Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Resultaat - Melkveehouderij

Inkomen op biologische melkveebedrijven licht gestegen
18-12-2023

Het gemiddelde inkomen van het biologische melkveebedrijf wordt voor 2023 geraamd op 66.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een toename van 4.000 euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Door de hogere melkprijs nemen de opbrengsten met 16.000 euro toe tot gemiddeld 524.000 euro per bedrijf. Met name de kosten van vaste activa en rente zijn verantwoordelijk voor een toename van de kosten die naar verwachting in zijn totaliteit met 10.000 euro toenemen tot gemiddeld 416.000 euro per bedrijf. De kosten van energie (inclusief brandstoffen) zijn met ruim 20% afgenomen. Het geraamde inkomen in 2023 is 22.000 euro hoger dan het gemiddelde over 2018-2022. De betaalde kosten plus afschrijving per melkkoe zijn in 2023 16% hoger dan het langjarig gemiddelde terwijl de opbrengsten per melkkoe 21% hoger zijn in vergelijking met dit langjarig gemiddelde. Door een toename van het aantal biologische bedrijven (+4,5%) neemt het aanbod van biologische melk met hetzelfde percentage toe omdat de totaal geproduceerde hoeveelheid melk per bedrijf gelijk blijft. 

Melkprijs
De prijs voor biologische melk in 2023 wordt geraamd op 62 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling. Dit is bijna 1 euro hoger dan in 2022. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk. Dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs terwijl het verschil in 2022 5 eurocent per kg was mede door de hoge gangbare prijs. In 2023 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van 15,5 eurocent per kilogram melk geraamd. Over de periode 2013-2022 lag de melkprijs op de biologische melkveebedrijven gemiddeld 12,5 eurocent hoger

Resultaat
De iets hogere melkprijs heeft geleid tot een stijging van de melkopbrengsten van 18.000 euro; de omzet en aanwas van vee daalde 500 euro. De kosten van vaste activa en rente nemen met 8.000 euro het meest toe terwijl de energiekosten (inclusief brandstoffen) met 5.000 euro afnemen. De totale kosten nemen met 10.000 euro toe. Dit heeft tot gevolg dat het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid met 5.000 euro toeneemt. De melkprijs stijgt in 2023 voor de melkveehouders bij EkoHolland iets meer dan die bij FrieslandCampina. De vraag naar biologische melk neemt nog steeds toe. Het aanbod van biologische melk neemt ook nog steeds toe via een toename van het aantal bedrijven (+4,5%).

Inkomensverschil met gangbaar
Op de biologische bedrijven is het inkomen in dezelfde orde van grootte gedaald als op de gangbare bedrijven. De melkprijs daalde op de biologische bedrijven minder, maar de schaalvergroting was geringer zodat de uiteindelijke opbrengstenontwikkeling niet veel afwijkt van de gangbare collega’s.
Op de biologische bedrijven is het inkomen per onbetaalde aje met 4.000 euro toegenomen naar 66.000 euro. Op de gangbare bedrijven nam deze met 44.000 euro af naar 78.000 euro. Toch ligt het inkomen op de gangbare bedrijven nog 12.000 euro hoger ondanks het relatief grote verschil in melkprijs in 2023 tussen de biologische en gangbare bedrijven (15,5 eurocent terwijl dit gemiddeld over de 5 jaren daarvoor 11,3 eurocent is). Over de periode 2018-2022 is het inkomen (mede door het zeer goede jaar 2022) op de gangbare bedrijven 13.000 euro hoger in vergelijking met de biologische bedrijven.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Verlies- en winstrekening van biologische melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven