Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Inkomen uit bedrijf toegenomen
18-12-2023

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht wordt voor 2023 geraamd op bijna 300.000 euro. Een toename van 55.000 euro ten opzichte van 2022 en circa 100.000 euro boven het gemiddelde over de periode 2018-2022. Het inkomen neemt voor een gemiddeld snijbloemenbedrijf naar verwachting toe door een beperkte kostendaling (2%) en beperkt toegenomen opbrengsten (3%). Wel zijn de jaren moeilijk met elkaar vergelijkbaar.

De spreiding in het inkomen is zoals elk jaar echter groot. Vooral de bovenkant van het groene spreidingsvlak stijgt dit jaar. Boven en onder dit groene vlak bevinden zich elk nog 20% van de bedrijven. Voor 20% van de bedrijven wordt een inkomen per onbetaalde aje geraamd van minder dan ongeveer 30.000 euro, terwijl voor een even zo grote groep bedrijven een inkomen wordt geraamd van boven de 540.000 euro.
De opbrengsten uit gewassen voor een gemiddeld snijbloemenbedrijf namen slechts beperkt toe met 1%. Lagere volumes en veelal hogere prijzen zorgden voor een nagenoeg gelijke productopbrengst voor het gemiddelde bedrijf. In 2022 werden in de wintermaanden naar 2023 soms teelten koud gezet of werd de productie teruggebracht tot wat binnen de bestaande energiecontracten mogelijk was. Ook stopten verschillende bedrijven definitief (Van Galen et al., 2023). Dit zorgde voor permanent lagere volumes op de bloemenveilingen in 2023. Per bedrijf werd continu afgewogen of de beschikbare energiemiddelen in de teelt of ten behoeve van de verkoop bijdroegen aan een optimaal bedrijfsresultaat. Dit jaar bewegen de energieprijzen zich enigszins naar beneden en lijken weer te normaliseren, maar liggen nog altijd hoog vergeleken met jaren voor 2021. Telers hebben hierop geanticipeerd via optimalisaties, energiebesparende maatregelen, dan wel extensiveringsmogelijkheden. Richting 2024 wordt daarom in deze raming ten opzichte van vorig jaar met een minder grote dip in de wintermaanden rekening gehouden dan tussen 2022 en 2023.

Bedrijven die daar mogelijkheden voor hadden, hebben hun energieopbrengsten weten te verbeteren in 2023. Het was, net als in 2022, aantrekkelijk om op de juiste momenten elektriciteit te verkopen. Andere deden hun contract van de hand. De opbrengsttoename voor energiehandel en verkoop voor het gemiddelde bedrijf bedroeg volgens deze raming 11%. Maar door sterk geïndividualiseerde bedrijfsstrategieën zal dit gemiddelde uitgangspunt niet voor elk bedrijf gelden.

Ten opzichte van de beperkte toename aan opbrengsten staan lagere kosten geraamd van een kleine 2%. Met name zijn de energiekosten afgenomen. Dit ligt niet alleen aan de lagere gasprijzen die op de spotmarkt zichtbaar waren, maar ook door het lagere gebruik van energie door snijbloemenbedrijven in vooral het begin van 2023 en optimalisatie, extensivering en besparende maatregelen. Dit lagere gebruik wordt echter weer gecompenseerd door de lichte toename in de gebruik in de winterperiode naar 2024 ten opzichte van die in 2023. Al met al wordt uitgegaan van een afname qua volume bij beperkt lagere prijzen. Uitgezonderd de financieringskosten, stegen de resterende kostenposten wel. Door een sterke toename van de cao-lonen steeg met name de arbeidskosten, ondanks lagere inzet van arbeid sterk.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Galen, M. van, Ravensbergen, P., Smit, P., Grootscholten, R., Jukema, G., & Bregman, C. (2023). Onderzoek naar de gevolgen van hoge energieprijzen in de glastuinbouw in de periode medio 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2023. (Rapport / Wageningen Economic Research; No. 2023-104). Wageningen Economic Research. https://doi.org/10.18174/637135 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven