Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Inkomen licht gestegen op bedrijven met blankvleeskalveren op contract
18-12-2023

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverenbedrijven (blankvleeskalveren op contract) wordt voor 2023 1.500 euro hoger geraamd op 44.500 euro per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje). De gemiddelde kosten per bedrijf stijgen met 8.500 euro door een toename van de kosten van stallen, machines en mestafzet. De mestafzetkosten aan de Stichting Mestverwerking Gelderland dalen enigszins, maar de kosten van overige mest, die zijn weg via de vrije markt moet vinden, zijn sterk gestegen (+ 38%). De energiekosten (inclusief brandstoffen) nemen in 2023 met 8.500 euro af als correctie op de grote stijging in 2022. De totaal betaalde kosten en afschrijvingen nemen per gemiddeld aanwezige vleeskalf met 2% toe. Een deel van deze kosten hangt samen met andere activiteiten op de kalverbedrijven, zoals akkerbouw en intensieve veehouderij. De ontvangen contractvergoeding per gemiddeld aanwezig vleeskalf in 2023 neemt met 10 euro toe (+4%). Door een toename van het aantal kalveren (+1,5%) en de opbrengsten uit andere bedrijfstakken nemen de totale opbrengsten toe met 10.000 euro (+4%). De opbrengsten uit energieverkopen nemen af (-2.000 euro) en ook de coronasteun, die in 2022 nog deels van toepassing was, valt weg (-2.000 euro). 


Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten, omdat vooral blankvleeskalveren meestal op contract worden gehouden. In integratieverband wordt intensief samengewerkt met de kalverhouder. De kalverhouder ontvangt een vergoeding voor zijn geleverde arbeid en de stallen. De integratie levert de kalveren en het voer. De kalverhouder en de kalverspecialist van de integratie werken samen aan het steeds verder optimaliseren van de technische resultaten. De gemiddelde contractvergoeding per gemiddeld aanwezige kalf neemt in 2023 met 10 euro toe naar 256 euro (exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag vanuit het Europese landbouwbeleid (GLB)). Het gemiddeld aantal vleeskalveren is door leegstand kleiner dan het aantal kalverplaatsen. Naarmate er meer leegstand is, neemt het gemiddelde aantal aanwezige kalveren af. Er zijn wel grote verschillen in de contractvergoeding tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Op sommige bedrijven is de vergoeding per gemiddeld aanwezig kalf tientallen euro’s hoger of lager dan het gemiddelde. Het aandeel bedrijven met een contractvergoeding tussen 200 en 300 euro per gemiddeld aanwezige kalf schommelt de laatste jaren tussen de 80 en 95%.

Resultaat
De gepresenteerde bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverbedrijven gelden alleen voor bedrijven met blankvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje) op de vleeskalverenbedrijven is met 44.500 euro licht toegenomen. Dit is 1% boven het langjarig gemiddelde 2018-2022. De inkomensverschillen tussen bedrijven zijn groot, onder andere door verschillen in de contractvergoeding per kalf, betaalde kosten, bedrijfsgrootte en arbeidsefficiëntie. Twintig procent van de bedrijven behaalt naar verwachting een inkomen van meer dan 86.000 euro (per onbetaalde aje), terwijl een even grote groep een inkomen heeft van minder dan 17.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverenbedrijven
Harold van der Meulen, Bert Smit en Jakob Jager (2017). Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen. Wageningen Economic Research. Rapport 2017-080.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven