Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Glastuinbouw

Correctie op kostenniveau
18-12-2023

De kosten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf worden in 2023 ongeveer 2,5% lager geraamd dan in 2022. De gemiddelde bedrijfsomvang nam daarbij ook af met ongeveer 1,5%. Het resterende verschil is door prijs- en volumemutaties ontstaan.


De toegerekende kosten, de belangrijkste kostenpost op een glastuinbouwbedrijf, bleven onveranderd ten opzichte van een jaar geleden. Een van de belangrijkste onderdelen in deze kostenpost zijn de zaai- en potgoedkosten. In deze raming is gerekend met een toename van 3%. Meststoffen die vorig jaar sterk in prijs stegen zijn dit jaar lagere gewaardeerd. Andere belangrijke kostenposten zijn onder andere materialen, aflever- en transportkosten.

Energiekosten konden door besparingen, extensivering en optimalisatie van beschikbare voorzieningen worden beperkt. Dit werd ondersteund door een dalende trend in de spotmarktprijs voor gas en elektriciteit. Vergelijkingen met het vorige jaar zijn lastig te maken. In de winterperiode tussen 2022 en 2023 werd veel minder belicht en ook in het voorjaar bleef men voorzichtig. Geluiden zijn dat in 2023 richting 2024 weer een behoorlijk deel van het areaal belicht gaat worden. Per saldo is gerekend met een afname van 12,5% van de kosten, een correctie op de sterk gestegen kosten in 2022.

Opvallend is dat de netto-energiekosten gemiddeld per glastuinbouwbedrijf nagenoeg op nul zullen uitkomen, volgens deze raming. De netto-energiekosten zijn de kosten minus de ontvangsten uit de verkopen en handel van energie. Vorig jaar al lieten de energieverkopen een sterke toename zien. Hoewel de momenten waarop dat kon wel schaarser werden, werd daar ook in 2023 volop gebruik van gemaakt.
De kosten van materiële activa stegen met een kleine 2% naar 339.000 euro. Afschrijvingen namen vooral toe voor machines en apparaten en installaties die de energiehuishouding kunnen beïnvloeden. De afschrijvingen voor gebouwen en glasopstanden namen af.
De kosten van betaalde arbeid die qua volume enigszins meebewoog met de lagere producties, nam toch toe tot 510.000 euro. De afspraken gemaakt in de cao zorgden tweemaal voor een verhoging van de lonen. In deze raming is rekening gehouden met een toename van ruim 3% per bedrijf.

De kosten voor het werk door derden bleef in balans met die van een jaar eerder. Veranderingen in de wegingsfactoren versus hogere arbeidskosten konden hierdoor van elkaar worden afgetrokken met een status quo als resultaat.

De financieringslasten lieten wederom een afname zien. Hoewel de rentes hoger lagen dan een jaar eerder, werden er minder nieuwe leningen afgesloten. Ondernemers konden door goede resultaten in de afgelopen jaren veelal zelf de financiering regelen. Deze kostenpost zit vanaf 2014 in een dalende lijn.

Resumerend had een gemiddeld glastuinbouwbedrijf bijna 2,4 miljoen euro aan betaalde kosten en afschrijvingen. Per m2 bedroeg dit een kleine 73 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven