fruitteeltbedrijven blijft het gemiddelde inkomen met 36.000 euro per oaje matig. Dit is evenwel voor de sector in vergelijking met eerdere jaren een gemiddeld inkomen. Op de bloembollenbedrijven worden dit jaar de topinkomens in 2015 en 2016 geƫvenaard en zijn de inkomens hoger dan in de voorgaande twee jaren. Ook in de boomkwekerij zijn de inkomens duidelijk hoger dan in eerdere jaren. In deze sector is de trend al enige jaren stijgend.

Op de bloembollenbedrijven-, vollegrondsgroente- en boomkwekerijbedrijven is het inkomen uit bedrijf per oaje dit jaar duidelijk hoger dan op de fruitteeltbedrijven, mede door matige resultaten in de fruitsector in de afgelopen twee jaar. Maar ook binnen de vier sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in beregeningsmogelijkheden, assortiment, aansluiting bij de markt en handelsvaardigheden.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page