Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Boomkwekerij

Opbrengsten boomkwekerij gemiddeld iets gestegen
18-12-2023

De gemiddelde opbrengsten per bedrijf zijn voor 2023 geraamd op ongeveer 1.214.000 euro en liggen daarmee ongeveer 1% hoger dan in 2022. Ongeveer 92% van de opbrengsten hebben de telers in 2023 gehaald uit opbrengsten van boomkwekerijproducten. De telers hebben ongeveer 8% van de opbrengsten gehaald uit overige inkomsten zoals werk voor derden, verhuur, aanwas plantenvoorraad en overige opbrengsten. De opbrengsten uit inkomenstoeslagen of subsidies zijn marginaal.


In de raming wordt uitgegaan van een gemiddeld bedrijf, maar per bedrijf worden er keuzes gemaakt wat betreft geteelde gewassen, specialisatie, uitrusting en teeltsystemen (teelt in potten/volle grond) van het bedrijf en keuzes voor een marktsegment. In de boomkwekerij worden verschillende gewasgroepen onderscheiden met afzet in de particuliere markt en/of in de institutionele markt. De keuzes bepalen bij gegeven weers-, markt- en exportomstandigheden hoe het seizoen gaat verlopen en of de teler een hoger of lager inkomen realiseert dan het gemiddelde vanuit de raming.
Productie

De boomkwekerijproducten zijn uitgesplitst naar de volgende gewasgroepen: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters en klimplanten, trek- en besheesters, vruchtbomen en vaste planten. Het areaal boomkwekerijproducten is gedaald van 17.230 ha in 2022 naar 16.700 ha in 2023, een daling van circa 3%. De sterkste daling van het areaal is bij de rozenstruiken en vaste planten met ongeveer -10%. Bij de laan- en parkbomen is er een lichte stijging van het areaal van 4.900 ha in 2022 naar 4.960 ha in 2023, een stijging van ongeveer 1%. De laan- en parkbomen is de gewasgroep met het grootste areaal met een aandeel van ongeveer 30%. De teelt van boomkwekerijproducten in 2023 kenmerkte zich door een matig groeiseizoen met kwaliteitsvermindering (kleinere planten, ziekten) tot gevolg maar met een gemiddelde voldoende rentabiliteit. De nattigheid heeft op het verzamelen van potten met planten minder invloed door de aanwezigheid van verhardingen; bij de boomteelt in de grond zijn er meer problemen met het rooien van de bomen.

Consumentenmarkt
Door de hogere inflatie en het lager besteedbaar inkomen zijn consumenten voorzichtiger geworden in hun aankopen. Er is een trend is dat consumenten nu meer aandacht hebben voor planten in de tuin met hogere kwaliteit, duurzaam geteeld en met minder veen in de potten/veenvrij. De afzet vindt op meerdere manieren plaats: telers kunnen rechtstreeks zaken doen of via de veilingen Royal FloraHolland en Plantion. Er vindt wel meer digitalisering plaats van het aanbod tuinplanten middels websites zoals Floriday en Varb. Telers proberen met potten, vormgeving en communicatie zich meer te onderscheiden van hun collega-telers in de afzetketen.
Institutionele markt
Overheden in Nederland en het buitenland planten meer boomkwekerijproducten om verschillende redenen:
- Inwoners willen een groenere omgeving met een mooier zicht en een bufferwerking tegen fijnstof en geluid.
- Inwoners willen meer flora en fauna met meer biodiversiteit.
- Overheden zullen zorgen voor meer bomen in Nederland (Bossenstrategie) en daarmee voor het vastleggen van broeikasgassen uit de atmosfeer. Het plan is een uitwerking van een afspraak in het Klimaatakkoord.

De afzet van laan- en parkbomen naar overheden vindt plaats via de aanbestedingsregels bij overheden (PIANOo) met inschrijven op tenders. Ook via groenvoorzieners vindt er rechtstreeks handel plaats. De veilingen zijn niet in beeld bij de afzet van laan- en parkbomen vanwege de logistieke afwikkeling.

Export
De export van boomkwekerijproducten is in 2023 in volume en in waarde gedaald. De export naar Rusland is vanwege de oorlog verboden, al lijkt het dat er ook alternatieve routes gevonden worden.
De export naar het Verenigd Koningrijk heeft te maken met exportbelemmeringen door extra administratieve handelingen en strengere fytosanitaire controles en richtlijnen na de Brexit in 2021.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven