Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Gemiddelde inkomen daalt ruim 40%
12/16/2019


In 2019 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders ruim 40% gedaald naar 45.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het gevolg van de lagere eierprijzen vergeleken met voorgaand jaar, vooral in het eerste kwartaal.Voor 2019 zijn de inkomens van leghennenbedrijven fors lager geraamd vooral door lagere opbrengsten. Het inkomen uit bedrijf zal in 2019 met 34.000 euro dalen naar 45.000 euro per onbetaalde aje. Dat ligt nog wel boven het langjarig gemiddelde van 2001-2018, maar lager dan gemiddeld in de afgelopen tien jaar.

In het eerste kwartaal van 2019 waren de eierprijzen duidelijk lager dan hetzelfde kwartaal van 2018. In voorgaand jaar waren de eierprijzen nog erg hoog door het tekort aan eieren als gevolg van de fipronilaffaire in 2017. Dit jaar zijn de eierprijzen in het eerste kwartaal gedaald naar een normaal niveau. In de maanden daarna lagen de eierprijzen wel hoger dan voorgaand jaar. Maar dat prijsherstel kon de inmiddels opgelopen achterstand niet meer inlopen. Op jaarbasis zijn daardoor de marktprijzen van scharreleieren 8% lager dan in 2018.

Ook bedrijven met vaste eierprijzen behalen dit jaar een lager inkomen, vooral door lagere contract prijzen. Dat geldt vooral voor bedrijven met vrije uitloop en biologische eieren. De contractprijzen voor scharrelbedrijven zijn redelijk op peil gebleven. Bedrijven met contracten, om eieren te leveren tegen een vaste prijs, worden in slechtere marktomstandigheden niet direct geraakt door een forse achteruitgang van de inkomens. De inkomensschommelingen zijn dus kleiner dankzij de vaste eierprijzen en ook de pakstations hebben baat bij een stabiele aanvoer van eieren tegen vastgestelde prijzen.

Inkomensverschillen kleiner dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. In 2017 waren de inkomensverschillen veel groter (bijna 3 ton euro verschil tussen P20 en P80) doordat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden. In 2019 zijn de inkomensverschillen kleiner omdat het inkomen van door fipronilaffaire getroffen bedrijven is genormaliseerd. Volgens de raming is de range 20% bedrijven die een lager inkomen behalen dan 17.000 euro negatief tot 20% van de bedrijven met een hoger inkomen dan +103.000 euro per onbetaalde aje.

Er zijn in 2019 opnieuw grote verschillen in ontwikkeling tussen bedrijven met vrije marktprijzen en contractprijzen. De prijzen van scharreleieren en verrijkte kooieieren dalen in 2019, vooral door het fors lagere niveau in het eerste kwartaal. Die achterstand kon later in het jaar niet meer worden ingelopen. Die prijsschommelingen gelden minder voor bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) dezelfde eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische bedrijven en bedrijven met vrije uitloopeieren wordt overwegend met contracten gewerkt. Pas na nieuwe afspraken met pakstations kunnen ze een inkomensverbetering realiseren. Echter in de loop van het jaar zijn de contractprijzen van nieuwe contracten lager vastgesteld onder andere door het grote aanbod van vrije uitloopeieren en vooral van biologische eieren. Referenties


Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gehalveerd
12/16/2019

In 2019 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten. De voerkosten zijn 3% lager.


In 2019 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten. De voerkosten zijn 3% lager.


De betaalde kosten per bedrijf dalen vooral door goedkoper voer. De opbrengsten dalen echter sterker door 4% lagere vleeskuikenprijzen. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 60.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het laagste niveau sinds 2013 en ligt iets boven het langjarig gemiddelde 2001-2018.

Naar schatting is de helft van de Nederlandse bedrijven (circa 30% van de productie) in de afgelopen jaren overgestapt op concepten met langzaam groeiende kuikens die meer ruimte nodig hebben. Het saldo per vierkante meter per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met die van reguliere kuikens. De prijzen van snelgroeiende (reguliere) kuikens zijn in 2019 sterker gedaald dan van langzaam groeiende kuikens. De voerprijzen zijn 2% lager dan voorgaand jaar door lagere prijzen van mengvoer en bijgevoerde tarwe. Vorig jaar waren de voerprijzen hoger door de ernstige droogte in de zomermaanden.

De meeste bedrijfskosten zijn gestegen, behalve van voer, mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente). De afzetprijs van pluimveemest is in 2019 lager geraamd dan vorig jaar. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de mestmarkt omdat de helft van productie naar andere landen gaat, vooral Duitsland en in toenemende mate Frankrijk. De afzet naar Duitsland verloopt dit jaar beter dan vorig door gunstiger weer in het voorjaar. Daardoor zijn de afzetprijzen voor pluimveemest gedaald. Daarnaast wordt circa een derde van de pluimveemest verwerkt door de BMC in Moerdijk.

Inkomen in historisch perspectief
Doordat de kosten en de opbrengsten ongeveer even hard stegen, bleef het inkomen uit bedrijf in 2018 nagenoeg op het niveau van vorig jaar; 116.000 euro per onbetaalde aje. Dat is circa 70% meer dan het langjarig gemiddelde 2008-2017. In de periode 2011-2013 hadden vooral de hoge voerprijzen een drukkend effect gehad op de inkomens. Daarna is het inkomen duidelijk op een hoger niveau gekomen. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want circa 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten.Inkomensverschillen nemen toe 

Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

 

In 2018 was het gemiddelde inkomen relatief hoog (112.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 30.000 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 162.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is vergelijkbaar met 2017, maar groter dan vijf tot tien jaar geleden. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.

Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

 

In 2019 was het gemiddelde inkomen lager dan voorgaande jaren (60.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan -6.000 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 103.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is kleiner dan in afgelopen vijf jaren. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.

 

Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

In 2019 was het gemiddelde inkomen lager dan voorgaande jaren (60.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan -6.000 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 103.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is kleiner dan in afgelopen vijf jaren. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page