Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Lager inkomen op melkveebedrijven door hogere kosten
12/16/2019

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2019 is geraamd op 31.000 euro per onbetaalde aje. Dit is 6.500 euro minder dan in 2018. De totale opbrengsten bleven nagenoeg onveranderd. De zuivelopbrengsten namen toe maar de verkoopopbrengsten van kalveren daalden. De inkomensdaling is veroorzaakt door hogere kosten van voer, gebouwen en machines.


De melkproductie per bedrijf nam toe (+2,5%), vooral door de stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf. De stijging van de melkproductie per koe bleef beperkt tot 0,3%. De kosten van krachtvoer, gebouwen en machines stegen. De prijsstijging van elektriciteit (+10%) en gas (+11%) was stevig, maar de absolute stijging van de energiekosten was met 700 euro per bedrijf gering.

Resultaten per 100 kilogram
Het inkomen per 100 kg melk daalde in 2019 naar een niveau van 5,3 euro (-19%), vooral door de iets lagere melkprijs. Daarnaast namen de toegerekende kosten toe door de aankoop van meer ruwvoer vanwege de droogte en door hogere krachtvoerprijzen.

Spreiding in inkomens
De spreiding in inkomens is doorgaans groot. In jaren met een hoog gemiddeld inkomen, maar ook in 2018 en 2019 door de droge zomer, is die spreiding groter dan normaal. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20% en 80% waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. In 2018 had deze groep een inkomen binnen een marge van bijna 55.000 euro. In 2019 is dit niet veel veranderd. In 2017, toen het gemiddeld inkomen hoog was, bedroeg deze marge 69.000 euro.


Spreiding inkomen naar regio door verschil in droogte-effecten 
Het inkomen in de zandgebieden is in 2018 minder gedaald dan vorig jaar was geraamd. Er is, ondanks de droogte, meer ruwvoer geoogst dan verwacht en in combinatie met de eigen voorraad is er in veel gevallen geen noodzaak geweest om (duurder) voer aan te kopen. De teruggang in inkomen in 2018 van circa 25.000 euro kwam daarmee overeen met de inkomensdaling in de andere gebieden.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page