Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Inkomen twee derde gestegen op leghennenbedrijven
19-12-2022


In 2022 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders met twee derde gestegen naar 112.000 euro per onbetaalde aje. Dat is vooral te danken aan de hogere opbrengsten die meer stegen dan de kosten van voer en energie.Voor 2022 zijn de inkomens van leghennenbedrijven flink hoger geraamd vooral door de hogere opbrengsten van eieren. Het inkomen uit bedrijf zal in 2022 met 44.000 euro stijgen naar 112.000 euro per onbetaalde aje. Dat niveau ligt een derde boven het meerjarig gemiddelde 2015-2021.

Inkomensverschillen veel groter dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. Een uitzondering daarop was in 2017 toen de inkomensverschillen veel groter waren (bijna 3 ton euro verschil tussen P20 en P80) doordat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden. In het verslagjaar zullen ook grote verschillen optreden door de extreme prijsontwikkelingen van eieren en voer. Volgens de raming behaalt in 2022 20% van de bedrijven een lager inkomen dan -75.000 euro en 20% van de bedrijven een hoger inkomen dan 238.000 euro per onbetaalde aje.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven een derde gedaald
19-12-2022


In 2020 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. De voerkosten zijn lager dan in 2019.

In 2022 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen tot 99.000 euro per onbetaalde aje doordat de kosten sterker stijgen dan de opbrengsten.


De betaalde kosten per bedrijf nemen sterk toe door de hogere kosten van voer en energie.
De opbrengsten stijgen ook fors dankzij de hogere vleeskuikenprijzen. Daar staat tegenover dat de coronasteun in 2022 grotendeels is weggevallen. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 99.000 euro per onbetaalde aje. Dat ligt 11.000 euro onder het meerjarig gemiddelde van 2015-2021.

Een deel van de Nederlandse bedrijven, circa 40% van de productie in 2022, is overgestapt op langzaam groeiende kuikens (Beter Leven keurmerk en concepten) waarvoor extra eisen gelden, zoals meer leefruimte per dier. Het saldo per m2 per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met die van reguliere kuikens. De prijzen van snelgroeiende (reguliere) kuikens zijn in 2022 met 38% fors gestegen. De prijzen van langzaam groeiende kuikens stijgen ook, maar in iets mindere mate.

De prijzen van voer en energie zijn in 2022 flink gestegen. Andere bedrijfskosten zijn gedaald zoals van mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente). De afzetprijs van pluimveemest is voor 2022 bijna 20% lager geraamd dan vorig jaar. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de Nederlandse mestmarkt omdat veel pluimveemest naar andere landen gaat, vooral Duitsland en Frankrijk. Vooral dankzij de goede vraag zijn de afzetprijzen voor pluimveemest gedaald.

Inkomen in historisch perspectief
Doordat de kosten sterker stijgen dan de opbrengsten zal het inkomen uit bedrijf in 2022 dalen tot 99.000 euro per onbetaalde aje. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten. In de periode 2011-2013 hadden de hoge voerprijzen ook een sterk drukkend effect op de inkomens. Daarna was het inkomen een aantal jaren duidelijk hoger. In 2014-2018 lag het gemiddelde inkomen boven 100.000 euro per onbetaalde aje. In 2019 en 2020 volgde een inkomensdaling. In 2021 volgde een herstel, gevolgd door een daling in 2022 naar 99.000 euro per onbetaalde aje. Dat is 11.000 euro lager dan gemiddeld in 2015-2021.Inkomensverschillen nemen toe
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

In 2022 is het inkomen vergelijkbaar met het gemiddelde van 2017-2020 waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 3.400 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 233.000 euro per onbetaalde aje. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals kuikens met het Beter Leven keurmerk en conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan grotere variatie en grotere inkomensverschillen. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven is in 2022 verder gegroeid naar 230.000 euro.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven