Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Vollegrondsgroenteteelt
     
Vollegrondsgroenteteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Vollegrondsgroenteteelt

Inkomen vollegrondsgroentetelers opnieuw bovengemiddeld
12/18/2018

Het inkomen uit bedrijf bedraagt in 2018 naar schatting circa 45.000 euro per onbetaalde aje. Dit is evenals in de vier voorgaande jaren ruim boven het langjarige gemiddelde over de periode 2001-2017. Echter, door de hitte en droogte zullen - afhankelijk van de regio en grondsoort, mogelijkheden tot beregening en aard van de afzetcontracten - de verschillen tussen de individuele ondernemers groter zijn dan normaal.

Voor meer achtergrondinformatie over de effecten van de droogte en hitte in 2018 op de opbrengsten en inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw zie de in het najaar van 2018 daarover gepubliceerde factsheet van Stokkers et al. (2018).
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in boomkwekerij, lager inkomen in vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en bloembollenteelt
12/18/2018

Voor de boomkwekerijbedrijven wordt voor 2018 ten opzichte van 2017 gemiddeld een inkomenstoename geraamd van 12.000 euro per onbetaalde aje. Deze sector profiteert van een voortgezet herstel van de vraag naar en de prijs van boomkwekerijproducten. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt daarentegen een daling van gemiddeld 8.000 euro verwacht als gevolg van lagere kg-opbrengsten als gevolg van de droogte die onvoldoende goed gemaakt worden door hogere prijzen. In de fruitteelt zijn juist de kg-opbrengsten hoog maar de verwachte afzetprijzen laag als gevolg van een groot aanbod in Europa. Daarom wordt in die sector een inkomensdaling van 30.000 euro per onbetaalde aje verwacht. In de bloembollenteelt dalen de inkomens gemiddeld met 35.000 euro per onbetaalde aje als gevolg van lagere kg-opbrengsten en lagere opbrengstprijzen bij lelie; bij tulp is de prijsvorming juist goed.In de boomkwekerij wordt voor 2018 ten opzichte van 2017 een inkomenstoename verwacht van 64.000 naar 76.000 euro per oaje. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensdaling verwacht van 51.000 naar 43.000 euro, op de fruitteeltbedrijven van 82.000 naar 52.000 euro en op de bloembollenbedrijven van 106.000 naar 71.000 euro per oaje. Het inkomen uit bedrijf op vollegrondsgroentebedrijven komt daarmee gemiddeld op een relatief laag niveau uit, mede door de weerssituatie in 2018. Ook op de fruitteeltbedrijven zakt het gemiddelde inkomen richting 50.000 euro per oaje. Dit is voor de sector nog steeds een bovengemiddeld inkomen. Op de bloembollen- en boomkwekerijbedrijven is het inkomen uit bedrijf per oaje dit jaar duidelijk hoger dan op de vollegrondsgroente- en fruitteeltbedrijven, ondanks een sterke inkomensdaling op de bloembollenbedrijven. Maar ook binnen de vier sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in beregeningsmogelijkheden, assortiment, aansluiting bij de markt en handelsvaardigheden.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page