Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Gemiddelde inkomen daalt 6%
12/17/2020


In 2020 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders 6% gedaald naar 93.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het gevolg van een kleinere bedrijfsomvang bij gelijke eierprijzen vergeleken met voorgaand jaar.In het eerste halfjaar van 2020 lagen de eierprijzen iets hoger dan hetzelfde halfjaar van 2019. Vanaf augustus waren de eierprijzen duidelijk lager dan vorig jaar door het grotere aanbod. Vanwege de coronapandemie was in de supermarkten de vraag naar eieren in het luxere segment groot, maar de afzet van gewone scharreleieren naar de foodservice kreeg forse klappen door de tijdelijke sluitingen. Op jaarbasis zijn daardoor de marktprijzen van scharreleieren 3% lager dan in 2019. De bedrijven die de scharreleieren op de vrije markt verkopen realiseren daardoor in 2020 een lager inkomen dan vorig jaar. Bedrijven met vaste eierprijzen behalen dit jaar naar verwachting een hoger inkomen, dankzij hogere contractprijzen. Dat geldt vooral voor bedrijven met vrije uitloopeieren en biologische eieren. De contractprijzen voor scharrelbedrijven zijn iets minder gestegen, maar leiden wel tot iets hogere inkomens in 2020. Bedrijven met contracten, om eieren te leveren tegen een vaste prijs, worden in slechtere marktomstandigheden niet direct geraakt door een achteruitgang van de inkomens. De inkomensschommelingen zijn dus kleiner dankzij de vaste eierprijzen en ook de pakstations hebben baat bij een stabiele aanvoer van eieren tegen vastgestelde prijzen.

Inkomensverschillen groter dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. Een uitzondering daarop was in 2017 toen de inkomensverschillen veel groter waren (bijna 3 ton euro verschil tussen P20 en P80) doordat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden.
In 2020 zijn de inkomensverschillen iets groter dan in 2019 omdat de marktprijzen dalen en de contractprijzen stijgen waardoor de inkomens verder uiteenlopen. Volgens de raming is de range 20% bedrijven die een lager inkomen behalen dan 14.000 euro negatief tot 20% van de bedrijven met een hoger inkomen dan 157.000 euro per onbetaalde aje.

In 2020 zijn er opnieuw duidelijke verschillen in ontwikkeling tussen bedrijven met vrije marktprijzen en contractprijzen. De marktprijzen van scharreleieren en verrijkte kooieieren dalen in 2020, vooral door het lagere niveau in het tweede halfjaar. De afzet van scharreleieren werd door de coronacrisis moeilijker omdat die veel gaan naar de foodservice. Die prijsschommelingen gelden minder voor bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) dezelfde eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische bedrijven en bedrijven met vrije uitloopeieren wordt overwegend met contracten gewerkt. Door nieuwe afspraken met pakstations hebben ze in 2020 een inkomensverbetering gerealiseerd. Dit jaar is door de coronacrisis de vraag naar eieren in supermarkten gestegen. Daarvan hebben vooral de prijzen van biologische eieren, vrije uitloopeieren en het Beter Leven keurmerk geprofiteerd. Dat heeft zich ook vertaald in hogere contractprijzen voor nieuw afgesloten contracten tussen legpluimveehouders en pakstations.  Referenties


Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gehalveerd
12/17/2020


In 2020 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. De voerkosten zijn lager dan in 2019.

In 2020 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. De voerkosten zijn lager dan in 2019.


De betaalde kosten per bedrijf dalen vooral door de kleinere bedrijfsomvang. De opbrengsten dalen ook fors door bijna 4% lagere vleeskuikenprijzen. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 44.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het laagste niveau sinds 2013 en ligt ruim 60.000 euro onder het meerjarig gemiddelde periode 2015-2019.

Naar schatting is de helft van de Nederlandse bedrijven (ruim 30% van de productie) overgestapt op langzaam groeiende kuikens (Beter Leven keurmerk en concepten) die meer ruimte nodig hebben. Het saldo per vierkante meter per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met die van reguliere kuikens. De prijzen van snelgroeiende (reguliere) kuikens zijn in 2020 gedaald. Die van langzaam groeiende kuikens zijn op peil gebleven. De voerkosten zijn lager dan voorgaand jaar door lagere mengvoerprijzen en de kleinere bedrijfsomvang.

Ook andere bedrijfskosten zijn gedaald zoals van mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente). De afzetprijs van pluimveemest is in 2020 17% lager geraamd dan vorig jaar. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de mestmarkt omdat de helft van productie naar andere landen gaat, vooral Duitsland en in toenemende mate Frankrijk. Vooral dankzij het kleinere aanbod zijn de afzetprijzen voor pluimveemest gedaald.

Inkomen in historisch perspectief
Doordat de opbrengsten sterker dalen dan de kosten zal het inkomen uit bedrijf in 2020 halveren tot 44.000 euro per onbetaalde aje. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten. In de periode 2011-2013 hebben vooral de hoge voerprijzen een drukkend effect gehad op de inkomens. Daarna was het inkomen een aantal jaren duidelijk hoger. In 2014-2018 lag het gemiddelde inkomen boven 100.000 euro per onbetaalde aje. In 2019 volgde een daling, die in het lopende verslagjaar verder doorzet naar 44.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het laagste niveau sinds 2013 en iets hoger dan het langjarig gemiddelde 2001-2019, maar wel lager dan gemiddeld in de afgelopen tien jaren.


Inkomensverschillen nemen toe
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

In 2020 was het gemiddelde inkomen lager dan voorgaande jaren (44.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan -28.000 euro negatief per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 124.000 euro per onbetaalde aje. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals kuikens met het Beter Leven keurmerk en conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan grotere variatie en grotere inkomensverschillen in 2020.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page