Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Inkomen gedaald op bedrijven met blankvleeskalveren op contract
19-12-2022

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverenbedrijven (blankvleeskalveren op contract) daalt naar verwachting in 2022 met 23.000 euro naar gemiddeld 24.000 euro per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje). De gemiddelde kosten per bedrijf stijgen met 38.000 euro omdat naast de energiekosten ook de vaste kosten van stallen en machines toenemen evenals de kosten van mestafzet. De mestafzetkosten aan de Stichting Mestverwerking Gelderland nemen aanzienlijk toe door hogere elektriciteitskosten. De kosten hangen niet alleen samen met het houden van de vleeskalveren maar nemen per gemiddeld aanwezige vleeskalf wel met 16% toe. De ontvangen contractvergoeding per gemiddeld aanwezig vleeskalf in 2022 blijft onveranderd. Door een toename van het aantal kalveren (+1%) en doordat de opbrengsten uit andere bedrijfstakken (inclusief verkoop van energie) wel extra opbrengsten generen nemen de totale opbrengsten toe met 5.000 euro (1,5%) ondanks een 4.000 euro lagere coronasteun (TVL: tegemoetkoming vaste lasten). De toename van de opbrengsten is 13% van de gestegen kosten. 


Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten, omdat vooral blankvleeskalveren meestal op contract worden gehouden. In integratieverband wordt intensief samengewerkt met de kalverhouder. De kalverhouder ontvangt een vergoeding voor zijn geleverde arbeid en de stallen. De integratie levert de kalveren en het voer. De kalverhouder en de kalverspecialist van de integratie werken samen aan het steeds verder optimaliseren van de technische resultaten. De gemiddelde contractvergoeding per gemiddeld aanwezige kalf blijft in 2022 onveranderd op 246 euro (exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag vanuit het Europese landbouwbeleid GLB). Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Op sommige bedrijven is de vergoeding per gemiddeld aanwezig kalf tientallen euro’s hoger of lager dan het gemiddelde. Het aandeel bedrijven met een contractvergoeding tussen 200 en 300 euro per gemiddeld aanwezige kalf schommelt de laatste jaren tussen de 80 en 95%.

Resultaat
De gepresenteerde bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverbedrijven gelden alleen voor bedrijven met blankvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje) op de vleeskalverenbedrijven daalt met 23.000 euro naar een niveau van gemiddeld 24.000 euro per onbetaalde aje in 2022. Dit is 47% onder het langjarig gemiddelde 2017-2021. De inkomensverschillen tussen bedrijven zijn groot, onder andere door verschillen in de contractvergoeding per kalf, betaalde kosten, bedrijfsgrootte en arbeidsefficiëntie. Twintig procent van de bedrijven behaalt naar verwachting een inkomen van meer dan 51.000 euro (per onbetaalde aje), terwijl een even grote groep een inkomen behaalt van minder dan 5.500 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverenbedrijven
Harold van der Meulen, Bert Smit en Jakob Jager (2017). Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen. Wageningen Economic Research. Rapport 2017-080.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven