Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Melkveehouderij

Opbrengsten melkveehouderij fors gestegen
19-12-2022

De totale opbrengsten op bedrijfsniveau voor de melkveehouderij worden in 2022 geraamd op ruim 704.000 euro. Dit is een stijging van 46% ten opzichte van 2021. Doordat het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf met 3% toenam en de melkproductie per koe met 1%, neemt de hoeveelheid melk per bedrijf met 4% toe. Vooral de hogere melkprijs zorgt ervoor dat de melkopbrengst is gestegen (+51%). Daarnaast zijn de opbrengsten uit omzet van vee ook gestegen door hogere veeprijzen (+37%).  Zuivelnoteringen
De zuivelnoteringen over 2022 ontwikkelden zich in eerste instantie positief. De piek werd bereikt rond de tweede week van april. De meeste noteringen stegen tot medio april circa 20% in prijs. Daarna zette een daling in tot medio augustus. Vervolgens stegen de zuivelnoteringen weer tot medio september om daarna onderuit te gaan (deze daling betrof 8% voor volle melkpoeder en 17% voor boter en magere melkpoeder). Per saldo zijn de noteringen ten opzichte van begin 2022 niet zo veel veranderd behalve voor magere melkpoeder die half november 2022 met zo’n 15% achterblijft. Gemiddeld liggen de zuivelnoteringen in 2022 wel fors hoger dan in 2021: 40% voor magere melkpoeder en bijna 60% voor boter. Dit komt omdat de prijzen in de loop van 2021 sterk zijn gestegen en dat in 2022 ook nog even deden. Dat ze in 2022 uiteindelijk weer op het beginniveau van 2022 uitkwamen, voorkwam niet dat ze toch gemiddeld op een veel hoger niveau lagen. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs steeg in 2022 met ongeveer 45% ten opzichte van 2021.
De volatiliteit in de zuivelmarkt is wederom groot. Dit wordt goed weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Deze vertoont een parallel met de zuivelnoteringen en nam in het eerste kwartaal toe, daalde tot half augustus, steeg in september even om daarna weer te dalen. Medio november nam deze weer iets toe. Gemiddeld is de index in 2022 met 7% gestegen in vergelijking met 2021. De openbaar beschikbare Italiaanse en Nederlandse spotprijzen stegen vrijwel het gehele jaar door. Beide spotprijzen liggen in 2022 circa 37% hoger dan in 2021. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze spotprijzen maar op een klein deel van de melk betrekking hebben.

Melkaanvoer
In 2022 zal de melkaanvoer in Nederland naar verwachting 1% hoger uitkomen. Vanaf juni kwam de melkproductie hoger uit in vergelijking met een jaar eerder door de betere kwaliteit van gras en de hoge melkprijs. De Europese melkproductie was tot en met augustus 2022 0,6% lager dan het jaar daarvoor en liet hiermee een vergelijkbaar beeld zien als in Nederland over die periode. Binnen Europa neemt in Polen en België de melkproductie nog wel toe. In enkele andere belangrijke zuivelproducerende landen neemt de melkproductie over 2022 nog meer af: Australië (-6,5%), Nieuw-Zeeland (-5,5) met als belangrijkste redenen de slechte weersomstandigheden. In Argentinië neemt deze nog licht toe terwijl deze in de VS bijna onveranderd is gebleven. .

Handel in zuivelproducten
In Nederland wordt de meeste melk tot kaas verwerkt (in 2021 was dit 57%). Over de eerste 6 maanden van 2022 nam de wereldhandel in boter en boterolie (+4%) en kaas (+1,3%) toe. De export van boter(olie) vanuit de EU nam, evenals vanuit het VK, met 5% toe en vanuit de VS met maar liefst 42%. Bij kaas waren de grootste toenames te zien bij de VS (+17%) en VK (+25%). Voor de volle en magere melkpoeders nam de export met respectievelijk 17,5 en bijna 9% af. Omdat Nieuw-Zeeland een groot aandeel heeft in de wereldhandel, dragen de veranderingen in de exportstromen substantieel bij aan het volume van de wereldhandel en hebben daardoor een sterke invloed op de prijs. Over de eerste 6 maanden van 2022 nam de bijdrage van Nieuw-Zeeland aan de wereldhandel voor niet-magere melkpoeder af met 24%. Voor de EU was deze afname 16%.

Prijzen
De gemiddelde melkprijs voor 2022 zal ten opzichte van 2021 met 47% toenemen en naar verwachting uitkomen op bijna 58,5 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling en toeslagen en is hiermee bijna 19 euro hoger dan een jaar eerder. De prijzen voor nuchtere stierkalveren zijn in 2022 verder gestegen (+28%) na een prijsdaling in 2019 en 2020. De prijs van de slachtkoeien is in 2022 zelfs met bijna de helft gestegen na een stijging met een kwart in 2021. De prijzen van nuka liggen dan ook op 35% boven normaal (gemiddelde 2012-2021); die van de slachtkoeien liggen daar zelfs 70% boven.

Biologische melkprijs versus gangbaar  
De prijs voor biologische melk in 2022 wordt geraamd op ruim 62 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling: dit is 10 euro hoger dan in 2021 (+19%). Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk. Dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs terwijl het verschil in 2013 8 eurocent per kg was mede door de hoge gangbare prijs. In 2022 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van 4 eurocent per kilogram melk geraamd. Over de periode 2013-2021 lag de melkprijs op de biologische melkveebedrijven gemiddeld 13 eurocent hoger terwijl het inkomen per onbetaalde arbeidskracht voor de biologische bedrijven 1.000 euro boven die van gangbare lag.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven