Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Inkomens glastuinbouwbedrijven beperkt gestegen
12/16/2019

Het inkomen uit bedrijf in 2019 wordt voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf geraamd op twee ton per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is bijna 11.000 euro hoger dan in 2018, toen het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje uit kwam op 190.000 euro.

Dit gemiddelde inkomen is samengesteld uit veel verschillende bedrijven met verschillende grootte, bedrijfsinrichting en kosten- en opbrengstenstructuur. Het bedrijfsresultaat en het gemiddeld inkomen zijn het resultaat van operationele en strategische managementbeslissingen en externe ontwikkelingen, met name van de marktsituatie.


De verschillen in het inkomen zijn in de figuur gevisualiseerd door de breedte van het groene vlak. Dit groene vlak, dat in 2019 niet eerder zo breed was, vertegenwoordigt 60% van de bedrijven. Aan de onderkant van dit groene vlak bevinden zich 20% van de bedrijven die een lager inkomen hebben gegenereerd dan 24.700 euro. Illustratief voor de verschillen in inkomen is dat ook 20% van de bedrijven in 2019 een inkomen heeft dat hoger is dan 349.500 euro. Het inkomen van deze bedrijven ligt boven het groene vlak.


De inkomensontwikkeling van de drie subsectoren glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten was verschillend. Het inkomen per onbetaalde aje steeg bij glasgroentebedrijven en snijbloemenbedrijven. Het inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven nam in 2019 af. Dit kwam door lagere opbrengsten bij hogere kosten.
Het inkomen van het gemiddelde glasgroentebedrijf steeg met ongeveer 63.000 euro. De stijging van snijbloemen was iets minder dan de helft hiervan, namelijk ruim 28.000 euro. De daling van potplanten was fors en bedroeg ongeveer 70.000 euro. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is hieruit samengesteld.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Na twee jaar van daling nu een toename van het inkomen voor gemiddeld glasgroentebedrijf
12/16/2019

In 2019 is het geraamde inkomen uit bedrijf voor glasgroentebedrijven toegenomen naar gemiddeld zo’n 288.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Wel duidelijk is dat de spreiding tussen de bedrijven in deze sector verder is toegenomen. Nog niet eerder was de spreiding zo groot.


Op een aanzienlijk percentage glasgroentebedrijven (20%) in 2019 is het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje naar verwachting niet boven de 26.000 euro uit. Aan de bovenkant van de range loopt het inkomen bij de 20% best presterende bedrijven op tot 528.000 euro of meer per onbetaalde aje.

Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is samengesteld uit onder andere de teelt van tomaten, paprika, komkommer en overige glasgroenten. Van de drie hoofdgewassen binnen de glasgroenteteelt in Nederland realiseerden tomaat en paprika hogere gemiddelde opbrengstenprijzen in 2019. Bij komkommer gingen de prijzen wat omlaag na een uitstekend 2018, maar bleven wel op een redelijk niveau. Qua productie per m2 bleef dat bij tomaten ongeveer op niveau terwijl dat bij paprika daalde. Bij komkommer was ook sprake van een afname. Bij overige glasgroenten (onder andere aubergine, aardbeien, radijs en sla) liep de opbrengstprijsontwikkeling per product uiteen. Bij aubergine en aardbei lagen de prijzen lager. Gemiddeld nemen de opbrengsten harder toe dan de kosten.

Naast de kosten en opbrengsten beïnvloedt de samenstelling van het gemiddelde bedrijf de uitkomsten. Daarnaast speelt de verandering van de bedrijfsomvang ook een belangrijke rol. Al met al stijgt het gemiddelde inkomen van het glasgroentebedrijf in 2019 naar twee jaar van daling. Afhankelijk van het geteelde gewas zal men zich hier al dan niet in kunnen herkennen.

Voor het gemiddelde glasgroentebedrijf nemen de geraamde totale opbrengsten, inclusief verkoop van elektriciteit, op bedrijfsniveau met bijna 9% toe. Bij deze raming is uitgegaan van een groei in omvang in 2019 van ruim 5%. Op bedrijfsniveau stijgen de gemiddelde kosten met bijna 6%. Dit alles resulteert in een geraamde inkomensstijging op glasgroentebedrijven in 2019 van zo’n 62.000 euro per onbetaalde aje ten opzichte van 2018.
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Inkomen uit bedrijf mede door lagere energiekosten gestegen
12/16/2019

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht stijgt ten opzichte van 2018 met 28.000 euro naar circa 171.000 euro.

Deze toename is het gevolg van een sterkere toename van de opbrengsten (8%) dan de kosten (6%). Het inkomen is voor het zesde jaar op rij gemiddeld boven de 100.000 euro uitgekomen. Hiermee komt het gemiddeld  inkomen uit op het hoogste niveau van deze eeuw. Rondom het gemiddelde zijn er ook dit jaar grote verschillen tussen bedrijven. Voor 20% van de bedrijven wordt een inkomen per onbetaalde arbeidskracht geraamd van minder dan 26.000 euro. Terwijl voor een even zo grote groep bedrijven een inkomen wordt geraamd van boven de 270.000 euro.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Pot- en perkplantenteelt

Gemiddeld inkomen flink lager maar stemt tot tevredenheid
12/16/2019

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht is voor 2019 geraamd op ongeveer 132.000 euro, een daling van circa 73.000 euro ten opzichte van 2018.

Hogere kosten zijn hier met name debet aan. Ondanks de daling van het inkomen, ligt het gemiddelde inkomen per onbetaalde arbeidskracht voor het zesde jaar op rij boven de 100.000 euro. Het verschil tussen de beste en de minst presterende bedrijven is daarbij onverminderd groot. In de figuur geeft het groene vlak de inkomens per onbetaalde arbeidskracht van 60% van de bedrijven. Deze bandbreedte loopt van 17.000 euro tot 278.000 euro. Een groep van 20% van de bedrijven realiseert een inkomen onder deze bandbreedte. Een even zo grote groep behaalt een inkomen boven deze bandbreedte.


 


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page