Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Fruitteelt
     
Fruitteelt
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Fruitteelt

Geraamd inkomen oogstjaar 2023 naar hoog niveau
18-12-2023

Mede door een lagere Europese appel- en perenproductie in 2023 dan in 2022 zijn de verwachtte afzetprijzen voor het hardfruit goed. Door deze hogere afzetprijzen wordt een stijging van de opbrengsten geraamd van ruim 15% voor het oogstjaar 2023 ten opzichte van 2022. Door de prijsstijging van diverse inputs liggen de kosten naar verwachting ook hoger dan in 2022 (+3%). Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht (oaje) zal naar verwachting fors stijgen naar ruim 80.000 euro. Gemiddeld in de periode 2018-2022 was het inkomen bijna de helft lager; 43.400 euro per oaje.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Lager inkomen in bloembollenteelt en boomkwekerij, hoger inkomen in vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt
18-12-2023

IIn de bloembollenteelt wordt voor 2023 een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje geraamd van ongeveer 204.000 euro, een afname van 20.000 euro ten opzichte van 2022. De opbrengsten zijn gemiddeld circa 3% gestegen; dat is een combinatie van een betere prijs voor bloembollen bij een lager volume. De afzet lijkt daarbij stabiel op een goed niveau. De kosten zijn met 6% gestegen ten opzichte van 2022. Alle kostenposten gingen omhoog, behalve energie. Die post is evenwel klein op bloembollenbedrijven in vergelijking met vooral materiële activa (duurzame productiemiddelen), toegerekende kosten en betaalde arbeid en werk door derden. Ondanks dat het inkomen op dit bedrijfstype al een paar jaar daalt, is de rentabiliteit nog steeds ruim boven 100%, te weten circa 113% in 2023.

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2023 geraamd op circa 93.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is een daling van 21.000 euro ten opzichte van 2022. Deze daling komt vooral door een toename van de kosten. In 2023 stijgen de kosten voor boomkwekerijbedrijven gemiddeld met 4% en de opbrengsten met 1%. De kostenstijging zat vooral in de toegerekende kosten (8%), één van de grootste kostenposten op het bedrijf. Daarnaast stegen de kosten van betaalde arbeid en werk door derden met 4%. Sectorbreed blijft er ook in 2023 onderscheid in de boomkwekerij tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten. Bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de klantvraag en die dit kunnen combineren met verwerkingscapaciteit en goede contacten in de keten hebben het meeste perspectief. Er was in 2023 een daling van het areaal boomkwekerijproducten, met name een sterke daling van de arealen rozenstruiken en vaste planten (-10%). De export van boomkwekerijproducten is in 2023 in volume en in waarde gedaald. De export naar Rusland is vanwege de oorlog verboden. De export naar het Verenigd Koningrijk heeft te maken met exportbelemmeringen door extra administratieve handelingen en strengere fytosanitaire controles en richtlijnen na de Brexit in 2021.

Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt voor 2023 een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje geraamd van circa 120.000 euro, een stijging van 32.000 euro ten opzichte van 2022. De financiële opbrengsten per bedrijf stijgen in 2023 naar verwachting met ongeveer 11% ten opzichte van 2022. De omzet uit vollegrondsgroenten stijgt in 2023 fors door gemiddeld een prijsstijging van enkele producten bij een lager productievolume als gevolg van een kleiner bedrijfsareaal en een lagere productie. De gemiddelde kosten worden in 2023 circa 5% hoger geraamd dan in 2022. Deze stijging doet zich bij alle kostenposten voor, behalve bij energie en de financieringslasten. De stijging bij de grote kostenposten betaalde arbeid (+10%), materiële activa (+3%) en kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming (+7%), dragen in absolute zin het meeste bij aan de kostenstijging. De financiële resultaten verschillen wel aanzienlijk tussen teelten, waarbij wisselende weers- en marktomstandigheden een belangrijke rol spelen. Voor alle soorten waren die omstandigheden niet onverdeeld gunstig door een koud voorjaar en een nat najaar.

In de fruitteelt wordt het gemiddeld inkomen voor oogstjaar 2023 geraamd op circa 80.000 euro per onbetaalde aje. Dit is ongeveer 55.000 euro hoger dan in oogstjaar 2022. De oorzaken hiervoor zijn met name een kleinere productie van vooral peren in de EU (-11%, bij appels was dit -7%), met hogere prijzen als gevolg. De totale opbrengsten per bedrijf worden ruim 15% hoger geraamd dan voor oogstjaar 2022 op ruim 610.000 euro. De kosten stegen met ruim 3%. Met name de grote kostenposten betaalde arbeid (+9%) en materiële activa (4%) droegen hieraan bij.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven