Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Pot- en perkplantenteelt

Kosten voor pot- en perkplantenbedrijf nemen meer af dan de opbrengsten
18-12-2023

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) zijn in 2023 naar verwachting met 5% gedaald en zijn geraamd op gemiddeld 2,6 mln. euro per bedrijf.


Toegerekende kosten licht gedaald
De belangrijkste kostenpost bij het pot- en perkplantenbedrijf zijn de toegerekende kosten. Hieronder vallen onder andere de kosten voor het plantmateriaal. Deze kosten worden beïnvloed door de omvang van het gemiddelde bedrijf, onder andere de hoeveelheid opgezet uitgangsmateriaal en de kosten van de aanschaf hiervan. Daarnaast gaat het hier over meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor meststoffen die vorig jaar sterk in prijs toenamen, parallel aan de sterke toename van gas, die nodig is om deze meststoffen te maken, is een afname van de kosten ingerekend. Per saldo is voor het uitgangsmateriaal uitgegaan van gelijkblijvende kosten. Door wegingsinvloeden bij het bepalen van het gemiddelde bedrijf komt er ook een daling van de gewasbeschermingsmiddelen naar voren. Het saldo van volume en prijsmutaties bleef nagenoeg gelijk. Verder vallen onder deze kostenpost ook aflever- en, transportkosten en kosten voor diverse materialen. In deze raming wordt uitgegaan van een lichte afname van deze kosten. Met een daling van 2% tot 1,2 miljoen euro is bij deze raming rekening gehouden. Dit is ruim 2,5% minder dan de afname van de bedrijfsomvang.

Arbeidskosten nagenoeg onveranderd  
De arbeidskosten zijn voor een gemiddeld pot- en perkplantenbedrijf in 2023 nagenoeg onveranderd gebleven. Ondanks de toename van de cao-lonen konden door beperking van de inzet van arbeid voor de teelt door een lager productievolume de kosten per bedrijf in de hand worden gehouden. Per vierkante meter zijn de arbeidskosten wel toegenomen. De kosten voor betaalde arbeid blijven hierdoor voor het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf rond de 650.000 euro per jaar.

Energiekosten nemen sterk af  
Na een sterke toename van de energiekosten in 2022 hebben telers in 2023 de kosten kunnen verlagen. Bedrijven zijn in 2023 net als in 2022 selectiever omgegaan met het gebruik van energie. Bedrijven bespaarden bijvoorbeeld door nieuwe technische uitrustingen, zoals energieschermen of gebruik te maken van led, extensiveerden (met negatieve gevolgen voor de productie), en hebben soms hun energiemanagement geoptimaliseerd. Samen met de tendens van lagere inkoopprijzen bij een lager gebruik, van met name elektra, en een andere structuur van het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf komen volgens deze raming de energiekosten fors lager uit. Voor 2023 is een bedrag van een kleine 280.00 euro per bedrijf ingerekend, een daling van bijna 26%. Wel is dit onderdeel van de raming met de nodige onzekerheid omgeven. Individuele bedrijfskeuzes van bedrijven kunnen sterk invloed hebben op de uitkomsten. Het aandeel in de totale kosten loopt daarom met 3% terug tot 11% van de totale kosten.

Materiële activa 2% lager
De afschrijvingen, als onderdeel van de materiële activa, liggen in 2023 met gemiddeld een kleine 185.000 euro iets lager dan in 2022, toen er een sterke stijging was ten opzichte van 2021. Een verklaring voor de toenemende afschrijvingen waren toen de gestegen investeringen, vooral in ledverlichting, machines en installaties. Ook dit jaar werd hierin geïnvesteerd waardoor deze afschrijvingen op niveau bleven. De afschrijvingen voor gebouwen daalden echter. Onderhoud en huur, een andere belangrijke kostenpost, bleef onveranderd.

Tot slot zijn de financieringslasten een stuk lager dan een jaar eerder. Veelal konden investeringen uit eigen middelen worden betaald, wat het aantal leningen bij de bank verkleinde. De rente op eventuele nieuwe leningen steeg wel.

De kosten per gemiddeld bedrijf kunnen zich anders ontwikkelen dan die per vierkante meter. Om de ontwikkelingen per vierkante meter te bekijken kunt u hier klikken.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven