Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Overige veehouderij
     
Overige veehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Geitenhouderij

Verdere inkomensdaling op melkgeitenbedrijven door lagere melkprijs en hogere voerkosten
12/18/2018

Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2018 volgens raming uitkomen op gemiddeld 40.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is bijna een halvering van het inkomen ten opzichte van 2017. Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere melkprijs en hogere strooisel- en voerkosten vanwege de droogte.

Prijzen
De prijs van geitenmelk (met een deel biologische melk) was tot 2016 hoog, vooral door de gunstige afzetmogelijkheden. De garantieprijs is daardoor vrij fors gestegen. Vanaf 2016 zette de daling van de melkprijs in. In eerste instantie nog beperkt maar in 2017 daalde de prijs per 100 kg met circa 5 euro (-7%). De verwachting is dat in 2018 de melkprijs met hetzelfde percentage daalt. Deze komt hiermee uit op 62,50 euro per 100 kg. De vraag naar geitenmelk is goed, maar de schaarste van de afgelopen jaren is verminderd door de toenemende productie, vooral in Nederland. In 2018 is het aantal melkgeiten met 10% gestegen. Op de gespecialiseerde bedrijven was dit maar liefst 15%. Verreweg het grootste deel van de geitenmelk wordt verwerkt tot kaas. Ook in het buitenland, met name in Duitsland, is er een toenemende interesse in Nederlandse geitenkaas. De Europese Commissie heeft aan Hollandse Geitenkaas in 2015 een Geografische Beschermde Aanduiding (BGA) toegekend. Naast geitenkaas, waar Duitsland veel belangstelling voor heeft, worden ook andere producten gemaakt. Verse producten vinden voornamelijk een binnenlandse bestemming; veel hoogwaardig melkpoeder gaat als kindervoeding naar Azië.

De prijs van krachtvoer begon in 2017 te stijgen en deze stijging zet zich versterkt door in 2018. De prijsstijging heeft geen samenhang met de droogte in Noordwest-Europa. De prijsontwikkeling staat onder invloed van de wereldwijde markt van vraag en aanbod. De voerkosten nemen gemiddeld toe door prijsstijgingen van krachtvoer (+6%), ruwvoer (+4,6) en tarwestro (+19%). De voerkosten maken 43% uit van de totale kosten, dus een prijsverandering kan flink aantikken in het resultaat. Het aandeel krachtvoerkosten binnen het aangekochte voer was in 2017 77%.


Diversiteit
De diversiteit binnen de sector is groot. Er zijn bedrijven zonder grond die alle ruwvoer moeten aankopen. Ook zijn er geitenbedrijven die hun geiten voor langere tijd doormelken zonder ze te laten aflammeren (duurmelkers). Bij de bedrijven zonder grond kunnen de voerkosten oplopen tot 400 euro of meer per geit. Bij bedrijven met grond zijn de bijkomende voerkosten vaak lager dan 250 euro per geit.

Er zijn relatief veel verwerkers van geitenmelk, zowel coöperatieve als particuliere, zodat er verschillen zijn in de te ontvangen voorschotmelkprijs. Die verschillen liepen tussen 2013 en 2017 op van 2% naar 6%. Hierbij zijn de melkprijzen omgerekend naar standaard vet en eiwitgehalten bij levering van 8 ton melk. Ook zijn er binnen de sector relatief veel biologische bedrijven (circa 17%). Deze biologische bedrijven hebben de helft minder geiten dan hun gangbare collega’s en halen een deel van hun inkomen uit verbredingsactiviteiten. Omdat de biologische melkproductie per geit lager is, is in melk omgerekend het aandeel biologisch circa 7,5%. De steekproefpopulatie omvat een evenredig deel biologische bedrijven.


Resultaat
Door de lagere melkprijs (-7%), hogere kosten voor voeraankopen, vanwege de droogte, en de hogere stroprijs daalt het inkomen uit bedrijf naar gemiddeld 40.000 euro per onbetaalde aje. De gemiddelde bedrijfsomvang neemt steeds verder toe. In 2018 wordt verwacht dat het gemiddelde gespecialiseerde melkgeitenbedrijf 857 melkgeiten telt. In 2017 was dat nog 751 stuks, een stijging van 14%.

Door schaalvergroting wordt er een stijging van de opbrengsten geraamd van 46.000 euro per bedrijf. De lagere melkprijs zorgt ervoor dat de opbrengsten minder zijn gestegen. Daarnaast neemt de omzet en aanwas toe met 14.000 euro. De betaalde kosten en afschrijvingen lopen met gemiddeld 112.000 euro per bedrijf fors op. Dit wordt voor meer dan de helft veroorzaakt door hogere strooisel- en voerkosten (respectievelijk +11.000 en 55.000 euro). Door de schaalvergroting nemen ook de kosten van materiële activa toe waaronder gebouwen, werktuigen en installaties. Zij zijn verantwoordelijk voor 14% van de stijging van de kosten. De negatieve effecten van de droogte bedragen ongeveer 17.000 euro en zijn in het inkomen meegenomen (Stokkers et al., 2018). De toename van de bedrijfsomvang en de hogere prijzen van het krachtvoer zorgen voor een sterkere toename van de voerkosten dan het effect van droogte. Een gemiddeld melkgeitenbedrijf heeft een gering aandeel eigen ruwvoer. Het aandeel van de droogte in de stijging van de voerkosten bedraagt nog geen 20%.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Lichte inkomensdaling op blankvleeskalverenbedrijven met contractproductie
12/18/2018

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverenbedrijven (blankvleeskalveren op contract) daalt naar verwachting in 2018 met 2.000 euro naar 41.000 euro per onbetaalde aje. De kosten nemen iets sterker toe dan de opbrengsten. De ontvangen contractvergoeding per gemiddeld aanwezig vleeskalf neemt in 2018 iets toe ter compensatie van de daling van de waarde van de betaalrechten. De overstap van bedrijfstoeslagen naar uniforme hectaretoeslagen in 2019 heeft grote gevolgen voor de ontvangen EU-gelden voor de vleeskalverenbedrijven.

Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten per kalverplaats, omdat vooral de meeste blankvleeskalveren in integratieverband worden gehouden. De gemiddelde contractvergoeding (na verrekening met de lagere betaalrechten) blijft naar verwachting in 2018 gelijk. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Onderhandelingen over vergoedingen voor leegstand hebben hier een sterke invloed op. De contractvergoeding was in 2017 gemiddeld 204 euro per kalverplaats exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag, maar de spreiding is groot. Op sommige bedrijven kan de vergoeding tientallen euro’s afwijken. De kalverenhouders hebben met integraties vaak contracten afgesloten voor meerdere ronden.

Resultaat
De gepresenteerde bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverenbedrijven gelden alleen voor bedrijven met blankvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje op de vleeskalverenbedrijven neemt iets af tot 41.000 euro per onbetaalde aje. Er bestaan grote verschillen in inkomen uit bedrijf tussen bedrijven. Dat komt onder andere door verschillen in bedrijfsgrootte, vergoeding per dierplaats, betaalde kosten en arbeidsefficiëntie tussen bedrijven. De 20% beste bedrijven behalen een inkomen van meer dan 70.000 euro. De 20% slechtste behalen een inkomen van minder dan 7.500 euro.
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverenbedrijven
Harold van der Meulen, Bert Smit en Jakob Jager (2017). Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen. Wageningen Economic Research. Rapport 2017-080.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page