Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Fors hogere melkprijs stuwt inkomen op melkveebedrijven naar recordhoogte
19-12-2022

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2022 wordt geraamd op 115.000 euro per onbetaalde aje. Dit is 70.000 euro meer dan in 2021 en ook 70.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2017-2021. De melkprijs ligt in 2022 op 20 euro per 100 kg (+ 52%) boven het gemiddelde over de periode 2017-2021.
De totale opbrengsten nemen in 2022 in vergelijking met het voorgaande jaar toe met 222.000 euro door de hogere melk- en veeprijzen. De totale kosten nemen met 105.000 euro toe, door hogere voer-, kunstmest- en energieprijzen. Ook de materiƫle kosten zoals die van machines, werktuigen en gebouwen nemen toe, mede door hogere onderhoudskosten. Mogelijk wordt door de goede verdiensten achterstallig onderhoud gepleegd en worden vervangingsinvesteringen gedaan. Fiscale redenen kunnen hier ook aan ten grondslag liggen. Ruim de helft van de kostenstijging komt door veevoer en kunstmest. Energie neemt ruim 10% van de kostenstijging voor zijn rekening.
 De melkproductie per bedrijf neemt in 2022 toe met 37.000 kg ten opzichte van 2021 (+4%) tot gemiddeld ruim 1 miljoen kg. Dit is het gevolg van een stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf (+3%) en van de melkproductie per koe met 1% ondanks dat aan het begin van het jaar de melkproductie achterbleef door de mindere kwaliteit van het ruwvoer van oogst 2021. De kosten van het aangekochte veevoer stijgen met 36% waarvan 5% door een hogere krachtvoergift. De brandstofkosten stijgen ruim 47% en de kosten van elektriciteit verdubbelen bijna. De totale energiekosten nemen in 2022 toe met bijna 14.000 euro. Dit is mede gebaseerd op de aanname dat 20% van de melkveehouders in 2022 nog een langjarig contract had waarvan de prijs niet is veranderd. De kostenstijging is het gevolg van een uitzonderlijke hoge prijsstijging van enkele kosten: elektriciteit en gas meer dan verdubbeld; krachtvoer circa 30%, kunstmest 230% en brandstof ruim 40%.

Resultaten per 100 kilogram
Het inkomen uit bedrijf per 100 kg melk zal naar verwachting toenemen van 7,6 euro in 2021 naar 19 euro in 2022. De toegerekende kosten nemen toe door hogere krachtvoer-, meststoffen- en energieprijzen. Door de hogere melk- en veeprijzen nemen de opbrengsten per 100 kg ruim 2 x zo veel toe als de kosten en neemt het inkomen toe.

Spreiding in inkomens
De spreiding in inkomens is doorgaans groot. In jaren met een hoog gemiddeld inkomen. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20%- en 80%-waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. In 2021 had deze groep een inkomen binnen een marge van 64.000 euro. In 2022 is dit met 110.000 euro aanzienlijk toegenomen. Verschillen in melk-, voer- en energieprijzen maar ook schaalgrootte-effecten zullen hieraan ten grondslag liggen.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven