Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Lager inkomen in alle opengrondstuinbouwsectoren: bloembollenteelt, boomkwekerij, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt
19-12-2022

In de bloembollenteelt wordt voor 2022 een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje geraamd van ongeveer 220.000 euro, een afname van 90.000 euro ten opzichte van 2021. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in 2021 het hoogste inkomen ooit in de bloembollenteelt werd gerealiseerd. Dat was te danken aan een historisch goed prijsniveau en inkomsten uit coronasteun (TVL, Tegemoetkoming vaste lasten) van gemiddeld 100.000 euro per bedrijf. De coronasteun hield op na het eerste kwartaal van 2022. De omzet voor bloembollen is in 2022 met gemiddeld 9% gestegen; een betere prijs (+2%) en meer volume (+7%) dragen daar beide aan bij. De afzet van bloembollen lijkt nog weinig gevoelig voor hogere teeltkosten in de broeierij, afzetbeperking richting Rusland en inflatie met dalende koopkracht van de consument. De kosten zijn met 16% gestegen ten opzichte van 2021. Alle kostenposten gingen omhoog, met name van energie, werk door derden en kosten bedrijfsuitrusting.

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2022 geraamd op circa 78.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is een daling van 40% ten opzichte van 2021. Deze daling komt vooral door een toename van de kosten, waarbij ook nog eens opgemerkt moet worden dat 2021 een uitzonderlijk goed jaar was. Hiermee komt een einde aan de positieve inkomensontwikkeling die zichtbaar is vanaf 2015. In 2021 stijgen de kosten voor boomkwekerijbedrijven gemiddeld met 9%. Die stijging zat vooral in duurder plantmateriaal, één van de grootste kostenposten op het bedrijf. Arbeidskosten zijn heel beperkt gestegen (0,5%); de gestegen kosten van het arbeidsloon werden gecompenseerd door afname van de benodigde arbeid in verband met een lager volume aan boomkwekerijproducten. Naast het stijgen van de arbeidskosten spelen rondom arbeid ook de beschikbaarheid, deskundigheid en vaardigheden van personeel. Dit is voor veel boomkwekerijbedrijven een blijvend punt van zorg. Sectorbreed blijft er ook in 2022 onderscheid in de boomkwekerij tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten. Bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de klantvraag en die dit kunnen combineren met verwerkingscapaciteit en goede contacten in de keten hebben het meeste perspectief.

Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt voor 2022 een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje geraamd van circa 51.000 euro, een daling van 28.000 euro ten opzichte van 2021. Een belangrijke oorzaak hiervan is een daling van de ontvangsten uit coronasteunmaatregelen van gemiddeld 34.000 euro per bedrijf in 2021 naar 5.500 euro in 2022 door stopzetten van de regeling. De financiële opbrengsten per bedrijf dalen in 2022 naar verwachting met ongeveer 3% ten opzichte van 2021. De omzet uit vollegrondsgroenten stijgt in 2021 licht door gemiddeld een kleine prijsstijging van enkele producten bij een lager productievolume als gevolg van een kleiner bedrijfsareaal. De gemiddelde kosten worden in 2022 7% hoger geraamd dan in 2021. Deze stijging doet zich bij alle kostenposten voor, behalve bij de financieringskosten. De stijging bij de grote kostenposten betaalde arbeid, materiële activa en kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming, dragen in absolute zin het meeste bij aan de kostenstijging. De financiële resultaten verschillen wel aanzienlijk tussen teelten, waarbij wisselende weers- en marktomstandigheden een belangrijke rol spelen. Voor aardbei, witlof en asperge waren die omstandigheden niet onverdeeld gunstig.

In de fruitteelt wordt het gemiddeld inkomen voor oogstjaar 2022 geraamd op circa 7.000 euro negatief per onbetaalde aje. Dit is ongeveer 70.000 euro lager dan in oogstjaar 2021. De oorzaken hiervoor zijn met name een grotere productie van vooral appels in de EU, met lagere prijzen als gevolg, en sterke prijsstijgingen van elektriciteit, diesel en meststoffen. Ook hielden na het eerste kwartaal van 2022 de coronamaatregelen op, waardoor de inkomsten uit TVL dit jaar sterk zijn afgenomen. De lagere prijzen werden veroorzaakt door voorraden van oogst 2021 die nog niet geruimd waren bij de start van de afzet van oogst 2022, en de weggevallen afzetmarkten in Belarus en Rusland.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven