Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
  
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Inkomen uit glastuinbouwbedrijven sterk gestegen dankzij de sierteelt
3/30/2022

Het inkomen uit bedrijf in 2021 wordt voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf geraamd op een kleine 250.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is ruim 50.000 euro hoger dan in 2020 en ook 48.000 euro hoger dan het gemiddeld inkomen in de periode 2015-2020.

Het inkomen steeg omdat de opbrengsten sterker stegen (20%) dan de kosten (19%).

De verschillen in het inkomen tussen bedrijven zijn in de figuur gevisualiseerd door het groene vlak. Dit groene vlak vertegenwoordigt 60% van de bedrijven. Aan de onderkant van dit groene vlak bevindt zich 20% van de bedrijven die een lager inkomen hebben gegenereerd dan 40.800 euro. Illustratief voor de verschillen in inkomen is dat 20% van de bedrijven in 2021 een inkomen had dat hoger is dan 388.000 euro. Het inkomen van deze bedrijven ligt boven het groene vlak.De inkomensontwikkeling van de twee subsectoren, snijbloemen en pot- en perkplanten lieten een stijgende lijn zien, die van glasgroenten een daling.

Vooral bij de snijbloemenbedrijven bleken de huidige marktomstandigheden gunstig voor in Nederland geteelde bloemen. Door hoge vrachtkosten en beperkte vrachtcapaciteit werden importstromen bemoeilijkt. Tegelijkertijd bleek de vraag sterker te stijgen dan het aanbod. Er waren dit jaar geen aanvoerrestricties van de bloemenveiling zoals die vooral voor snijbloemen in 2020 tijdelijk waren ingesteld. Daarnaast is er een toegenomen vraag. Men is nog altijd veelal thuis aan het werk. Restaurants en cafés waren weer open, er vonden weer bruiloften plaats en, op beperkte schaal, evenementen. Bestedingsmogelijkheden zijn voor veel mensen gestegen, omdat andere uitgaven achterbleven. In 2021 konden voor veel snijbloemenbedrijven de gestegen kosten van energie en andere inputs nog gecompenseerd worden door gestegen marktprijzen. Het is maar zeer de vraag of dat in 2022 ook nog zo is. Het inkomen per onbetaalde aje voor een snijbloemenbedrijf steeg hierdoor met een kleine 150.000 euro tot ongeveer 310.000 euro.

Het inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven steeg door hogere opbrengsten ondanks sterk gestegen kosten. Veelal gelden dezelfde marktomstandigheden voor pot- en perkplanten als bij snijbloemen. Potplanten hadden echter net wat minder last van maatregelen rondom corona dan snijbloemen, waardoor nu ook het herstel wat kleiner is. Het inkomen per onbetaalde aje steeg tot ongeveer 215.000 euro en ligt lager dan het inkomen van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf.

 

Bij de glasgroentebedrijven stegen de kosten net iets meer dan de opbrengsten. Maar dat was vooral voor het gemiddelde bedrijf. Voor individuele gewasgroepen lag dat anders. Een gemiddeld glasgroentebedrijf had in 2021 een inkomen per onbetaalde aje van ongeveer 207.000 euro. Dit is een daling van 34.000 euro. Hierdoor is het inkomen per onbetaalde aje bij pot- en tuinplantenbedrijven voor het eerst sinds 2014 hoger dan die van de glasgroenten en overstijgt het inkomen per onbetaalde aje van snijbloemenbedrijven die van glasgroente en kamer- en tuinplanten. Dit is uitzonderlijk. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is uit deze bedrijfstypen samengesteld.

Het gemiddelde inkomen is samengesteld uit veel verschillende bedrijven met verschillende grootte, bedrijfsinrichting en kosten- en opbrengstenstructuur. Het bedrijfsresultaat en het gemiddeld inkomen zijn het resultaat van externe ontwikkelingen en met name de energieposities en marktsituatie in 2021 en van operationele en strategische managementbeslissingen die men naar aanleiding hiervan neemt.


 
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Inkomen uit bedrijf daalt met 34.000 euro per bedrijf
3/30/2022

In 2021 is het geraamde inkomen uit bedrijf voor glasgroentebedrijven per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje)* gedaald met ruim 34.000 euro. Het inkomen is nog altijd boven de 200.000 euro maar is het laagste sinds 2014. Ook vrezen ondernemers de toekomst in verband met verdere kostenstijgingen (Glastuinbouw Nederland, 2021)1 en onzekerheden omtrent het coronavirus. Ook dit jaar is de spreiding tussen bedrijven wederom groot. Dit jaar is het inkomen sterk afhankelijk van het type product en de afzetmarkt waar het bedrijf zich op focust en de energiepositie van het bedrijf.Forse toename in kosten en opbrengsten 
De opbrengsten per gemiddeld glasgroentebedrijf zijn sterk gestegen, vooral door gestegen prijzen van tomaten en een toename van de opbrengsten uit energieverkoop. Maar ook de kosten stegen sterk en zelfs iets meer dan de opbrengsten. Bijna alle kosten stegen in 2021: de financieringslasten onttrokken zich aan deze ontwikkeling want deze namen iets af. Vooral de energieprijzen lieten een stijgende lijn zien. In de eerste maanden van het jaar lagen de energieprijzen al hoger dan vorig jaar maar vooral vanaf de zomerperiode namen deze toe. Het is per bedrijf verschillend hoe deze energieprijzen doorwerken in de kosten op korte termijn. Bedrijven hebben namelijk verschillende bedrijfsinrichtingen en strategieën voor hun energie aan- en verkoop. Door een daling van het aantal bedrijven bij een (minimaal) gelijkblijvend areaal neemt de bedrijfsomvang al geruime tijd toe. Ook ten opzichte van 2020 steeg de gemiddelde bedrijfsomvang. De forse toename in kosten en opbrengsten hebben ook te maken met het feit dat corona in 2020 sterker doorwerkte in de cijfers dan in 2021.

Spreiding
Op 20% van de glasgroentebedrijven is het gemiddelde inkomen uit bedrijf per oaje naar verwachting niet boven de 11.000 euro uitgekomen in 2021. Aan de bovenkant van de range loopt het inkomen bij de 20% best presterende bedrijven op tot 415.000 euro of meer per oaje. Duidelijk is dat niet elk afzonderlijk bedrijf zich in het gemiddelde bedrijf zal herkennen. Wel is te zien dat het groene vlak een stuk naar beneden is opgeschoven.

Samenstelling gemiddeld bedrijf
De samenstelling van het gemiddelde bedrijf is door verschillende wegingsfactoren elk jaar anders. Daarnaast speelt de verandering van de bedrijfsomvang ook een rol in de absolute waarden en veranderingen in opbrengsten en kosten. Zo steeg het gemiddelde glasgroentebedrijf dit jaar met bijna 7% in omvang. De kosten per vierkante meter hebben een andere ontwikkeling dan die van het gemiddeld bedrijf. Afhankelijk van het geteelde gewas, afzetkanaal en eigen bedrijfsomstandigheden zullen individuele ondernemers zich in dit gemiddelde bedrijf al dan niet in kunnen herkennen.

*Het kengetal wordt uitgedrukt in euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje), waarmee het gekoppeld wordt aan de hoeveelheid ingezette arbeid en het dus beter over bedrijven heen vergelijkbaar is. Het aantal aje dat niet-betaalde arbeid levert, zijn veelal ondernemers en leden van de huishoudens. 1 aje is minimaal 2000 gewerkte uren. 1 persoon kan maximaal 1 aje zijn, dus ook als een persoon 2.500 uren heeft gewerkt.

1Glastuinbouw Nederland, Hoge energieprijzen zorgen bij helft van de glastuinbouwondernemers voor kostenstijging, 22 nov 2021, Jakoline van Straalen,


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Pot- en perkplantenteelt

Inkomen stijgt door hoger niveau opbrengsten
3/30/2022

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht is voor 2021 geraamd op ongeveer 217.000 euro, een stijging van circa 33.000 euro ten opzichte van 2020.

De kosten stegen sterk met ongeveer 10% per bedrijf maar door betere opbrengstprijzen en een hoger aantal verkochte planten namen de opbrengsten toe. Ook door een hogere opbrengst uit de verkoop van elektriciteit namen de opbrengsten per bedrijf met ongeveer 11% toe.Per saldo is het resultaat van 2021 beter dan in 2020. Het gemiddelde inkomen per onbetaalde arbeidskracht ligt rond de 217.000 euro. Maar de spreiding van het inkomen is groot. Het verschil tussen de beste en de minst presterende bedrijven is nog groter geworden dan een jaar eerder. In de figuur geeft het groene vlak de inkomens per onbetaalde arbeidskracht van 60% van de bedrijven. Deze bandbreedte loopt van 44.000 euro tot 333.000 euro. Een groep van 20% van de bedrijven realiseert een inkomen onder deze bandbreedte. Een even zo grote groep van 20% behaalt een inkomen boven deze bandbreedte. Duidelijk is te zien dat dit jaar de bandbreedte aan de bovenkant groter is geworden. Het inkomen was nog niet eerder zo hoog.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Inkomen uit bedrijf niet eerder zo hoog
3/30/2022

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht is fors gestegen ten opzichte van 2020 van 163.000 euro naar circa 309.000 euro.

De stijging van het inkomen per onbetaalde arbeidskracht is het gevolg van hogere opbrengsten (+32%) bij hogere kosten (+22%). Het geraamde inkomen per onbetaalde arbeidskracht komt dit jaar uit rond de 309.000 euro. Dit is een enorme toename. Niet eerder waren snijbloemen zo gewild en het inkomen zo hoog in de getoonde periode. Rondom het gemiddelde inkomen zijn er ook dit jaar grote verschillen tussen bedrijven. Voor 20% van de bedrijven wordt een inkomen per onbetaalde arbeidskracht geraamd van minder dan ongeveer 53.000 euro, terwijl voor een even zo grote groep bedrijven een inkomen wordt geraamd van boven de 403.000 euro. Het groene vlak maakt een opgaande beweging en is zeker aan de bovenkant sterk toegenomen.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page