Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Glastuinbouw

Opbrengsten stijgen onvoldoende
19-12-2022

De totale opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf namen in 2022 naar verwachting met gemiddeld 13% toe tot ruim 2,9 mln. euro. Deze toename is onvoldoende om de gestegen kosten (+24%) te compenseren.


De opbrengsten uit de sierteeltproducten lieten een sterke daling zien. Deels is dit te verklaren door een zeer goed jaar in 2021, waardoor een deel van de afname kan worden beschouwd als een correctie naar een meer normaal opbrengstenniveau. Ten tijde van corona was de vraag hoog. De nu ingezette volumedaling heeft echter ook andere oorzaken en die zijn vermoedelijk meer permanent van aard. Een deel van de productie van sierteeltproducten is (tijdelijk) of permanent afgeschaald vanwege een onrendabele teelt, veelal door gestegen kosten voor onder andere energie. Ondanks de nog altijd historisch vrij hoge productprijzen zijn sommige intensieve sierteelten niet meer rendabel. Hoe meer bedrijven onder invloed komen van nog altijd zeer hoge vrije marktprijzen van energie, hoe sterker de productie zal afnemen, is de verwachting.

Grofweg geldt hetzelfde voor de glasgroenteteelten. Sommige telers zetten belichting uit, of deden dat minder intensief. Soms werd de start van de teelt wat uitgesteld. Voor de winterperiode ’22-’23 wordt er een verdere krimp van belichte teelten verwacht. Hierdoor zullen meer bedrijven zich richten op de afzet in het tweede en derde kwartaal, met ophoping van het aanbod tot gevolg. Uiteraard heeft dat effect op de marktpositie van Nederland in de winterperiode. De in de afgelopen jaren voorzichtig opgebouwde marktpositie in die periode van het jaar dreigt men te verliezen. Dit jaar bleven de prijzen op een goed niveau hangen en ook de milde temperatuur, bij extreem veel zonlicht, redde de gewasopbrengsten dit jaar. De opbrengsten uit groenten worden daarom met een minimale plus ingerekend. Voor het gemiddelde bedrijf is dat ruim 4%. Per m2 resteert nog geen procentje groei.

Per saldo, sierteelt en groente samen, daalden de opbrengsten uit gewas voor een glastuinbouwbedrijf met 2%, per m2 5%.
Omdat de sparkspread dit jaar gunstig bleef, konden met name glasgroentetelers met een warmtekrachtkoppeling (wkk) naast het verwarmen van (een deel van hun) teelt elektriciteit terugleveren aan het net. Hoewel de hoeveelheid uit de glasgroentesector lager lag dan vorig jaar, waren de opbrengsten hoger vanwege de sterk gestegen opbrengstprijzen. Vanuit de sierteelt werd meer volume afgezet, is de huidige inschatting. Hierdoor werd een daling van de opbrengsten uit het gewas door de verkoop van elektriciteit gecompenseerd. Een opbrengsttoename uit de verkoop van energie van 150% is begroot. Hierdoor zijn voor het gemiddelde glastuinbouwbedrijf de totale opbrengsten wel gestegen. Bedrijven zonder mogelijkheid van teruglevering hebben een totaal ander financieel plaatje.

Per saldo, gewasopbrengsten incluis, stegen de opbrengsten met 13% en dat is lager dan de stijging van de kosten. Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf bestonden in 2022 de opbrengsten voor 25% uit groenten en voor 26% uit pot- en perkplanten (onderdeel overige tuinbouw in de figuur). Van de totale opbrengsten kwam 22% van verkoop van snijbloemen. De overige opbrengsten (6%) en de verkoop van energie (20%) complementeerden de opbrengsten. Het belang van de energieopbrengsten in de totale opbrengsten nam ten opzichte van 2021 zeer sterk toe.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven