Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
  
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Inkomen uit glastuinbouwbedrijven gedaald
12/17/2020

Het inkomen uit bedrijf in 2020 wordt voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf geraamd op ruim 180.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Dit is bijna 20.000 euro lager dan in 2019 en bijna 25.000 euro onder het gemiddeld inkomen in de periode 2015-2019. 

Het inkomen daalde omdat de opbrengsten sterker daalden (-2%) dan de kosten (-1%).

De verschillen in het inkomen tussen bedrijven zijn in de figuur gevisualiseerd door het groene vlak. Dit groene vlak vertegenwoordigt 60% van de bedrijven. Aan de onderkant van dit groene vlak bevinden zich 20% van de bedrijven die een lager inkomen hebben gegenereerd dan 21.000 euro. Illustratief voor de verschillen in inkomen is dat 20% van de bedrijven in 2020 een inkomen heeft dat hoger is dan 343.000 euro. Het inkomen van deze bedrijven ligt boven het groene vlak. De inkomensontwikkeling van de drie subsectoren glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten is verschillend. Het inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven steeg door lagere opbrengsten bij nog lagere kosten. Het inkomen per onbetaalde aje steeg hierdoor tot ruim 180.000 euro en ligt rond het inkomen van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf. Bij snijbloemenbedrijven en glasgroentebedrijven daalde het inkomen. Bij snijbloemen daalden de opbrengsten harder dan de kosten waarmee het inkomen op 122.000 euro uitkwam. Bij de glasgroentebedrijven stegen de kosten harder dan de opbrengsten. Ondanks dat bleef het inkomen daar wel het hoogste (248.000 euro per onbetaalde aje) van de drie subsectoren.
Het inkomen van het gemiddelde glasgroentebedrijf daalde in 2020 met 40.000 euro (per oaje) vergeleken met 2019. De daling bij snijbloemenbedrijven was iets meer dan 50.0000 euro. De stijging bij potplantenbedrijven was nagenoeg gelijk aan de daling bij de snijbloemen; een kleine 50.000 euro. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is hieruit samengesteld.

 
Het gemiddelde inkomen is samengesteld uit veel verschillende bedrijven met verschillende grootte, bedrijfsinrichting en kosten- en opbrengstenstructuur. Het bedrijfsresultaat en het gemiddeld inkomen zijn name het resultaat van externe ontwikkelingen en met name de marktsituatie in 2020 en van operationele en strategische managementbeslissingen.

 
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Ondanks daling is het gemiddeld inkomen op de glasgroentebedrijven positief
12/17/2020

In 2020 is het geraamde inkomen uit bedrijf voor glasgroentebedrijven afgenomen naar gemiddeld een kleine 250.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje)*. Dit is daling van 14% ten opzichte van vorig jaar en ruim 50.000 euro lager dan het meerjarig gemiddelde over de periode 2015-2019. Uiteraard verschilt het inkomen van individuele bedrijven sterk. Dit jaar is het inkomen sterk afhankelijk van het type product en de afzetmarkt waar het bedrijf zich op focust. Duidelijk is dat de spreiding tussen de bedrijven opnieuw groot is.Gemiddeld nemen de kosten harder toe dan de opbrengsten

De opbrengsten per gemiddeld glasgroentebedrijf is met ruim 4% toegenomen. De kosten liepen echter met 8% op. Daarom daalt het inkomen met 41.000 euro. Desondanks blijft het inkomen binnen de land- en tuinbouw op een hoog niveau met een kleine 250.000 euro (per oaje).
Bijna alle kosten stegen in 2020. De energiekosten en financieringslasten onttrokken zich aan deze ontwikkeling. Ook de opbrengsten namen toe. Hier waren de energiekosten een uitzondering.

Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is samengesteld uit de teelt van tomaten, paprika, komkommer en overige gewassen. Omdat de teeltomstandigheden qua zonlicht vergelijkbaar waren aan 2019 steeg de productie maar beperkt. Qua productie per m2 was er een kleine plus bij tomaat. Verschuivingen in het assortiment naar fijnere typen beperkten die toename van de hoeveelheid kilogrammen per m2. Bij paprika is in deze raming rekening gehouden met een kleine toename in de productie. Bij komkommer bleef de productie per m2 gelijk. Van de drie hoofdgewassen realiseerde alleen paprika hogere gemiddelde opbrengstenprijzen in 2020. Bij komkommer waren de prijzen nagenoeg gelijk en bij tomaten was er een daling van de prijzen. Bij overige glasgroenten (onder andere aubergine, aardbeien, radijs en sla) liep de prijsontwikkeling per product uiteen. Bij aubergine waren de prijzen beter dan een jaar eerder en ook bij aardbei lagen de prijzen hoger dan een jaar eerder.

Spreiding
Op circa een vijfde van de glasgroentebedrijven is het gemiddelde inkomen uit bedrijf per oaje naar verwachting niet boven de 29.000 euro uitgekomen in 2020. Aan de bovenkant van de range loopt het inkomen bij de 20% best presterende bedrijven op tot 520.000 euro of meer per oaje. Duidelijk is dat niet elk afzonderlijk bedrijf zich in het gemiddelde bedrijf zal herkennen.

Samenstelling gemiddeld bedrijf
De samenstelling van het gemiddelde bedrijf is door verschillende wegingsfactoren elk jaar anders. Daarnaast speelt de verandering van de bedrijfsomvang ook een rol in de absolute waarden en veranderingen in opbrengsten en kosten. Zo steeg het gemiddelde glasgroentebedrijf dit jaar met een kleine 6% in omvang. De kosten per vierkante meter hebben derhalve soms een andere ontwikkeling dan die van het gemiddeld bedrijf. Afhankelijk van het geteelde gewas, afzetkanaal en eigen bedrijfsomstandigheden zullen individuele bedrijven zich hier al dan niet in kunnen herkennen.

*Het kengetal wordt uitgedrukt in euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje), waarmee het gekoppeld wordt aan de hoeveelheid ingezette arbeid en het dus beter over bedrijven heen vergelijkbaar is. Het aantal aje dat niet-betaalde arbeid levert, zijn veelal ondernemers en leden van de huishoudens. 1 aje is minimaal 2000 gewerkte uren. 1 persoon kan maximaal 1 aje zijn, dus ook als een persoon 2.500 uren heeft gewerkt.

Referenties


Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Corona heeft weerslag op inkomen uit bedrijf
12/17/2020

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht daalt ten opzichte van 2019 met 54.000 euro naar circa 122.000 euro.

De daling van het inkomen per onbetaalde arbeidskracht is het gevolg van lagere opbrengsten (-6%) bij een geringere daling van de kosten (-2%). Het geraamde inkomen is desalniettemin voor het zevende jaar op rij gemiddeld boven de 100.000 euro uitgekomen. Rondom het gemiddelde zijn er ook dit jaar grote verschillen tussen bedrijven. Voor 20% van de bedrijven wordt een inkomen per onbetaalde arbeidskracht geraamd van minder dan 2.500 euro. Terwijl voor een even zo grote groep bedrijven een inkomen wordt geraamd van boven de 196.000 euro.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Pot- en perkplantenteelt

Ondanks corona gemiddeld goede resultaten
12/17/2020

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht is voor 2020 geraamd op ongeveer 181.000 euro, een stijging van circa 49.000 euro ten opzichte van 2019.

De opbrengsten zijn lager geraamd dan in 2019 (-7%) met daarbij kosten die veel lager (-12%) uitvallen dan voor 2019. Per saldo is het resultaat van 2020 beter dan in 2019. Het gemiddelde inkomen per onbetaalde arbeidskracht ligt voor het zevende jaar op rij boven de 100.000 euro. Het verschil tussen de beste en de minst presterende bedrijven is daarbij onverminderd groot. In de figuur geeft het groene vlak de inkomens per onbetaalde arbeidskracht van 60% van de bedrijven. Deze bandbreedte loopt van 36.000 euro tot 351.000 euro. Een groep van 20% van de bedrijven realiseert een inkomen onder deze bandbreedte. Een even zo grote groep behaalt een inkomen boven deze bandbreedte.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page