Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Melkveehouderij

Opbrengsten melkveehouderij gedaald
18-12-2023

De totale opbrengsten op bedrijfsniveau voor de melkveehouderij worden in 2023 geraamd op 624.000 euro. Dit is een daling van 8% ten opzichte van 2022. De daling van de melkopbrengsten van 81.000 euro wordt voor een deel gecompenseerd door een toename van de waarde van de ruwvoervoorraden op de bedrijven van 23.000 euro. Door het gunstige weer zal er naar verwachting 15% meer gras in voorraad zijn die bovendien tegen hogere prijzen wordt gewaardeerd. Doordat het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf met 1,5% toenam en de melkproductie per koe met 2,5%, neemt de hoeveelheid melk per bedrijf met 4% toe. De lagere melkprijs zorgt ervoor dat de melkopbrengst is gedaald (-14%) ondanks het grotere melkvolume. De melkkoeien brengen bij verkoop iets minder op en de kalveren iets meer. De totale omzet en aanwas nam met 700 euro toe door een stijging van de aanwas. Het effect van blauwtong is moeilijk te kwantificeren maar de nadelige effecten zijn een stuk minder dan in de schapenhouderij. Er wordt gerekend met een half procent lagere opbrengst uit de verkoop van koeien en kalveren. Zuivelnoteringen
De zuivelnoteringen in 2023 daalden, na een sterke daling in de laatste 2 maanden van 2022, verder met soms een kortdurende opleving. In september stegen de zuivelnoteringen en lagen ze 10 à 20% hoger dan op het dieptepunt. De huidige noteringen (eind november) liggen voor magere en volle melkpoeder rond het niveau van het begin van het jaar. Voor boter ligt deze er 13% boven. Gemiddeld liggen de zuivelnoteringen in 2023 wel 30 à 35% lager dan gemiddeld in 2022. Dit komt doordat de prijzen aan het einde van 2022 sterk zijn gedaald en in 2023 verder daalden. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs daalde in 2023 met ongeveer 22% ten opzichte van 2022; duidelijk minder dan de zuivelnoteringen.
De volatiliteit in de internationale zuivelmarkt is wederom groot. Dit wordt goed weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Deze index daalde vanaf maart 2022 tot en met augustus 2023 (met af en toe een kleine opleving). Na augustus steeg de index en stabiliseerde in november. De openbaar beschikbare Italiaanse en Nederlandse spotprijzen daalden fors tot aan mei 2023. Daarna was een stijgende tendens waarneembaar. Gemiddeld is de Italiaanse spotprijs minder gedaald dan de Nederlandse. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze spotprijzen maar op een klein deel van de melk betrekking hebben.


Melkaanvoer
IIn 2023 zal de melkaanvoer in Nederland naar verwachting 1,2% hoger uitkomen. Het verschil met dezelfde maand een jaar eerder nam af van bijna + 5% naar een -2,4% in oktober. Voor december is met -2% gerekend. De daling van de melkaanvoer komt deels door blauwtong, een ziekte die ook op een aantal melkveebedrijven voorkomt. De Europese melkproductie was tot en met augustus 2022 0,7% hoger dan het jaar daarvoor en liet hiermee een minder positief beeld zien dan in Nederland over die periode (+2,6%). Binnen Europa neemt in Frankrijk, Italië en Ierland de melkproductie af met 1 à 2%. In de meeste andere belangrijke zuivelproducerende landen is het verschil in melkproductie tussen 2023 en 2022 niet zo groot. In Nieuw-Zeeland neemt deze nog 2% toe en in Canada met 1,5%.

Handel in zuivelproducten
In Nederland wordt de meeste melk tot kaas verwerkt. Over de eerste 6 maanden van 2023 nam de wereldhandel in kaas met 0,9% toe. De belangrijkste exporteurs van kaas op de wereldmarkt (met tussen haakjes de toe- of afname van hun export) zijn de EU27 (+2%), VS (-7%) en Nieuw-Zeeland (+19%). Voor de volle en magere melkpoeders nam de export met respectievelijk 2,2 en 13,7% toe, waar Nieuw-Zeeland ook een groot aandeel in heeft. Omdat dit land een groot aandeel heeft in de wereldhandel, dragen de veranderingen in hun exportstromen substantieel bij aan het volume van de wereldhandel en kunnen daardoor een sterke invloed hebben op de prijs. Over de eerste 6 maanden van 2023 nam de bijdrage van Nieuw-Zeeland aan de wereldhandel voor magere melkpoeder toe met 45%. Voor de EU27 was deze toename 25%. Voor niet-mager melkpoeder zijn deze percentages respectievelijk +7 en +12% en voor boter +13 en +8%.

Prijzen
De gemiddelde melkprijs voor 2023 zal ten opzichte van 2022 met 18,5% afnemen en naar verwachting uitkomen op 46,5 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling en toeslagen en is hiermee bijna 10,5 euro lager dan een jaar eerder. De prijzen voor nuchtere kalveren (stier en vaars) zijn in 2023 gestegen (+6,5%). De prijs van de slachtkoeien is in 2023 met 10% gedaald na flinke stijgingen in de 2 voorgaande jaren. De prijzen van nuchtere stierkalveren en slachtkoeien liggen in 2023 dan ook circa 45% boven normaal (gemiddelde 2013-2022). 

Biologische melkprijs versus gangbaar  
De prijs voor biologische melk in 2023 wordt geraamd op 62 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling. Dit is bijna 1 euro hoger dan in 2022. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk. Dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs terwijl het verschil in 2022 5 eurocent per kg was mede door de hoge gangbare prijs. In 2023 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van 15,5 eurocent per kilogram melk geraamd. Over de periode 2013-2022 lag de melkprijs op de biologische melkveebedrijven gemiddeld 12,5 eurocent hoger terwijl het inkomen per onbetaalde arbeidskracht voor de biologische bedrijven 5.000 euro onder die van gangbare bedrijven lag. Als 2022 met het bijzonder hoge inkomen voor de gangbare bedrijven buiten beschouwing gelaten wordt, dan is het inkomen op de biologische bedrijven gemiddeld 1.000 euro hoger. Het effect van 2022 op het gemiddelde is hiermee overduidelijk aanwezig.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven