Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Overige veehouderij
     
Overige veehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
  
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Stabiel inkomen op vleeskalverenbedrijven met contractproductie
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverenbedrijven (blankvleeskalveren op contract) wordt voor 2017 vrijwel gelijk geraamd aan voorgaand jaar: ongeveer 40.300 euro per onbetaalde aje. De kosten nemen in vrijwel dezelfde mate toe als de opbrengsten. De ontvangen contractvergoeding is in 2017 iets hoger dan in 2016, vooral ter compensatie van de verkregen betaalrechten die opnieuw met 20% afnemen. De overstap van bedrijfstoeslagen naar uniforme hectaretoeslagen in 2019 heeft grote gevolgen voor de ontvangen EU-gelden voor de vleeskalverenbedrijven.

Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten per kalverplaats, omdat vooral de meeste blankvleeskalveren in integratieverband worden gehouden. De gemiddelde contractvergoeding (na verrekening met de betaalrechten) zal in 2017 met enkele procenten toenemen. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Onderhandelingen over vergoedingen voor leegstand hebben hier een sterke invloed op. De contractvergoeding was in 2016 gemiddeld 221 euro per kalverplaats exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag, maar de spreiding is groot. Op sommige bedrijven kan de vergoeding daarvan tientallen euro’s afwijken. De kalverenhouders hebben met integraties vaak contracten afgesloten voor meerdere ronden.

Resultaat
De gepresenteerde bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverenbedrijven gelden alleen voor bedrijven met blankvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje op de vleeskalverenbedrijven blijft vrijwel gelijk aan dat van 2016, namelijk 40.300 euro per onbetaalde aje. Er bestaan grote verschillen in inkomen uit bedrijf tussen bedrijven. Dat komt onder andere door verschillen in bedrijfsgrootte, vergoeding per dierplaats, betaalde kosten en arbeidsefficiëntie tussen bedrijven. 
Referentie toevoegen: naar deze hyperlink zie onder bij Referenties:
http://edepot.wur.nl/421047


Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverenbedrijven
Harold van der Meulen, Bert Smit en Jakob Jager (2017). Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen. Wageningen Economic Research. Rapport 2017-080.


Inkomen uit bedrijf - Geitenhouderij

Inkomensdaling op melkgeitenbedrijven door lagere melkprijs en hogere voerprijs
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2017 volgens raming uitkomen op gemiddeld 92.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van ongeveer 30.000 euro ten opzichte van 2016. Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere melkprijs en hogere voerkosten.

Prijzen
De prijs van geitenmelk was de afgelopen jaren hoog, vooral door de goede afzetmogelijkheden. De garantieprijs is daardoor de afgelopen jaren vrij fors gestegen. In 2016 was al een lichte kentering merkbaar, maar in 2017 is de melkprijs verder gedaald. De vraag naar geitenmelk is goed, maar de schaarste van de afgelopen jaren is verminderd door de toenemende productie, vooral in Nederland. Daarnaast heeft de Franse wetgever verplicht de origine van geitenmelkproducten te vermelden. In verband met de voorkeur van de Franse consument voor Franse producten heeft dit ertoe geleid dat vanuit Frankrijk minder vraag is ontstaan naar buitenlandse geitenmelkproducten. De melkprijs zal naar verwachting 6,5% lager uitkomen op gemiddeld 67 euro per 100 kg. Deze prijsdaling wordt volledig veroorzaakt door de marktsituatie van gangbare geitenmelk. De prijs van biologische geitenmelk (circa 10% van het Nederlandse aanbod) is niet lager geworden. Verreweg het grootste deel van de geitenmelk wordt verwerkt tot kaas. Ook in het buitenland, met name in Duitsland, is er een toenemende interesse in Nederlandse geitenkaas. De Europese Commissie heeft aan Hollandse Geitenkaas een Geografische Beschermde Aanduiding (BGA) toegekend. Naast geitenkaas worden ook andere producten gemaakt. Verse producten vinden voornamelijk een binnenlandse bestemming; veel hoogwaardige melkpoeder gaat als kindervoeding naar Azië.

De prijs van krachtvoer is voor het eerst sinds drie jaar gestegen. De voerkosten nemen gemiddeld toe door prijsstijgingen van krachtvoer (+4%), vochtrijke diervoeders (+10%) en stro (+8%). De prijzen van overig ruwvoer en melkproducten veranderden weinig. De voerkosten maken 42% uit van de totale kosten, dus een prijsverandering kan flink aantikken in het resultaat. Het aandeel krachtvoerkosten binnen het aangekochte voer is 76%.

Diversiteit
De diversiteit binnen de sector is groot. Er zijn bedrijven zonder grond die alle ruwvoer moeten aankopen. Ook zijn er geitenbedrijven die hun geiten voor langere tijd doormelken zonder ze te laten aflammeren (duurmelkers). Bij de bedrijven zonder grond kunnen de voerkosten oplopen tot 400 euro of meer per geit. Bij bedrijven met grond zijn de bijkomende voerkosten vaak lager dan 250 euro per geit.

Er zijn relatief veel verwerkers van geitenmelk, zowel coöperatieve als particuliere, zodat er verschillen zijn in de te ontvangen voorschotmelkprijs. Die verschillen lopen in 2017 op tot ongeveer 7%. Na verrekening met de nabetalingen zijn die verschillen een paar procentpunten kleiner. Ook zijn er binnen de sector relatief veel biologische bedrijven (13% in 2016). Deze bedrijven zijn kleinschaliger in omvang en halen een deel van hun inkomen uit verbredingsactiviteiten. De steekproefpopulatie omvat een evenredig deel biologische bedrijven. 

Resultaat
Door de lagere melkprijs (-6,5%) en hogere kosten voor voeraankopen daalt het inkomen uit bedrijf naar gemiddeld 92.000 euro per onbetaalde aje. De gemiddelde bedrijfsomvang neemt steeds verder toe. In 2017 wordt verwacht dat het gemiddelde melkgeitenbedrijf 867 melkgeiten telt. In 2016 was dat nog 829 stuks.

Ondanks een toename van de melkproductie per bedrijf wordt er een opbrengstendaling geraamd van 13.000 euro per bedrijf. Dit wordt veroorzaakt door een lagere melkprijs. De betaalde kosten lopen met 36.000 euro op, met name door grotere bedrijfsomvang en de hogere voerkosten.

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page