Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Akkerbouw

Wisselend beeld ontwikkeling prijzen akkerbouwgewassen
12/17/2020

De geraamde prijsontwikkeling van de akkerbouwgewassen is divers. Voor uien en granen is een prijsstijging voorzien. Voor de andere gewassen is een daling of stabilisatie geraamd.


Aardappelen
Volgens de CBS-oogstraming ligt de Nederlandse productie van consumptieaardappelen in 2020 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2019. Het geoogste areaal nam met een kleine 1.000 ha af in vergelijking met het jaar ervoor, maar de productie per hectare was iets hoger. Als gevolg van de coronacrisis eindige het verkoopseizoen 2019/2020 met zeer lage prijzen voor vrije aardappelen. Dit was vooral het gevolg van het wegvallen van de fritesafzet naar de horeca en de exportmogelijkheden. Het afzetseizoen 2020/2021 begint ook met lage prijzen voor vrije aardappelen. De fritesafzet is nog steeds lager dan onder normale omstandigheden verwacht mag worden.
De contractprijzen voor consumptieaardappelen die in het voorjaar zijn vastgesteld waren iets hoger dan de contractprijzen in 2019. In 2020 kon de aardappelverwerkende industrie als gevolg van het wegvallen van afzetmogelijkheden de contracten voor de oogst van 2019 niet volledig nakomen. Door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is daarom een compensatieregeling opgesteld. Aan telers met onverkoopbare fritesaardappelen in opslag wordt daarom in totaal ongeveer 40 miljoen euro uitgekeerd. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van ongeveer 20.000 euro per getroffen bedrijf dat zich heeft aangemeld voor de regeling en voldoet aan de voorwaarden. De prijs voor consumptieaardappelen wordt op een 30% lager niveau geraamd dan voor oogstjaar 2019.
Door de moeizame afzet van fritesaardappelen is de verwachting dat het areaal fritesaardappelen in 2021 zal afnemen. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar pootaardappelen. De verwachting is daardoor dat het prijsniveau van pootaardappelen van oogstjaar 2020 lager zal uitpakken dan van 2019.
Over het teeltjaar 2019 werd er door AVEBE gemiddeld 96 euro per ton zetmeelaardappelen betaald. Door de coronacrisis viel een deel van de normale afzet weg. Toch bleef de afzet op peil omdat er extra vraag was door consumenten naar bijvoorbeeld soepen, sauzen en houdbare producten. De verwachting is daarom dat ook voor jaar 2020/2021 een goede prijs mogelijk is. Het verwachte zetmeelgehalte van de aardappelen ligt iets boven het niveau van een jaar eerder. De totale productie ligt dicht tegen dat van een jaar eerder aan.

Suikerbieten
Door de coronacrisis nam de vraag naar suikerhoudende voedingsmiddelen af. Dit heeft een negatief effect op de prijs die Cosun Beet Company kan realiseren. Oogst 2020 levert ongeveer evenveel suiker per hectare op als het jaar ervoor, namelijk 13,8 ton. Het toewijzingspercentage is 3 procentpunt lager dan in 2020. Dat betekent dat bij een gelijke productie er relatief meer bieten worden afgerekend tegen de lagere prijs voor surplusbieten. De basisprijs voor quotumbieten is vastgesteld op hetzelfde niveau als voor oogstjaar 2019. Normaal wordt er op de basisprijs een plus gerealiseerd onder andere doordat een positief resultaat van Aviko deels wordt uitgekeerd aan de Cosun-leden in de vorm van een hogere bietenprijs. Door de slechte marktomstandigheden in de aardappelsector zit die plus er niet of nauwelijks in. Geraamd is daarom een 5% lagere financiƫle opbrengst per hectare dan voor oogst 2019. In 2019 werd gemiddeld (surplus en quotumbieten) een prijs gerealiseerd van 35 euro per ton bieten, voor 2020 is een prijs van 33 euro per ton geraamd.
 
Zaaiuien
Het areaal zaaiuien was lager dan in 2019, daarnaast bleef de productie per hectare achter. In combinatie met een forse vraag, werden er aan het begin van het afzetseizoen grote volumes verhandeld tegen heel goede prijzen. Er is voor oogstjaar 2020 een prijsstijging van 35% geraamd ten opzichte van 2019.

Granen
De vraag naar granen op de wereldmarkt is groot, terwijl de productie door droogte in diverse grote graanproducerende landen achterblijft. Dit zorgt ervoor dat de prijs voor tarwe, oogst 2020, 8% hoger wordt geraamd dan in 2019. Brouwgerst daarentegen is minder gewild. Door de horecasluiting in meerdere landen daalde dit voorjaar de vraag naar brouwgerst fors en is brouwwaardig gerst afgezet als voergerst tegen lagere prijzen. De prijs van voergerst klom vanaf augustus weer omhoog, waardoor de bodem in de markt op een hoger niveau komt te liggen al is er opnieuw sprake van een horecasluiting. Al met al is een prijsstijging voorzien van 5%. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page