Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Forse daling van inkomen op leghennenbedrijven
3/30/2022


In 2021 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders met ruim 60% gedaald naar 25.000 euro per onbetaalde aje. Dat is vooral het gevolg van hogere voerkosten. De hogere eieropbrengsten compenseerden minder dan de helft van de kostenstijging.Voor 2021 zijn de inkomens van leghennenbedrijven fors lager geraamd vooral door de hogere voerkosten. Het inkomen uit bedrijf zal in 2021 met 40.000 euro dalen naar 25.000 euro per onbetaalde aje. Dat niveau ligt ver onder het meerjarig gemiddelde 2015-2020.

In het eerste halfjaar van 2021 waren de marktprijzen van scharreleieren duidelijk lager dan hetzelfde halfjaar van 2020. In het tweede halfjaar is die achterstand goeddeels ingelopen, waardoor op jaarbasis de prijzen van scharreleieren in 2021 iets zijn gedaald. Maar daar staan hogere contractprijzen van scharreleieren zonder of met uitloop tegenover, waardoor de gemiddelde eierprijs bijna 4% is gestegen. De voerprijzen zijn op jaarbasis 19% hoger en de trend is stijgend.

De bedrijven die de scharreleieren op de vrije markt verkopen realiseren daardoor in 2021 een veel lager inkomen dan vorig jaar omdat die geen compensatie krijgen voor de hogere voerkosten. Bedrijven met vaste eierprijzen kunnen dit jaar naar verwachting de schade beperken dankzij de hogere contractprijzen. Alleen de bedrijven die kooieieren produceren kunnen de hogere voerkosten compenseren met hogere opbrengsten dankzij de gestegen prijzen van kooieieren.

Inkomensverschillen iets groter dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. Een uitzondering daarop was in 2017 toen de inkomensverschillen veel groter waren (bijna 3 ton euro verschil tussen P20 en P80) doordat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden. Volgens de raming behaalt in 2021 20% van de bedrijven een lager inkomen dan -100.000 euro en 20% van de bedrijven een hoger inkomen dan 78.200 euro per onbetaalde aje.Referenties


Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gedaald
3/30/2022


In 2020 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. De voerkosten zijn lager dan in 2019.

In 2021 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen tot 68.000 euro per onbetaalde aje door hogere voerkosten. Ondanks het herstel van de opbrengstprijzen, zijn de opbrengsten gedaald met 3% door meer leegstand. Als compensatie daarvoor is veel coronasteun ontvangen.


In 2021 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen tot 68.000 euro per onbetaalde aje door hogere voerkosten. Ondanks het herstel van de opbrengstprijzen, zijn de opbrengsten gedaald met 3% door meer leegstand. Als compensatie daarvoor is veel coronasteun ontvangen.

De betaalde kosten per bedrijf dalen door meer leegstand, maar de voerkosten per gemiddeld aanwezig dier gaan wel omhoog. De opbrengsten dalen ook door meer leegstand ondanks de hogere vleeskuikenprijzen en de coronasteun. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 68.000 euro per onbetaalde aje. Dat ligt bijna 11.000 euro onder het meerjarig gemiddelde van 2015-2020.

Een deel van de Nederlandse bedrijven, circa 35% van de productie in 2020, is overgestapt op langzaam groeiende kuikens (Beter Leven keurmerk en concepten) waarvoor extra eisen gelden, zoals meer leefruimte per dier. Het saldo per vierkante meter per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met die van reguliere kuikens. De prijzen van snelgroeiende (reguliere) kuikens zijn in 2021 gestegen, na de flinke daling in voorgaand jaar. De prijzen van langzaam groeiende kuikens stijgen ook en worden ongeveer 6% hoger geraamd. Voorgaand jaar waren die opbrengstprijzen niet gedaald.

De prijzen van voer en energie zijn in 2021 flink gestegen. Andere bedrijfskosten zijn gedaald zoals van mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente). De afzetprijs van pluimveemest is voor 2021 6% lager geraamd dan vorig jaar. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de mestmarkt omdat veel pluimveemest naar andere landen gaat, vooral Duitsland en in toenemende mate Frankrijk. Vooral dankzij de goede vraag zijn de afzetprijzen voor pluimveemest gedaald.

Inkomen in historisch perspectief
Doordat de opbrengsten sterker dalen dan de kosten zal het inkomen uit bedrijf in 2021 dalen tot 68.000 euro per onbetaalde aje. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten. In de periode 2011-2013 hadden de hoge voerprijzen ook een sterk drukkend effect gehad op de inkomens. Daarna was het inkomen een aantal jaren duidelijk hoger. In 2014-2018 lag het gemiddelde inkomen boven 100.000 euro per onbetaalde aje. In 2019 en 2020 volgde een inkomensdaling, die in het lopende verslagjaar verder doorzet naar 68.000 euro per onbetaalde aje. Dat is bijna 11.000 euro lager dan gemiddeld in de afgelopen tien jaren.Inkomensverschillen nemen toe
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

In 2021 is het gemiddelde inkomen iets lager dan voorgaande jaren (68.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 5.000 euro negatief per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 162.000 euro per onbetaalde aje. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals kuikens met het Beter Leven keurmerk en conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan grotere variatie en grotere inkomensverschillen. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven is in 2021 gegroeid naar bijna 2 ton euro.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page