Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Lager inkomen op melkveebedrijven door lagere melkprijs en hogere voerkosten
12/17/2020

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2020 is geraamd op 43.000 euro per onbetaalde aje. Dit is 6.000 euro minder dan in 2019 maar 5.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2015-2019. Dit laatste komt door schaalvergroting en omdat de melkprijs in 2020 iets boven die van gemiddeld 2015-2019 ligt. De totale opbrengsten daalden licht omdat de lagere melkprijs en veeprijzen grotendeels werden gecompenseerd door een hogere melkproductie per bedrijf. De kosten namen met 6.500 euro toe, ondanks lagere energieprijzen en lagere rente kosten, door hogere voerkosten en een toename bij diverse andere kosten.


De melkproductie per bedrijf nam toe (+3,5%), vooral door de stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf. De stijging van de melkproductie per koe bleef beperkt tot 0,5%. De kosten van krachtvoer stegen. De prijs van elektriciteit daalde met ruim een kwart na stijgingen in voorgaande jaren. Brandstof daalde ruim 12% in prijs. De totale energiekosten daalden in 2020 met 2.500 euro.

Resultaten per 100 kilogram
Het inkomen per 100 kg melk daalde in 2020 naar een niveau van 7,3 euro (-15%), vooral door de lagere melkprijs. Daarnaast namen de toegerekende kosten toe door hogere krachtvoerprijzen en extra ruwvoerkosten vanwege de aanhoudende droogte die vooral het oosten van het land in de greep hield. 

Spreiding in inkomens
De spreiding in inkomens is doorgaans groot. In jaren met een hoog gemiddeld inkomen, maar ook in 2018, 2019 en in mindere mate 2020 door de droge zomers, is die spreiding groter dan normaal. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20% en 80% waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. In 2019 had deze groep een inkomen binnen een marge van bijna 64.000 euro. In 2020 is dit met 60.000 euro iets gedaald. De droogte speelde nog wel in een aantal delen van Nederland maar speelde in algemene zin een minder grote rol. In 2017, toen het gemiddeld inkomen hoog was, bedroeg deze marge 67.000 euro en daarmee het hoogst over de hele periode vanaf 2001. De trend van het inkomen is stijgend en daarmee ook de absolute marge.


Spreiding inkomen naar regio door verschil in droogte-effecten 
De droogte in 2018 en 2019 heeft in de zandgebieden niet geleid tot een afwijkende ontwikkeling van het inkomen in vergelijking met die in de klei- en veenweide gebieden. Hiervoor is in beide gebieden het gemiddelde van 2018 en 2019 vergeleken met het gemiddelde van de 5 jaren daarvoor. In de periode 2013-2017 lag het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje in de klei- en veenweide gebieden op een niveau van 41.000 euro en in de zandgebieden 35.000 euro. Wel lag het inkomen in zowel in de zandgebieden als in de klei- en veenweide gebieden gemiddeld over de droogtejaren 2018 en 2019 5 à 6.000 euro hoger. Dit kwam vooral doordat de gemiddelde bedrijfsomvang is toegenomen. Als er onderscheid wordt gemaakt naar de 4 onderliggende zandgebieden, dan blijkt dat als het inkomen over 2018 en 2019 wordt vergeleken met die van 2013-2017 deze in het Oostelijk zandgebied de minst positieve ontwikkeling laat zien. De droogte heeft daar de grootste sporen nagelaten.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page