Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Boomkwekerij
     
Boomkwekerij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Boomkwekerij

Inkomen in de boomkwekerij gemiddeld verbeterd
12/18/2018

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2018 geraamd op circa 75.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid, wat een stijging is van 18% ten opzichte van 2017. Deze gemiddelde stijging komt vooral door het herstel van de opbrengsten en (eerdere) schaalvergroting van de bedrijven.Terwijl het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid gemiddeld steeg, blijft er sectorbreed in de boomkwekerij ook in 2018 onderscheid tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten. Dit verschijnsel treedt in elke boomkwekerij-gewasgroep op. Vooral bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de klantvraag en die dit kunnen combineren met goede contacten in de afzetketen, behalen betere resultaten. Er werd in 2018 meer geïnvesteerd. Deze investeringen waren divers: van bedrijfsovernames tot het wegwerken van onderhoudsachterstanden, van marketing tot personeel.
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in boomkwekerij, lager inkomen in vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en bloembollenteelt
12/18/2018

Voor de boomkwekerijbedrijven wordt voor 2018 ten opzichte van 2017 gemiddeld een inkomenstoename geraamd van 12.000 euro per onbetaalde aje. Deze sector profiteert van een voortgezet herstel van de vraag naar en de prijs van boomkwekerijproducten. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt daarentegen een daling van gemiddeld 8.000 euro verwacht als gevolg van lagere kg-opbrengsten als gevolg van de droogte die onvoldoende goed gemaakt worden door hogere prijzen. In de fruitteelt zijn juist de kg-opbrengsten hoog maar de verwachte afzetprijzen laag als gevolg van een groot aanbod in Europa. Daarom wordt in die sector een inkomensdaling van 30.000 euro per onbetaalde aje verwacht. In de bloembollenteelt dalen de inkomens gemiddeld met 35.000 euro per onbetaalde aje als gevolg van lagere kg-opbrengsten en lagere opbrengstprijzen bij lelie; bij tulp is de prijsvorming juist goed.In de boomkwekerij wordt voor 2018 ten opzichte van 2017 een inkomenstoename verwacht van 64.000 naar 76.000 euro per oaje. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensdaling verwacht van 51.000 naar 43.000 euro, op de fruitteeltbedrijven van 82.000 naar 52.000 euro en op de bloembollenbedrijven van 106.000 naar 71.000 euro per oaje. Het inkomen uit bedrijf op vollegrondsgroentebedrijven komt daarmee gemiddeld op een relatief laag niveau uit, mede door de weerssituatie in 2018. Ook op de fruitteeltbedrijven zakt het gemiddelde inkomen richting 50.000 euro per oaje. Dit is voor de sector nog steeds een bovengemiddeld inkomen. Op de bloembollen- en boomkwekerijbedrijven is het inkomen uit bedrijf per oaje dit jaar duidelijk hoger dan op de vollegrondsgroente- en fruitteeltbedrijven, ondanks een sterke inkomensdaling op de bloembollenbedrijven. Maar ook binnen de vier sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in beregeningsmogelijkheden, assortiment, aansluiting bij de markt en handelsvaardigheden.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page