Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Toename van inkomen voor glastuinders door focus op kostenontwikkeling
18-12-2023

Het gemiddeld inkomen van glastuinbouwbedrijven wordt voor 2023 geraamd op circa 310.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Dit is een toename van 55.000 euro ten opzichte van 2022 en circa 90.000 euro boven het gemiddelde over de periode 2018-2022.
De betaalde kosten en afschrijvingen namen een kleine 3% af terwijl de opbrengsten 1% konden toenemen. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf nam met een kleine 2% in omvang af, als gekeken wordt naar de beteelbare oppervlakte.


De fluctuaties op de energiemarkt die zich vorig jaar in volle hevigheid hebben openbaard, zijn in 2022 ondanks een daling van het inkomen naar 250.000 euro per oaje, door tijdig ingrijpen van tuinders en toeleverende partijen voor de meeste bedrijven goed verteerd. Hoewel het inkomen in 2022 dus ongeveer 20.000 euro afnam, viel deze terugval mee. De maatregelen die vorig jaar al door glastuinbouwbedrijven zijn genomen, hadden hun effect in 2023. Het inkomen kon zich hierdoor herstellen en toenemen tot gemiddeld 309.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje).

Uiteraard geldt dit alleen als naar het gemiddelde bedrijf wordt gekeken. Maar de spreiding die al groot was, heeft in 2023 nog grotere vormen aangenomen. Het groene vlak geeft deze diversiteit van inkomens aan. In 2023 is te zien dat vooral aan de bovenkant het groene vlak groter is geworden terwijl onderaan de groene zone min of meer op gelijke hoogte blijft. De spreiding tussen 60% van de bedrijven is dus groter geworden. Een groep van 20% van de bedrijven heeft slechts een inkomen van minder dan 27.000 euro per oaje en eenzelfde groep presteert, met een inkomen per oaje van boven de 540.000 euro, veel beter dan het gemiddelde.

Het gemiddelde inkomen is samengesteld uit veel verschillende bedrijven met verschillende grootte, bedrijfsinrichting en kosten- en opbrengstenstructuur. Het bedrijfsresultaat en het gemiddeld inkomen zijn het resultaat van geraamde kosten en opbrengstontwikkelingen op een zeer beweeglijke markt.De verschillende kosten- en opbrengstenposten ontwikkelen zich door middel van prijs- en volumeveranderingen. Ook de steekproef van bedrijven waarop de cijfers zijn gebaseerd is elk jaar anders en worden de wegingsfactoren die bedrijven meekrijgen elk jaar aangepast. Met deze aanpassingen in het achterhoofd zijn de veranderingen van het gemiddelde bedrijf berekend.
Als de verschillende kostenposten worden bekeken, dan zien we slechts beperkte toenames waarvan de arbeidskosten de sterkste stijging doormaken, vooral door toegenomen lonen. De arbeidskosten werden getemperd door een lagere inzet van arbeid. De energiekosten namen met gemiddeld 12,5% af door besparende maatregelen, extensivering en optimalisatie van het energiegebruik.
De opbrengsten namen 1% toe door met name hogere opbrengsten uit de verkoop van energiehandel en verkoop. Ook droegen de positievere opbrengsten van pot- en perkplanten bij aan deze toename. De totale opbrengsten uit gewassen voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf namen beperkt af. Een over het algemeen hogere opbrengstprijs bij sierteeltproducten en wisselende prijzen bij de glasgroenteproducten compenseerden de lagere volumes die over de gehele breedte van de glastuinbouwbedrijven werden gerealiseerd niet.

 

De glasgroentebedrijven hebben de laatste 8 jaar een hoger inkomen dan dat van de sierteelt. Dit inkomen ligt dan ook hoger dan voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het verschil in bedrijfsgrootte. Over het algemeen zijn glasgroentebedrijven groter dan die van de sierteelt. Het snijbloemenbedrijf volgt de afgelopen jaren nagenoeg de lijn van de totale glastuinbouw, terwijl het inkomen van een gemiddeld pot- en perkplantenbedrijf onder het glastuinbouwbedrijf blijft.

Voor alle drie de glastuinbouwtypen wordt voor 2023 een hoger inkomen geraamd dan voor 2022. De snijbloemen- en pot- en perkplantenbedrijven herstellen zich van de dip in 2022 en zien hun inkomen stijgen tot respectievelijk 295.000 euro en 205.000 euro per onbetaalde aje. De glasgroentebedrijven zagen hun inkomen na de stijging van 2022 nog verder toenemen tot gemiddeld 415.000 euro per onbetaalde aje. Voor alle 3 de bedrijfstypen ligt het geraamde inkomen ook boven het gemiddelde van de periode 2018-2022.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven