Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Land- en tuinbouw

Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven in 2021 verder gestegen
15-5-2023

De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2021 3,8 mln. euro. Dit was ruim 200.000 euro meer dan een jaar eerder. De langlopende schulden namen licht af tot gemiddeld ruim 850.000 euro per bedrijf. Het eigen vermogen nam toe tot meer dan 2,8 mln. euro per bedrijf in 2021. Gemiddeld lag de solvabiliteit op de land- en tuinbouwbedrijven op 75%.

De gemiddelde balanswaarde van de bedrijven in de sectoren melkveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw en bloembollen ligt hoger dan de gemiddelde waarde van 3,8 mln. euro. Op de akker- en melkveebedrijven maakt grond meer dan de helft uit van de totale balanswaarde. Bij de bloembollenbedrijven ligt dit net onder de 50%, bij de glastuinbouwbedrijven is dit aandeel duidelijk lager. Zie voor meer detailinformatie per subsector de betreffende artikelen op deze website.

Grote verschillen in solvabiliteit
In de periode 2014 tot en met 2019 liep de gemiddelde solvabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven langzaam op. In 2020 deed zich een kleine daling voor, maar steeg in 2021 weer tot het hoogste niveau van de afgelopen twintig jaar (75%). De hoogte van de solvabiliteit duidt erop dat de meeste bedrijven voor het grootste deel met eigen vermogen zijn gefinancierd. De jaarlijkse vorming van eigen vermogen op land- en tuinbouwbedrijven vindt enerzijds plaats door herwaardering van aanwezige activa en anderzijds door besparingen, erfenissen en overige vermogensmutaties.
Vanuit het oogpunt van risicobeheer is het belangrijk dat bedrijven over een voldoende grote financiƫle buffer beschikken om inkomensfluctuaties op te vangen. Een lage solvabiliteit maakt bedrijven kwetsbaar voor dergelijke schommelingen. Het aandeel bedrijven met een solvabiliteit lager dan 35% staat op 3%, dit was niet eerder zo laag. Deze bedrijven hebben in het algemeen te maken met relatief hoge betalingsverplichtingen aan rente en aflossing.

Solvabiliteit naar bedrijfstype en -grootte
Over het algemeen hebben bedrijven van de grondgebonden bedrijfstypen, zoals akkerbouw en melkveehouderij, een gemiddeld hogere solvabiliteit dan de niet-grondgebonden typen. De akkerbouwbedrijven behaalden in 2021 zelfs een gemiddelde solvabiliteit van 83%. Daarbij speelt de herwaardering van grond een belangrijke rol. De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is voor alle bedrijfstypen aanzienlijk, hoewel in de melkveehouderij vrijwel alle bedrijven een solvabilliteit realiseren van minimaal 50%. In de varkenshouderij en glastuinbouw haalt ongeveer 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 50%. 
In het algemeen geldt op groepsniveau: hoe groter de gemiddelde economische omvang (SO), hoe lager de gemiddelde solvabiliteit en hoe groter het aandeel bedrijven met een lage solvabiliteit. De grootste bedrijven, gemeten in SO, zijn vooral te vinden in de (glas)tuinbouw en intensieve veehouderij.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven