Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Duurzame investeringen - Land- en tuinbouw

Aandeel duurzame investeringen gestegen in 2021
28-6-2023

Het aandeel duurzame investeringen (investeringen in duurzame productiesystemen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd) in de totale investeringen van primaire land- en tuinbouwbedrijven en visserij in 2021 komt uit op 27%. Dat is 9 procentpunt hoger dan in 2020 en bijna gelijk aan het gemiddelde van het afgelopen decennium van 26%. De totale investeringen in agrarische productiemiddelen door land- en tuinbouwbedrijven en in de visserij zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met 8% gedaald tot € 2,9 miljard, terwijl de totale duurzame investeringen met 35% zijn gestegen tot € 768 miljoen. De daling in totale investeringen is mede het gevolg van de Covid-19-uitbraak die grote onzekerheid veroorzaakte en een negatief effect had op het investeringsklimaat in de land- en tuinbouw. De in de Rijksbegroting 2021 opgenomen streefwaarde van 30% is niet gerealiseerd.

Hogere duurzame investeringen in de glastuinbouw
De toename in duurzame investeringen is grotendeels het gevolg van hogere investeringen in de glastuinbouw via de regelingen Energie-investeringsaftrek (EIA) en Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG). De totale investeringen in Groen Label Kassen onder de MIA-/Vamil regeling zijn iets gedaald, maar er is een grote verschuiving van biologische teelt en On the way to PlanetProof naar ‘gewone’ Groen Label Kassen in 2021, vooral omdat de subsidie voor On the way to PlanetProof is vervallen omdat daarvan voldoende marktintroductie is bereikt. De investeringen in duurzame stallen onder de MIA-/Vamil-regeling zijn in 2021 met een kwart gedaald. De helft van die daling is veroorzaakt door lagere investeringen in vleeskalver- en vleesveestallen.

Methodiek
Voor de invulling van de indicator duurzame productiesystemen (DP01) zijn de totale en de duurzame investeringen van belang. De duurzame investeringen worden afgeleid van de subsidiabele investeringen en fiscale regelingen gericht op investeringen in duurzame productiesystemen. In 2021 ging het hierbij om de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Regeling groenprojecten, de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG), de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), de POP3-maatregelen 4.1.1 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen en 4.1.2 jonge landbouwersregeling (JoLa), de subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) en subsidie innovatieprojecten aquacultuur.

Er zijn twee redenen waarom de indicator tot een onderschatting van de daadwerkelijke duurzame investeringen kan leiden. Er kunnen investeringen worden gedaan die wel als duurzaam worden beschouwd maar die niet onder een subsidieregeling vallen, bijvoorbeeld omdat de investering voortkomt uit een bestaande wettelijke verplichting. Ook is het mogelijk dat de investering wel subsidiabel is, maar dat bedrijven geen subsidie aanvragen of niet voor genoemde fiscale regelingen in aanmerking komen omdat niet aan de voorwaarden kan worden voldaan. Deze investeringen zijn dus niet opgenomen in deze indicator.

Het bedrag voor de totale investeringen, waarvoor de informatie uit het Bedrijveninformatienet wordt gehaald, is exclusief investeringen in grond, immateriële activa (productierechten), woningen en plantopstanden. Deze posten zijn niet meegenomen omdat de indicator DP01 alleen gericht is op duurzame productiesystemen en de genoemde regelingen/subsidies waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd geen betrekking hebben op grond, immateriële activa, woningen en plantopstanden.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meulen, H.A.B. van der en J.H. Wisman, 2023. Investeringsniveau duurzame productiesystemen; Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2024. Wageningen, Wageningen Economic Research, Nota 2023-048.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven