Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Resultaat - Melkveehouderij

Inkomen op biologische melkveebedrijven gestegen
19-12-2022

Het gemiddelde inkomen van het biologische melkveebedrijf wordt voor 2022 geraamd op circa 70.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een toename van 24.000 euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Door de hogere melk- en veeprijzen nemen de opbrengsten met 93.000 euro toe tot gemiddeld 531.000 euro. Met name de voer-, energiekosten en kosten van vaste activa zijn verantwoordelijk voor een toename van de kosten die naar verwachting in zijn totaliteit met 51.000 euro toenemen tot gemiddeld 412.000 euro per bedrijf. Het geraamde inkomen in 2022 is 29.000 euro hoger dan het gemiddelde over 2017-2021. De betaalde kosten plus afschrijving per melkkoe zijn in 2022 22% hoger dan het langjarig gemiddelde terwijl de opbrengsten per melkkoe 30% hoger zijn in vergelijking met dit langjarig gemiddelde. Doordat het aantal koeien per bedrijf met 1,7% toeneemt in combinatie met een kleine stijging van de melkproductie per koe en een toename van het aantal biologische bedrijven (+3%) neemt het aanbod van biologische melk met 5% toe. 

Melkprijs
De prijs voor biologische melk in 2022 wordt geraamd op ruim 62 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling: dit is 10 euro hoger dan in 2021 (+19%). Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk; dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs. In 2013 was dit verschil maar 8 eurocent door de hoge gangbare melkprijs. In 2022 is een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs maar beperkt: bijna 4 eurocent per kilogram melk. De gangbare melkprijs (+47%) liet een fors hogere stijging zien in 2022 dan de biologische (+19%).

Resultaat
De hogere melkprijs heeft geleid tot een stijging van de melkopbrengsten van 69.000 euro; de omzet en aanwas van vee steeg met 11.000 euro. De kosten van voer, energie en andere kosten nemen met 51.000 euro toe. Dit heeft tot gevolg dat het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid met 24.000 euro toeneemt. De melkprijs stijgt in 2022 voor de melkveehouders bij FrieslandCampina iets meer dan die bij EkoHolland. De vraag naar biologische melk neemt nog steeds toe. Het aanbod van biologische melk neemt hierdoor nog steeds toe via een toename van het aantal bedrijven (+3%). Samen met een toename van het aantal melkkoeien per bedrijf (+1,7%) en een kleine stijging van de melkproductie per koe neemt de geleverde hoeveelheid melk op nationaal niveau naar verwachting toe met 5%.

Inkomensverschil met gangbaar
Op de biologische bedrijven is het inkomen in dezelfde orde van grootte gedaald als op de gangbare bedrijven. De melkprijs daalde op de biologische bedrijven minder, maar de schaalvergroting was geringer zodat de uiteindelijke opbrengstenontwikkeling niet veel afwijkt van de gangbare collega’s.
Op de biologische bedrijven is het inkomen per onbetaalde aje met 24.000 euro minder toegenomen dan op de gangbare bedrijven (+70.000 euro). Het verschil in inkomen was in 2021 minimaal en nam toe tot ruim 45.000 euro per onbetaalde aje in 2022. Dit kwam met name doordat de melkprijs op de biologische bedrijven minder toenam (10 euro per 100 kg) dan op de gangbare bedrijven (bijna 19 euro per 100 kg). De kosten namen op de biologische bedrijven ook minder toe maar dit kon niet voorkomen dat de positieve inkomensontwikkeling op de biologische bedrijven achterbleef. Over de periode 2013-2021 ligt het gemiddelde inkomen op biologische bedrijven op 40.000 euro per onbetaalde aje, tegenover 39.000 euro per onbetaalde aje op de gangbare melkveebedrijven.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Verlies- en winstrekening van biologische melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven