Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitspositie - Glastuinbouw

Gemiddeld glastuinbouwbedrijf voldoende liquide
18-12-2023

In de glastuinbouw had in 2023 80% van de bedrijven voldoende financiële middelen om alle rekeningen te kunnen betalen. Dat is hoger dan bij eenzelfde momentopname vorig jaar. Voldoende kasstroom is een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit op de korte termijn.Toch is één op de vijf bedrijven genoodzaakt om maatregelen te nemen. Gelukkig kan 12% van de bedrijven die oplossen door te besparen op uitgaven of via de inzet van liquiditeiten de negatieve kasstroom wegwerken. Te denken valt aan minder onderhoud, het verminderen van privé-uitgaven dan wel het aanspreken van beschikbare reserves. Voor 5% is er meer nodig zoals uitstel van een deel van de aflossingen. Bij 3% zijn echt grote ingrepen nodig. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herfinanciering of verkoop van onderdelen. In sommige gevallen is bedrijfsbeëindiging noodzakelijk.

Glasgroentebedrijven stonden er in 2023 qua liquiditeitspositie relatief gezien nog het minste voor en blijven ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit jaar had 72% van de bedrijven voldoende liquide middelen om aan zijn lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Nog eens 27%, met een negatieve kasstroom, kan dit opvangen door liquide middelen in te zetten of te besparen op uitgaven of aflossingen tot maximaal 50% te beperken. Maar 2% van de bedrijven is echt in financiële nood.

Met name op pot- en perkplantenbedrijven is de liquiditeitspositie ten opzichte van de momentopname van vorig jaar verbeterd. Een positieve nettokasstroom is nu voor 81% van de bedrijven weggelegd. Een groep van 11% moet liquiditeiten inzetten of besparen op uitgaven. Bij 2% is meer nodig en bij 6% zijn echt grote ingrepen nodig en is uitstel van een deel van de aflossingen (tot 50%) niet voldoende. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herfinanciering of verkoop van onderdelen. In sommige gevallen was bedrijfsbeëindiging noodzakelijk.

Bij snijbloemenbedrijven is er een relatief hoog percentage dat aan zijn verplichtingen kan voldoen (87%). Ook is het aandeel waarbij aflossingen moeten worden beperkt tot maximaal 50% (3%) of waar meer nodig is (1%) laag.

Blijvend hoge energieprijzen, hoge inflatie, de noodzaak om te verduurzamen en onzekerheden over afzetprijzen van gewassen waarvoor eerst geïnvesteerd moet worden voordat deze opbrengsten opleveren, stellen het ondernemersrisico nog altijd op de proef. In 2024 wacht daarom opnieuw een onzekere tijd en kunnen de getoonde percentages snel veranderen.

Cijfers over de solvabiliteit en moderniteiten kunt u vinden op binternet.

Beperkte aanpassing aantal faillissementen tot en met oktober in 2023
De bedrijfsresultaten in de glastuinbouw van de afgelopen jaren, en daarmee de goede vermogenspositie die bedrijven hadden, hebben ervoor gezorgd dat de zichtbare faillissementen tot en met oktober van 2023 beperkt zijn voorgekomen. Als, volgens cijfers van het CBS, de bedrijfstakken eenjarige gewassen, meerjarige gewassen en de teelt van sierplanten worden samengevoegd, neemt het aantal faillissementen af van 6 in 2022 naar 4 in 2023. Onder ‘sierplanten’ vallen onder andere planten maar ook bloembollen en heesters.

Daarnaast kunnen bedrijven ook door andere redenen ophouden te bestaan. Fusies, geen opvolging hebben of gebrek aan toekomstperspectief zijn, naast faillissement, reden tot bedrijfsbeëindiging. Veelal komen faillissementen ook niet in het openbaar maar worden bedrijven onderhands verkocht. Het aantal bedrijven dat in de stille verkoop staat is niet bekend. Veelal laat men het niet tot een faillissement komen. De NVM geeft in hun uitgave ‘Vastgoed markt in Beeld’ over het eerste halfjaar van 2023 aan dat glastuinbouwbedrijven die door de energiecrisis in de problemen zijn gekomen, in de verkoop moeten en relatief modern zijn uitgerust, over het algemeen snel een nieuwe eigenaar vinden. Dit komt omdat moderne kassen schaars zijn en bouwkosten hoog liggen. In het eerste halfjaar zijn 11 glastuinbouwbedrijven verkocht, evenveel als een jaar geleden. De NVM concludeert dat sommige bedrijven niet mee zullen komen in de energietransitie. In dat verband wordt ook de energiebesparingsplicht genoemd. Een deel van deze bedrijven zal stoppen of worden verkocht, zo concludeert de NVM.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven