Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Hoger inkomen op melkveebedrijven door hogere melkprijs ondanks hogere kosten
3/30/2022

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2021 is geraamd op bijna 32.000 euro per onbetaalde aje. Dit is 6.000 euro meer dan in 2020 maar 9.000 euro lager dan het gemiddelde over de periode 2016-2020. Dit is wel opvallend omdat de melkprijs in 2021 bijna 3 euro per 100 kg boven die van gemiddeld 2016-2020 ligt (+7%). De sterk gestegen kosten liggen hieraan ten grondslag.
De totale opbrengsten nemen in 2021 in vergelijking met het voorgaande jaar toe met 52.500 euro door de hogere melk- en veeprijzen en de hogere waarde van het ingekuilde eigen ruwvoer. De totale kosten nemen met 42.000 euro toe, door hogere voer-, kunstmest- en energieprijzen. Ook de materiele kosten zoals die van machines, werktuigen en gebouwen nemen toe, mede door hogere onderhoudskosten en meer kosten vanwege de grotere hoeveelheid eigen gewonnen ruwvoer.
 De melkproductie per bedrijf neemt in 2021 nauwelijks toe ten opzichte van 2020 (+0,4%), de stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf (+1,5%) wordt grotendeels ongedaan gemaakt door een naar verwachting lagere melkproductie per koe (-1%). De kosten van het aangekochte veevoer stijgen met 16%. De brandstofkosten stijgen ruim 19% en stroom met 22% in prijs. De totale energiekosten nemen in 2021 toe met ruim 5.000 euro.

Resultaten per 100 kilogram
Het inkomen uit bedrijf per 100 kg melk zal naar verwachting toenemen van 4,4 euro in 2020 naar 5,5 euro in 2021, door de hogere melkprijs. Daarnaast namen de toegerekende kosten toe door hogere krachtvoerprijzen en kosten van meststoffen. Doordat de opbrengsten per 100 kg meer toenamen dan de kosten, neemt het inkomen toe.

Spreiding in inkomens
De spreiding in inkomens is doorgaans groot. In jaren met een hoog gemiddeld inkomen, maar ook in 2018, 2019 en in mindere mate 2020 door de droge zomers, is die spreiding groter dan normaal. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20%- en 80%-waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. In 2020 had deze groep een inkomen binnen een marge van 54.000 euro. In 2021 is dit met 59.000 euro iets toegenomen. De trend van het inkomen is stijgend en daarmee ook de absolute marge
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page