Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Dalende inkomens in alle sectoren, maar grote inkomensverschillen tussen sectoren
12/18/2018

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2018 wordt voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf geraamd op 162.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is 53.000 euro lager dan in het heel goede jaar 2017, toen het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje uit kwam op 215.000 euro.

In alle drie de sectoren binnen de tuinbouw daalt het inkomen in 2018 door sterkere stijging van de kosten dan de opbrengsten per m2. De inkomensdaling is het sterkst in de glasgroente- en pot- en perkplantenteelt, in allebei de sectoren met om en nabij de 75.000 euro per onbetaalde aje. Op snijbloemenbedrijven daalt het inkomen met zo’n 23.000 euro beduidend minder sterk, maar blijft het gemiddeld inkomen per onbetaalde aje duidelijk achter bij de andere twee bedrijfstypen.


De grote inkomensspreiding binnen de glastuinbouwbranche is visueel weergegeven in de figuur. Van 60% van de bedrijven ligt het inkomen in 2018 tussen de 9.500 en 247.000 euro per onbetaalde aje. Beneden deze ondergrens bevindt zich 20% van de bedrijven met een lager inkomen en boven deze bovengrens bevindt zich twintig procent van de bedrijven met een hoger inkomen. Het is ook deze groep bedrijven met een zeer hoog inkomen dat het groepsgemiddelde sterk bepaald (zie ligging van de gemiddelde inkomenslijn in de spreidingsfiguur). In 2018 is deze 80%-bovengrens circa 35.000 euro lager dan in 2017. Dit komt door een afname van de topinkomens in de glasgroenteteelt. De 20%-ondergrens is in 2018 in lijn met de gemiddeld dalende inkomenstendens lager dan het jaar daarvoor.


De inkomensspreiding voor de middengroep (de 60% bedrijven in het groene vlak) is in 2018 ongeveer even groot als vorig jaar, maar wel iets kleiner dan in het topjaar 2016. Toch zijn er nog steeds aanzienlijke verschillen zowel tussen als binnen sectoren. Inkomensverschillen worden niet alleen veroorzaakt door productkeuze en uiteenlopende opbrengstprijsontwikkeling. Ook factoren als bedrijfsopzet en –omvang spelen een rol. Op korte en lange termijn zijn operationele en strategische managementbeslissingen eveneens van invloed op het bedrijfsresultaat en het inkomen.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Gemiddeld inkomen uit bedrijf op hoog niveau ondanks stevige inkomensdaling
12/18/2018

In 2018 is het geraamde inkomen uit bedrijf voor glasgroentebedrijven gedaald naar gemiddeld zo’n 219.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Ondanks een stevige inkomensdaling ten opzichte van de jaren 2015-2017 ligt het geraamde inkomen in 2018 op een hoog niveau in vergelijking met de jaren 2001-2014.


Behalve dat het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) de laatste jaren hoger, is de inkomensspreiding tussen glasgroentebedrijven ook toegenomen. Zo komt op een aanzienlijk percentage glasgroentebedrijven (>20%) in 2018 het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje naar verwachting niet boven de nullijn uit. Aan de bovenkant van de range loopt het inkomen bij 20% van de bedrijven op tot 335.000 euro of meer per onbetaalde aje. Het is ook deze groep bedrijven met een zeer hoog inkomen dat het groepsgemiddelde sterk bepaalt (zie ligging van de gemiddelde inkomenslijn in de spreidingsfiguur).

Van de drie hoofdgewassen binnen de glasgroenteteelt in Nederland hadden tomaat en paprika te kampen met een daling van de gemiddelde opbrengstenprijzen en een lagere fysieke productie per m2 en drukken daarmee de inkomens op deze bedrijven. Komkommers brachten juist meer op en ook was de productie per m2 hoger. Dit had een positief effect op het bedrijfsresultaat en het inkomen. Bij overige glasgroenten (onder andere aubergine, aardbeien, radijs en sla) liep de opbrengstprijsontwikkeling per product uiteen. Gemiddeld nemen de opbrengsten toe, maar de kosten stijgen harder, waardoor het inkomen van het glasgroentebedrijf gemiddeld daalt. Belangrijke uitzondering is het gemiddelde komkommerbedrijf.

Voor het gemiddelde glasgroentebedrijf nemen de geraamde totale opbrengsten, inclusief verkoop van elektriciteit, op bedrijfsniveau met bijna 5% toe. Bij deze raming is uitgegaan van een groei in omvang in 2018 van zo’n 2,5%. Op bedrijfsniveau stijgen de gemiddelde kosten met ruim 20%. Dit alles resulteert in een geraamde inkomensdaling op glasgroentebedrijven in 2018 van zo’n 75.000 euro per onbetaalde aje ten opzichte van 2017.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Pot- en perkplantenteelt

Gemiddeld inkomen voor vijfde jaar op rij op hoog niveau
12/18/2018

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht wordt voor 2018 geraamd op ongeveer 143.000 euro; een daling van circa 72.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Hogere kosten zijn hier met name debet aan. Ondanks de daling van het inkomen, ligt het gemiddelde inkomen voor het vijfde jaar op rij boven de 100.000 euro per onbetaalde arbeidskracht. De bandbreedte tussen de beste en de minst presterende bedrijven is daarbij onverminderd groot.


.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Inkomen uit bedrijf blijft op hoog niveau
12/18/2018

Naar verwachting daalt het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht ten opzichte van 2017 met 23.000 euro naar 118.000 euro. Deze daling is het gevolg van sterker gestegen kosten dan opbrengsten. Dit inkomen is voor het vijfde jaar op rij gemiddeld boven de 100.000 euro en zodoende nog steeds van een hoog niveau. Rondom het gemiddelde zijn er ook dit jaar grote verschillen tussen bedrijven.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page