Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Boomkwekerij
     
Boomkwekerij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Boomkwekerij

Inkomen in de boomkwekerij gemiddeld verbeterd
12/16/2019

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2019 geraamd op circa 87.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is een stijging van bijna 9% ten opzichte van 2018. Deze gemiddelde stijging komt vooral door verdere toename van de opbrengsten door marktgerichte productie met betere prijsvorming tot gevolg en schaalvergroting van de bedrijven. Het gemiddelde goede jaar voor marktgerichte bedrijven lijkt voor het inkomensresultaat in 2019 hiermee dominant ten opzichte van bedrijven met een meer traditionele marktbenadering.Terwijl het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid gemiddeld steeg, blijft er sector-breed in de boomkwekerij onderscheid tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten. Dit verschijnsel treedt in elke boomkwekerij-gewasgroep op. Vooral bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de klantvraag en die dit kunnen combineren met goede contacten in de afzetketen, behalen betere resultaten. Er werd in 2019 meer geïnvesteerd. Er waren bedrijfsovernames, onderhoudsachterstanden werden weggewerkt en er werd geïnvesteerd in voorraad, marketing, mechanisatie en personeel.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in boomkwekerij, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en bloembollenteelt
12/16/2019

Voor de boomkwekerijbedrijven wordt voor 2019 ten opzichte van 2018 gemiddeld een inkomensstijging geraamd van 9% per onbetaalde aje. In deze sector weet men een verdere toename van de opbrengsten te realiseren door marktgerichte productie met betere prijsvorming van boomkwekerijproducten tot gevolg en door schaalvergroting van de bedrijven. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een stijging van gemiddeld 4% verwacht als gevolg van licht gedaalde kosten bij even hoge opbrengsten als in 2018, zij het door een combinatie van hogere kg-opbrengsten per ha en lagere prijzen. In de fruitteelt zijn de kg-opbrengsten voor appel gemiddeld hoger en voor peer lager dan in 2018 met daarnaast hogere verwachte afzetprijzen voor appel (+5%) en peer (+10%) als gevolg van een kleiner aanbod in Europa. Daarom wordt in die sector een inkomensstijging van 9.000 euro per onbetaalde aje (ruim 30%) verwacht. In de bloembollenteelt stijgen de inkomens gemiddeld met 36.000 euro per onbetaalde aje als gevolg van hogere kg-opbrengsten en hogere opbrengstprijzen bij tulp; bij lelie is de prijsvorming daarentegen matig.
In de boomkwekerij wordt voor 2018 ten opzichte van 2017 een inkomensstijging verwacht van 80.000 euro naar 87.000 per oaje. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensstijging verwacht van 75.000 euro naar 78.000 euro, op de fruitteeltbedrijven van 27.000 euro naar 36.000 euro en op de bloembollenbedrijven van 108.000 euro naar 140.000 euro per oaje. Het inkomen uit bedrijf op vollegrondsgroentebedrijven komt gemiddeld ruim boven het langjarige gemiddelde over de periode 2001-2018 uit. Op de fruitteeltbedrijven blijft het gemiddelde inkomen met 36.000 euro per oaje matig. Dit is evenwel voor de sector in vergelijking met eerdere jaren een gemiddeld inkomen. Op de bloembollenbedrijven worden dit jaar de topinkomens in 2015 en 2016 geëvenaard en zijn de inkomens hoger dan in de voorgaande twee jaren. Ook in de boomkwekerij zijn de inkomens duidelijk hoger dan in eerdere jaren. In deze sector is de trend al enige jaren stijgend.

Op de bloembollenbedrijven-, vollegrondsgroente- en boomkwekerijbedrijven is het inkomen uit bedrijf per oaje dit jaar duidelijk hoger dan op de fruitteeltbedrijven, mede door matige resultaten in de fruitsector in de afgelopen twee jaar. Maar ook binnen de vier sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in beregeningsmogelijkheden, assortiment, aansluiting bij de markt en handelsvaardigheden.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page